/

Publicerad:

Skola på norr

Den nya skolan ska omfatta förskoleklass upp till årskurs sex och inrymma cirka 630 elever. Under planarbetets gång har olika placeringar både öster och väster om Bievägen prövats, och tre av dessa har bedömts som olämpliga av olika skäl – markföroreningar, översvämningsrisk och lerjord med dålig bärighet. Nuvarande placering är däremot väl lämpad för ändamålet.

Här kan du se var planområdet för skola på norr finns Länk till annan webbplats.

Planområdet: väster om bievägen, norr om befintlig bebyggelse i Gersnäs och söder om förbifarten

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 12 mars - 2 april 2020. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 2 april till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Pdf, 836.8 kB.

Illustrationsplan Pdf, 290.4 kB.

Utredningar

Arkeologisk utredning Pdf, 8.2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 1.4 MB.

Efterkontroll för sanering av Lasstorpsdiket Pdf, 3 MB.

Geoteknisk utredning Pdf, 1.7 MB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 3.7 MB.

Naturvärdesinventering - förstudie Pdf, 1.3 MB.

Riskutredning Pdf, 979.9 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2 MB.

Undersökning av sediment i nordvästra delen av Lasstorpsdiket Pdf, 1 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.