/

Publicerad:

Katrineholms nya stråk - en resumé och ett varmt tack till alla katrineholmare

De senaste åren har ett intensivt ombyggnationsarbete ägt rum på våra gator i Katrineholm. Stockholmsvägen, Vasavägen, Eriksbergsvägen och delar av centrala Katrineholm har genomgått en betydande förvandling som knappast gått obemärkt förbi. Nu är det stora arbetet klart och vi kan njuta av resultatet. Vår tidigare genomfart har förvandlats till ett levande och lustfyllt stråk.

Nu vill vi passa på att tacka just dig och resten av katrineholmarna för ert tålamod under ombyggnationerna, och samtidigt berätta lite mer om Katrineholms nya stråk som nu står färdigt.

Resumé

Planeringen och omvandlingen av den gamla genomfarten i Katrineholm till ett tillgängligt och attraktivt stråk har pågått sedan 2012 och när vår nya förbifart invigdes. I september 2015 tog vi sedan det första symboliska spadtaget.

Säker och tillgänglig trafikmiljö

Katrineholms stråk är ett bra och viktigt exempel på vårt arbete med att skapa en levande stadsmiljö som håller för morgondagens behov. Den tidigare genomfarten erbjöd bra framkomlighet för motortrafik, men hade samtidigt tydliga brister för de som gick eller cyklade. I omvandlingen har det därför varit viktigt att erbjuda katrineholmarna fler och bättre alternativ till bilen. Vi har byggt nya cykelbanor, fler cykelparkeringar och ersatt trafikljuskorsningar med cirkulationsplatser med hastighetssäkrade cykelöverfarter. Det här gör att cykeln idag är ett säkert och smidigt transportval genom Katrineholm.

Tillgänglighet för motortrafik är fortfarande viktigt och behövs för varudistribution och för att besökare ska ha tillgång till centrum. Därför har vi öppnat tidigare stängda korsningar och tvärgator för bilar. I takt med omvandlingen har hastigheten på biltrafiken dessutom sänkts, vilket skapar en lugnare och trevligare stadsmiljö och ger en säkrare trafikmiljö för de som går och cyklar. Det minskar också väsentligt risken för allvarliga skador om en olycka trots allt skulle hända.

Vacker och levande stadsmiljö

Innan ombyggnationen upplevdes genomfarten som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Idag har vi läkt ihop staden och skapat ett stråk som stärker attraktiviteten för centrum och bidrar med upplevelsevärden för alla. Idag är nya och spännande konstverk på plats, ny grönska planterad och du hittar flera nya mötesplatser längs med sträckan. Kopplingarna mellan Stadsparken och stråket har även förstärkts för att parkens lugna tempo ska spilla ut över stråket. I korsningen Fredsgatan/Vasavägen finns idag möjlighet till nya uteserveringar, och genom att biltrafiken rör sig i lägre hastighet har bullernivåerna sänkts.

Miljö och hälsa

Längs med det nya stråket har vi planterat träd, buskar och perenner. Den nya grönskan hjälper till att samla upp och rena det dagvatten som samlas längs stråket. De gröna oaserna bidrar också till att dämpa buller, fånga upp damm och skadliga partiklar och ger svalka under heta sommardagar.

Genom stråkets utformning färdas numera biltrafiken jämnare och långsammare vilket bidrar till minskade utsläpp. Den tunga trafiken genom centrala Katrineholm har dessutom minskat vilket är positivt för både miljön och trafiksäkerheten.

I takt med att fler katrineholmare ser fördelarna med att välja cykeln framför bilen minskar även andelen biltrafik. Det här betyder att vi tillsammans kan minska vår negativa miljöpåverkan och möjliggöra för en mer hållbar trafik i framtiden - en omställning som vi vet är nödvändig.

Vi hoppas att alla som bor här och även de som besöker Katrineholm ska uppskatta vårt nya stråk. Passa på att gå ut och njut av konsten och den härliga vårblomningen som sker just nu. Det är trots allt när vi vistas och upplever vår stad som vi skapar det fina och speciella som är Katrineholm.

Trafikmätningar

Djulögatan-Fredsgatan

Här presenterar vi trafikmätningar för dygnstrafiken av fordon på sträckan Djulögatan-Fredsgatan mellan 2007 och 2020.

  • 2007-06-11:17 699 fordon (innan Östra förbifarten byggdes).
  • 2015-05-18: 10 707 fordon (innan ombyggnationen av stråket startade).
  • 2020-10-05: 6 753 fordon (efter ombyggnationen av stråket).

Här ser vi att trafiken har minskat med cirka 62 procent sedan mätningen 2007.

Vasabron

Här presenterar vi trafikmätningar för dygnstrafiken av fordon på Vasabron.

  • 2008-06-16: 23 675 (innan Östra förbifarten byggdes).
  • 2015-04-27: 17 292 (innan ombyggnationen av stråket startade).
  • 2021-05-16: 14 100 (efter ombyggnationen av stråket).

Här ser vi att trafiken har minskat med cirka 41 procent sedan mätningen 2008.

Hastighetsmätning Djulögatan-Fredsgatan

I början av oktober 2020 genomförde vi en hastighetsmätning under en veckas tid på sträckan Djulögatan-Fredsgatan. Här presenterar vi medelhastigheten på sträckan.

Medelhastighet: 25km/h

Olycksstatistik på hela stråket

Här presenterar vi olycksstatstiken på hela stråket, det vill säga från nya Talltullen till och med norra infarten till Katrineholm (vid Biltema).

Före ombyggnationen

Tidsperiod: 2010 till 2015
Antal allvarliga olyckor: 3
Antal måttliga olyckor: 4
Antal lindriga olyckor: 51
TOTALT: 58

Efter ombyggnationen

Tidsperiod: 2016 till 2021-05-11
Antal allvarliga olyckor: 1
Antal måttliga olyckor: 3
Antal lindriga olyckor: 30
TOTALT: 34

Utifrån feedback och synpunkter från kommunens invånare kommer vi att korrigera och förbättra följande farthinder på det nya stråket:

  • Farthindren vid korsningen Vasavägen/Åsgatan
  • Farthindren vid Linnévägen/Malmgatan

Hela ombyggnationen har hittills kostat 73,5 miljoner kronor varav 23 miljoner finansierats via statsbidrag.

Ombyggnationen av Katrineholms nya stråk har skett i etapper. Vi har sökt löpande statsbidrag för en medfinansiering av hela projektet. För perioden 2016-2018 avsatte vi exempelvis 19 miljoner kronor i egen investeringsbudget och fick lika mycket i statsbidrag.

Exempel:

  • Nya Talltullen: 26 miljoner kronor varav 11 miljoner kronor finansieras via statsbidrag.
  • Stockholmsvägen: 8,8 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor finansieras via statsbidrag.

Kontakt

Projektledare

Johan Ekstrand

Telefon: 0150-571 45

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm