/

Publicerad:

Reglerna för barnomsorg på obekväm tid föreslås ändras

Barnomsorg på obekväm tid behöver finnas för de som verkligen har behov av det. Inför bildningsnämndens sammanträde den 26 januari finns därför ett förslag på att ändra de nuvarande reglerna.

Barnomsorg på obekväm tid är en dyr verksamhet. I flera år i rad har den blivit dyrare än budgeterat. Just nu är det 25 barn från 17 familjer som finns inom barnomsorg på obekväm tid. För varje barn kostar verksamheten cirka 83000 kronor för 2020. Dessutom är det dubbel kostnad för de här barnen, eftersom de också har en ”vanlig” förskoleplats.

Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden, av politikerna, att minska kostnaderna.

En anledning till att det blir dyrare än budget är att det är en omfattande mängd avbokningar. 25 procent av barnomsorgen, som kommunen alltså måste ta in personal för, avbokas.

Bildningsförvaltningen har därför gett nämnden ett förslag som går ut på att reglerna för barnomsorg på obekväm tid bör förtydligas.

Barnomsorg på obekväm tid är inte något kommunen har krav på sig att ha. Men i Katrineholm har man valt att ha det ändå för vårdnadshavare som inte har möjlighet att påverka sina arbetstider och inte kan lösa omsorgen på annat sätt. Ungefär hälften av dem som behöver ha barnomsorg på obekväm tid arbetar inom kommunen, inom vård och omsorg, där de exempelvis jobbar kväll och natt.

Därför är det viktigt att reglerna skärps – för vi vill behålla barnomsorg på obekväm tid för de som verkligen behöver det. Om inte reglerna skärps och avbokningarna stävjas finns det risk att barnomsorg på obekväm tid bli för dyrt att driva.

De här reglerna föreslår bildningsförvaltningen att nämnden ska fatta beslut om. Alla regler gäller barn 1-12 år.

  • Barnet ska vara folkbokfört i Katrineholms kommun.
  • Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden, alternativt minska den obekväma arbetstiden.
  • Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring barnet. Båda vårdnadshavarna ska skriva under.
  • Uppenbart missbruk av förmånen gör att rätten till omsorg utanför ordinarie öppettid upphör.
  • Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 minuter före öppningstid kl. 06:00 och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)
  • Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.

För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg.

Beslutet gäller från 1 februari, om nämnden fattar det beslut som föreslås på sitt sammanträde den 26 januari.

De vårdnadshavare som har ett gällande beslut enligt tidigare reglerna kommer få ha kvar det till dess deras beslut upphör att gälla.