/

Pågående projekt

Nya Järvenskoan

Läs om några av de projekt som pågår inom bildningsförvaltningens olika verksamheter.

Katrineholms förskolor och skolor växer! Just nu planerar vi för flera nya förskolor och skolor, bland annat en helt ny F-6-skola och en 7-9-skola. Samtidigt bygger vi ut flera befintliga grundskolor och utökar förskolan med 25 avdelningar. Här berättar vi om pågående byggprojekt.

Maj 2019: Nya markprover tas på norr

Järvenskolan: Just nu pågår ett arbete med att se över och åtgärda de förändringar i ritningarna som blivit konsekvensen av att den nya byggnaden måste flyttas ut cirka två meter från nuvarande Järvenskolan Tallås. Exempelvis jobbas det just nu på är att hitta en plats för ett stort fläktrum. En konsekvens av att flytta ut den nya byggnaden från den befintliga Järvenskolan Tallås är att fläktarna som utgör ventilationssystemet för köket inte längre kan placeras på byggnadens tak utan måste flyttas in på den översta våningen i själva byggnaden.

Planeringsarbetet inför byggstart av den nya grundskolan på norr fortskrider. Det ska provborras just nu på tomten för att se vad det är för kvalitet på marken. När ett bostadsområde senare ska byggas i närheten av den nya skolan behöver det redas ut hur marken kommer att reagera då dagvattnet ska ledas bort. Planen är att börja bygget av skolan under våren 2020.

Maj 2019: Givande diskussioner om elevernas trygghet

Rektorer, arkitekt och personal från biblioteket har under den senaste veckan tillsammans med bildningsförvaltningen haft diskussioner om lokalerna i den nya skolan på norr. Tack vara konstruktiva och bra samtal har framsteg gjorts på områden som exempelvis ljusinsläpp, trygga ytor och flöden i entréer. Syftet är att de som ska tillbringa sina arbetsdagar i den nya skolan ska få så stort inflytande som möjligt när arkitekten nu lägger sista handen vid ritningarna. En röd tråd i diskussionerna är elevernas trygghet och säkerhet. Flera liknande möten är inplanerade framöver.

April 2019: Detaljplanen för "Järven" justeras enligt nya kraven

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar just nu med en ny detaljplan för området där den nya Järvenskolan ska byggas. I den ska det tydlig framgå hur anslutningen till den gamla fasaden ska se ut enligt kraven från Länsstyrelsen Södermanland. Den förra detaljplanen överklagades av länsstyrelsen i september 2018. En ny markskiss har tagits fram av landskapsarkitekterna på WSP som visar hur den nya huvudbyggnaden har flyttats ut något på den nuvarande fotbollsplanen. Ytan mellan den nya skolbyggnaden och nuvarande Järvenhallen ska i framtiden rymma två mindre fotbollsplaner. Samtidigt är diskussionerna mellan KFAB och NCC, gällande kostnaden för bygget, inne i sitt slutskede.

April 2019: Golv, el och VVS i skolan på norr

Arbetet med att planera norrskolans nya lokaler fortsätter. Dialogen med rektorer, lärare och annan berörd personal fortsätter. Möten har hållits med underentreprenörer, bland annat har golvmaterial presenterats för bildningsförvaltningen och KFAB. Det handlar också om planering och omfattning av skolbyggnadens elinstallationer och VVS. Syftet är att ta fram så kallade systemhandlingar för att respektive underentreprenör ska kunna kostnadsberäkna sin del av bygget. Enligt nuvarande plan sker byggstart på norr i maj 2020 med en beräknad inflytt våren 2022.

Mars 2019: Byggentreprenör blickar mot byggstart

Detaljerade skisser för hur den nya norrskolan ska se ut, har tagits fram. Konturerna av skolgården är klara och även planlösningen i skolbyggnaden med tillhörande idrottshall. Skisserna är nu redo att kommuniceras med verksamheten. Det innebär att bildningsförvaltningen och rektorerna möts och diskuterar ritningarna varpå rektorer och lärare sedan får återkomma med synpunkter. Syftet är att få in konkret feedback på detaljer som kan ha missats av projektledare och arkitekter. Byggentreprenören Tegelstaden har visat intresse för att snabba på processen för att få till en byggstart så snart som möjligt.

Gällande den nya Järvenskolan så pågår en granskning och bearbetning av budgeten för bygget, mellan kommunnen och entreprenören NCC. Länsstyrelsen i Södermanland har tillsammans med KFAB jobbat fram en lösning där man är eniga om hur den nya och gamla byggnaden ska kopplas ihop. Detta sker tack vare en glasfasad i kombination med broliknande anslutningar på varje våning.

Februari 2019: Projektering inledd på Norr

En markskiss håller nu på att tas fram för Norrskolan. Det innebär att skolbyggnaden ritas in på den tomt som anvisats. En landskapsarkitekt jobbar tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen med detta.
KFAB och entreprenören Tegelstaden bygg inväntar resultatet av jobbet med markskissen. När markskissen är klar kan man se formen på huset och då kan också nya ritningar för byggnaden tas fram. Även om skolbyggnadens utseende förändras jämfört med tidigare ritningar så kommer funktionerna att finnas kvar. En sak som förändras är dock att idrottshallen kommer att planeras på markplan.

Gällande Järvenskolan fortsätter diskussionerna mellan KFAB och Länsstyrelsen i Södermanland. Frågan är fortfarande hur dockningen mellan den nya byggnaden och den befintliga Tallås-byggnaden ska utformas.

Januari 2019: Klart med tomt för ny skola på Norr

Det är nu klart att den nya F-6-skolan på Norr kommer att byggas på en tomt belägen ungefär på den plats som dömdes ut i januari 2018. Läget är dock flyttat en bit norrut, i riktning mot den nya brandstationen, i högre belägen terräng och därmed försvinner risken för översvämningar på platsen för bygget av skolan.

Den tomt som blev aktuell under andra halvan av 2018 har visat sig allt för dyr att sanera. Därför riktades blickarna på andra alternativ.

Uppstartsmöte med entreprenören Tegelstadens bygg har hållits under vecka 3 och nu ska en ritning tas fram. Det blir en reviderad ritning med utgångspunkt från det förslag som togs fram innan översvämningsrisk konstaterats. Nu inleds förarbete och planering. I den tidsplan som nu ligger planeras byggstart i mars 2020. Inflytt planeras till sommaren 2022.

December 2018: Positivt svar på markprover

Resultaten på de markprover som är tagna på platsen där den nya Järvenskolan ska byggas, har kommit. De har visat sig positiva för fortsättningen av byggprocessen eftersom något merarbete inte kommer att krävas i samband med byggstarten.
I övrigt fortsätter dialogen mellan Katrineholms kommun, KFAB och Länsstyrelsen i Södermanland angående hur dockningen mellan den nya och gamla byggnaden ska se ut.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå överklagan från Sjötorps bygg gällande upphandlingen av bygget av en ny F-6-skola på Norr. Företaget ville att upphandlingen skulle omprövas, men så blir det alltså inte. Parterna har chans på ny överklagan inom 30 dagar efter att domen har fallit.

November 2018: Möten med lärare och föräldrar

Under vecka 45 och 46 träffade projektledarna från bildningsförvaltningen fackliga representanter för personalen på Järvenskolan Tallås och Södra, samt medverkade på en APT i Tallåsaulan. Vid dessa två tillfällen informerades deltagarna om nuläget i byggprocessen gällande den nya 7-9-skolan på Järvenområdet. Frågor som kom upp på bordet var bland annat hur diskussionerna med länsstyrelsen går gällande dockningen mellan den nya huvudbyggnaden och Tallås. Det pratades också om förutsättningarna för en ny idrottshall bredvid Järvenhallen – där det i dagsläget planeras för en fristående, fullstor hall. Tidigare fanns planer på att länka ihop de båda hallarna, men på grund av konstruktionen på den gamla hallen har detta visat sig svårt.

Projektledarna träffade också områdesrådet då ett mindre antal vårdnadshavare närvarade. Här visades ritningarna på den nya skolan upp och det pratades mycket om trygghet och säkerhet.

Oktober 2018: Möte med länsstyrelsen

Under tisdagen vecka 41 träffade representanter för KFAB och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Länsstyrelsen i Södermanlands län. De tittade tillsammans på möjliga lösningar med syfte att bevara så mycket som möjligt av befintlig fasad på Tallåsskolans byggnad. Länsstyrelsen vill även att den befintliga entrén på baksidan av skolan ska bevaras. KFAB och NCC tittar nu tillsammans med arkitekten på olika lösningar för att tillmötesgå länsstyrelsens krav.

Gällande marksanering vid den nya skolan på Norr så får vi i januari ett kostnadsförslag för vilka åtgärder som behövs och är lämpliga för att sanera marken som blivit aktuell för bygget. Innan utredningen för marken är klar avvaktar vi fortsatta skisser. De beror främst på att vi inte vet hur marknivåerna kommer att se ut efter sanering.

September 2018: Kulturhistorisk utredning

KFAB och Bildningsförvaltningen träffar entreprenören NCC en gång i veckan, bland annat diskuteras just nu den utvändiga konstruktionen för att kunna kostnadsberäkna det färdiga bygget. Länsstyrelsen i Södermanlands län har överklagat detaljplanen rörande Nya Järvenskolan. Bakgrunden är den antikvariska förundersökning som gjordes under februari på uppdrag av Katrineholms kommun där det bland annat konstateras att "byggnadens kulturhistoriska värden kan vara så höga att de bör värnas genom byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljölagen". Nu bedömer länsstyrelsen att en kompletterande kulturhistorisk utredning behöver genomföras. Tidsplanen med byggstart under det första kvartalet 2019 ligger kvar.

På platsen där den nya F-6-skolan på Norr ska ligga har markföroreningar konstaterats. Just nu pågår en ett arbete med att ta reda på vad marksaneringen kan kosta och vad som krävs för att komma till rätta med situationen. I övrigt fortsätter projekteringsarbetet med målet att börja bygga under andra hälften av 2019.

Bygget av förskolan Örnen är i slutfasen och kommunen beräknas få tillgång till lokalerna för möblering i mellandagarna 2018. Verksamheten ska vara igång i början av januari 2019. Samtidigt står en ny avdelning klar att börja användas vid förskolan Bäverhyddan.

Maj 2018: Upphandling av entreprenör

Det är nu klart att NCC blir entreprenör för byggnation av Nya Järvenskolan. Nu inväntar vi färdigställande av detaljplanen. I dagsläget beräknas byggstart under första kvartalet 2019. Skolorna arbetar fortsatt med planering inför ny organisation samt att arbetet med att lokalerna ska gynna den pedagogiska verksamheten.

Gällande nya skolan på Norr så arbetas det med markskiss samt yttremiljöer. Vi inväntar markutredningen som kommer inom kort.

Den 25-26 maj fanns projektledarna Lisa och Lars på torget tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen som anordnar ”Kontoret på stan”. Vi träffade samhällsmedborgare och tog in synpunkter, svarade på frågor och visade skisser.

April 2018: Logistik

Veckan före påsk träffade projektgruppen samhällsbyggnadsförvaltningen för att titta närmare på vaktmästeri, städ och logistik på nya Järvenskolan. Frågor som diskuterades var exempelvis utrymmen för vaktmästeri, städmaterial och utrustning. Vi tittade på logistik för varutransporter samt maskinpark. Vilken maskinpark som behövs är beroende av vilket golvmaterial vi så småningom beslutar oss för. Den diskussionen kommer att föras i samråd mellan skola, inredningsarkitekt, projektgrupp samt samhällsbyggnadsförvaltning.

Under vecka 14 annonserades upphandling ut även på Norrskolan.

Mars 2018: Utredning klar på Nya Järvenskolan

Gällande nya Järvenskolan så har Sörmlands museum gjort en utredning och lämnat svar. De hade synpunkter på vissa delar som har analyserats av KFAB och samhällsbyggnadsförvaltningen. I samråd med Sörmlandsmuseum tas lämpliga åtgärder fram. Byggprocessen fortskrider som planerat.

Efter att ha fått in synpunkter kring bland annat entréer och förrådsförvaring fortsätter vi att förfina skisser på Nya Järvenskolan. Vi har även fått in ett förslag på markskiss av vår planarkitekt över hur området kring skolan skulle kunna se ut.

Underlag för upphandling håller på att formuleras och kommer att gå ut vecka 11.

Februari 2018: Nyanvisad tomt för den nya skolan på Norr

En landskapsarkitekt har tillsammans med arkitekt, rektorer och projektgrupp tittat på lösningar kring husets läge på den nyanvisade tomten. Viktigt är att tänka på tillgänglighet, ljus, placering av till exempel entréer och varumottagning. Vi väntar med spänning på första skissförslaget.

Januari 2018: Olämplig tomt för den nya skolan på Norr

Sörmlandsvatten har gjort en dagvattenutredning på området kring nya Norrskolan. Det har nu visat sig att den mark vi fått tilldelad på Norr inte är lämplig för skolbyggnation. Det beror på risken för översvämning om vi får stora nederbördsmängder. I takt med att logistikcentrum kommer att byggas ut så ”hårdgörs”, asfalteras, marken på ett större område vilket innebär att dagvattnet leds genom Lasstorpsdiket ut till Näsnaren. Näsnaren är för grund för att kunna ta emot större mängder vatten. Vi tittar nu på ett annat område i närheten av den tidigare tomten. Innan vi bestämmer oss för att bygga måste markprover göras för att se om marken är lämplig.

December 2017: Referensgruppsmöte

Måndagen den 11 december träffades projektledare, verksamhetschef, processarkitekt och hem- och konsumentkunskapslärare från Järvenskolan Södra, Järvenskolan Tallås samt grundsärskolan för att diskutera planerade ytor, möblering och pedagogiskt upplägg. Många intressanta förslag på hur man kan bygga yteffektivt framkom under mötet.

November 2017: Skolmiljön

I arbetet med Järvenskolan fortsätter vi undersöka om de olika arenorna räcker för att täcka undervisningens behov. Diskussioner förs även om hur vi ger bästa förutsättningar för en skofri skola. Det innebär att vi nu utreder var skogränsen ska gå, till- och frånflöden, entréer och trappor. Anledningen till att vi planerar för en skofri skola beror på att slitaget minskar, det blir en renare skola och en trivsammare skolmiljö.

En landskapsarkitekt har fått i uppdrag att ta fram underlag för utemiljön vid Järvenskolan. Då förslag tagits fram kommer berörda verksamheter att bjudas in till möte för att diskutera förslaget.

Den 15 november träffades deltagare från arbetsgruppen, fritidspedagoger, idrottslärare och landskapsarkitekt för att diskutera utemiljön runt skolan på Norr. Innan mötet hade den pedagogiska personalen pratat med barnen om deras önskemål om hur en skolgård ska vara utformad. Barnens svar var att det viktigaste är att det finns möjligheter att springa, klättra och åka kana. Alla deltagare var efter mötet eniga om att den befintliga skogen ska bevaras på stora delar av skolgården. Det ger goda förutsättningar för både fri lek och pedagogisk verksamhet. Utemiljön ska utformas för att stimulera till pedagogisk verksamhet, rörelse och kreativitet. Andra viktiga aspekter är säkerheten kring flödet av transporter, skolskjuts, bil- och cykelparkering samt gångstråk.

September 2017: Konsekvensanalys

Just nu pågår ett arbete med att ta fram konsekvensanalyser för skolan på Norr och Järvenskolan. Vi har under hela processen samlat in synpunkter från flera olika håll. Vi har haft möten med personal från skolorna, bibliotekspersonal, KomTek, Elevhälsan, Kulturskolan, säkerhetschef, fackliga representanter samt samhällsbyggnadsförvaltningen. I arbetet går vi igenom de farhågor som kommit in under processens gång. För varje tänkbar farhåga gör vi en lägesanalys och tillsätter ansvariga och åtgärder i de fall det behövs. Arbetet med konsekvensanalyserna kommer att pågå under hela arbetsprocessen för att säkerställa att de nya skolorna uppmuntrar till lustfyllt lärande, trivsel, trygghet och arbetsro.

Oktober 2017: Behovsanalys av de nybyggda skolorna

Tillsammans med arbetsgrupperna samt vår processarkitekt Anna Thörnqvist har vi diskuterat förutsättningar och möjliga planlösningar utifrån de behov skolorna har.

Vissa önskemål har vi kunnat möjliggöra medan andra önskemål inte gått att förverkliga fullt ut. Det beror på att vi har fastställda förutsättningar att förhålla oss till gällande de nya skolornas ytor. Om någon verksamhet vill ha mer yta så blir det på bekostnad av någon annan verksamhet. Vår utgångspunkt i arbetet är att alla verksamheter är lika viktiga.

Katrineholms förskolor medverkar just nu i ett forskningsprogram som kallas ”Flerstämmig undervisning i förskolan” (Fundif). Det genomförs i samarbete med Malmö universitet och syftet är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan.

 

I projektet ges förskollärare möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt arbete i samverkan med förskollärare från sju andra kommuner samt med forskare från Malmö universitet.

- Vi som medverkar i programmet i Katrineholm vill gärna dela med oss och sprida det vi är med om. Vi ser fram emot att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och utarbeta verktyg för flerstämmig undervisning i Katrineholms kommuns förskolor, säger Sofie Tornell, förskolechef för Område väst och processledare för Fundif i Katrineholm.

Arbetet genomförs som en process under 3,5 års tid (2018-2021) där deltagarna tillsammans forskar på sin egen praktik.

Fundif-programmet samordnas av det fristående forskningsinstitutet Ifous.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Sofie Tornell
Processledare
Telefon: 0150-572 96
Mejl: sofie.tornell@katrineholm.se

Sedan 2010 har eleverna i Katrineholms kommun fått ta del av satsningen. Till läsåret 2018/2019 beviljades Katrineholms kommun 850 000 kronor - samma summa som i fjol.

Som en del i Katrineholms kommuns arbete med Skapande skola har en utbudskatalog producerats inför läsåret 2018/2019. Katalogen ska fungera som inspirationsmaterial där lärare och skolledare kan ansöka om aktiviteter för klass/er eller hela skolan.

Skapande skola utbudskatalog 2018/2019PDF

Kontaktperson

Lennart Ejeby
Kulturskolechef och samordnare Skapande skola i Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 16
Mejl: lennart.ejeby@katrineholm.se

Skolverkets program för att stötta särskilt utsatta skolor kallas för "Samverkan för bästa skola". I Katrineholm deltar Järvenskolan Södra, Nyhemsskolan och Skogsborgsskolan i projektformen.

Samarbetet mellan skolan och Skolverket pågår i tre år och inleds med en nulägesanalys. Som avslutning och uppföljning förs en dialog parterna emellan om hur de berörda skolorna arbetat med att nå sina mål och i vilken mån de lyckats uppnå sina mål under perioden.

Våren 2019 startade ett samarbete mellan Katrineholms kommuns förskolor och stadsbiblioteket. Tanken är att bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen med sina gemensamma resurser ska verka för att barnen så tidigt som möjligt kommer i kontakt med läsningen. Dels med hjälp av vanliga böcker men också med hjälp av digitala verktyg.