/

Publicerad:

Detaljplanen för Lövåsen-Heden är på granskning

Detaljplanen skapar förutsättningar för handel, kontor, fordonservice, gym och restaurang längs med huvudgatan Österleden.

Planområdet för detaljplanen Lövåsen-Heden

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 17 juni - 22 juli 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 22 juli 2021 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Plankarta Pdf, 943.6 kB.

Gestaltningsprinciper Pdf, 2.2 MB.

Dagvattenutredning för planområdet Pdf, 4.5 MB.

Dagvattenutredning för angrändande område Pdf, 12 MB.

Dagvattenutredning - sammanfattning Pdf, 3.2 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.8 MB.

Geoteknisk rapport 2020-09-03 Pdf, 2.4 MB.

Geoteknik - PM, ritningar och markundersökningsrapport 2021-04-13 Pdf, 12.8 MB.

Trafikanalys Pdf, 1.3 MB.

Arkeologisk förundersökning Pdf, 1.5 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 1.9 MB.

Flyghindersanalys Pdf, 604.7 kB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.