/

Publicerad:

Detaljplan för Luvsjön etapp 4 är på granskning nummer 2

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.

Planområdet för detaljplanen för Luvsjön etapp 4

Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finns Länk till annan webbplats.

Granskning nummer 2 av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari till 11 mars 2021. Planförslaget avviker delvis från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden Länk till annan webbplats..

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter på förslaget

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 11 mars 2021 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 3.9 MB.

Illustrationsplan Pdf, 457.4 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.2 MB.

Naturvärdesinventering för norra området Pdf, 2.4 MB.

Naturvärdesinventering för södra området Pdf, 1.3 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.