/
/

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Katrineholms kommun och bildningsförvaltningen enligt de regler och lagar som gäller. På den här sidan beskriver vi vad som specifikt gäller fritidshemmen i Katrineholm.

Enligt Dataskyddsförordningens artikel 6 c) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6 e) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom förskolan och fritidshemmet behandlar personuppgifter.

I de fall vi behandlar personuppgifter i ett system lämnas personuppgifter i form av namn, personnummer, e-postadress samt klass/grupptillhörighet ut till leverantören för att skapa användarkonton i de fall det behövs. Leverantören har också ofta tillgång till våra personuppgifter i och med drift, underhåll och support av systemet. I dessa fall tecknar vi alltid ett särskilt avtal, ett personuppgiftsbiträdesavtal, med leverantören där det tydligt framgår att personuppgifter endast får hanteras i enlighet med våra instruktioner och att sekretess gäller för uppgifterna.

Lärplattform

I förskolan och fritidshemmet använder vi lärplattformen Ping Pong. Där behandlas personuppgifter i form av barnens namn och personnummer, vårdnadshavares namn, personnummer och kontaktuppgifter, förskola, fritidshem och avdelning. Uppgifterna hämtas från vår elevdatabas. Om foton förekommer inhämtas samtycke. Syftet med behandlingen är kommunikation mellan vårdnadshavare och personal samt att vårdnadshavare genom lärplattformen ska kunna följa sitt barns utveckling samt förskolans och fritidshemmets arbete. Uppgifterna finns kvar så länge ett barn har en aktiv placering.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Ping Pong AB

Ärenden om kränkande behandling och trakasserier

Förskolans och fritidshemmets personal har en skyldighet att anmäla till förskolechefen respektive rektorn om ett barn anser sig vara utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. Förskolechefen/rektorn har en skyldighet att i sin tur anmäla det till huvudmannen och att utreda händelsen. I samband med en sådan händelse behandlas personuppgifter om de inblandade barnen i form av namn, födelsedatum, förskola eller fritidshem, avdelning samt vad som skett i det aktuella fallet. Rör det sig om trakasserier behandlas vilken diskrimineringsgrund som är tillämplig. Vi bevarar uppgifterna för all framtid. Uppgifterna lämnas inte ut till någon utanför bildningsförvaltningen förutom personuppgiftsbiträdet.

Laglig grund för behandlingen: Rättslig förpliktelse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Visma

Dokumentation om barns utveckling

Personal i förskolan dokumenterar barns utveckling. Personuppgifter behandlas då i form av namn, födelsedatum, foto och film. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.