/
/

Delegationsbeslut - Inställande av kommunstyrelsens sammanträde den 29 april 2020 

Anslag av beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Text

Sammanträdesdatum:
2020-04-01

Paragrafer:

21

Datum för uppsättande:
2020-04-02

Datum för nedtagande:
2020-04-24

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen