/
/

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Katrineholms kommun och bildningsförvaltningen enligt de regler och lagar som gäller. På den här sidan beskriver vi vad som specifikt gäller grundskola och grundsärskola.

Enligt Dataskyddsförordningens artikel 6 c) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6 e) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom grundskolan och grundsärskolan behandlar personuppgifter.

I de fall vi behandlar personuppgifter i ett system lämnas personuppgifter i form av namn, personnummer, e-postadress samt klass/grupptillhörighet ut till leverantören för att skapa användarkonton i de fall det behövs. Leverantören har också ofta tillgång till våra personuppgifter i och med drift, underhåll och support av systemet. I dessa fall tecknar vi alltid ett särskilt avtal, ett personuppgiftsbiträdesavtal, med leverantören där det tydligt framgår att personuppgifter endast får hanteras i enlighet med våra instruktioner och att sekretess gäller för uppgifterna.

Skolskjuts

Vid ansökan om skolskjuts behandlas personuppgifter i form av namn, adress, skola, personnummer, vårdnadshavare och i förekommande fall uppgifter om hälsa. Behandlingen är nödvändig för att avgöra om en elev har rätt till skolskjuts. Ansökan och beslut sparas i två år och gallras sedan. Uppgifter om namn, adress, skola, kontaktuppgifter till vårdnadshavare samt eventuella hjälpmedel (till exempel rullstol) lämnas ut till det bolag som utför skolskjutsen. Fakturor från bolaget innehåller uppgifter om namn på elever som har skjutsats, vilket datum samt mellan vilka adresser. Fakturor sparas i 10 år.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Sokigo AB.

Lärplattform

I grundskolan och grundsärskolan använder vi lärplattformen Ping Pong. Där behandlas personuppgifter i form av elevens namn och personnummer, vårdnadshavares namn, personnummer och kontaktuppgifter, skola, årskurs och klass. Uppgifterna hämtas från vår elevdatabas. Dessutom behandlas uppgifter om schema, frånvaro, omdömen, ämnesmatriser med koppling till mål i de olika ämnena, skriftliga individuella utvecklingsplaner. Syftet med behandlingen är att registrera frånvaro, följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att sköta kommunikationen mellan skolan personal, elever och vårdnadshavare.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Ping Pong AB

Pedagogisk plattform för skolarbeten

Google Suit for Education används som pedagogiskt verktyg. Det är en molnbaserad tjänst som på olika sätt förenklar och förbättrar skolarbetet. Det innehåller redskap för bland annat skapande av texter och presentationer, mejl, kalender, blogg och egna hemsidor. Det finns också en del som heter Google Classroom där lärarna på ett enkelt och effektivt sätt kan arbeta med utbildningsdelar, ge uppgifter, få in svar och också ge omdömen på arbetena som är inlämnade. Verktygen används enbart i pedagogiskt syfte och för kommunikation och planering kring skolarbetet. I systemet behandlas elevens och personalens personuppgifter i form av namn och födelsedata, e-post samt sparade dokument och arbeten. Elevens konto och material raderas när eleven slutar skolan.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

End-user License Agreement: Google.LCC

Ärenden om kränkande behandling och trakasserier

Skolans personal har en skyldighet att anmäla till rektor om en elev anser sig vara utsatt för kränkande behandling. Rektor har en skyldighet att i sin tur anmäla det till huvudmannen och att utreda händelsen. I samband med en sådan händelse behandlas personuppgifter om de inblandade eleverna i form av namn, födelsedatum, årskurs och klass samt vad som skett i det aktuella fallet. Rör det sig om trakasserier behandlas vilken diskrimineringsgrund som är tillämplig. Vi bevarar uppgifterna för all framtid. Uppgifterna lämnas inte ut till någon utanför bildningsförvaltningen förutom personuppgiftsbiträdet.

Laglig grund för behandlingen: Rättslig förpliktelse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Visma

Mottagande i grundsärskola

Inför ett mottagande i grundsärskola behandlas personuppgifter i form av namn och personnummer samt pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning. En placering i grundsärskola följs också regelbundet upp varvid personuppgifter behandlas. Uppgifterna sparas för all framtid.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: IST AB och CompuGroup Medical AB

Dokumentation om elevernas kunskapsutveckling

Alla lärare dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Personuppgifter behandlas då i form av namn, klass och resultat på uppgifter/prov. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs av läraren för att sätta betyg/omdöme.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Elevadministration

För elevadministrativa ändamål samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av elevers och vårdnadshavares namn, personnummer och adress. Vi behandlar även vårdnadshavares e-postadress och telefonnummer. Dessutom behandlar vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress till föräldrar som inte är vårdnadshavare. Även vilken skola, årskurs och klass eleven går i behandlas och om eleven läser modersmål. Uppgifterna behövs bland annat för att ta fram klasslistor, sätta betyg och kontakta hemmet vid behov, samt hantera resultat på nationella prov. Vi bevarar uppgifterna enligt förvaltningens dokumenthanteringsplan. Vi har en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter om personnummer, skola, klass, betyg i årskurs 6 och 9, åtgärdsprogram, anpassad studiegång, modersmål, moderna språk, svenska som andraspråk, eventuell studiehandledning, särskilt stöd eller särskild undervisningsgrupp till Statistiska centralbyrån.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: IST AB

Resursfördelning

För att kunna betala ut skolpeng och tilläggsbelopp till våra skolor samt andra huvudmän samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av elevers namn, personnummer och adress. Även uppgifter om vilken skola, årskurs, klass eleven går i behandlas samt uppgifter om eleven läser modersmål och elevens invandringsdatum. Uppgifter som namn, födelsedata och personnummer används när Katrineholms kommun fakturerar andra kommuner vars elever går i skola i Katrineholm. Uppgifter som namn och födelsedata lämnas även ut till externa huvudmän där Katrineholms kommun har elever. Vi sparar uppgifter om ut- och inbetalningar av skolpeng i tio år.

Laglig grund för behandlingen: Rättslig skyldighet/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: IST AB, Raindance