/

Avgifter 2019 funktionsnedsättning

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Autogiro

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett.länk till annan webbplats

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 62 kronor per dag med tillbehör
 • Lunch 55 kronor per dag utan tillbehör
 • Kvällsmåltid 31 kronor per dag
 • Dessert 5 kronor per portion

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar/månad)

 • Med tillbehör = 1 860 kronor per månad
 • Utan tillbehör = 1 650 kronor per månad

Måltidsavgiften på ett boende enligt SoL

 • 3 450 kronor per månad

Måltidsavgiften ingår inte i verksamhet enligt LSS. Den enskilde får själv svara för följande kostnader:

 • Daglig verksamhet   48 kronor per måltid
 • Korttidsvistelse        34 kronor per måltid
 • Korttidstillsyn           21 kronor per frukost eller mellanmål, lunch självkostnadspris.

SoL = Socialtjänstlagen
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Avgift för månadskort arbetsresor för personer med stöd enligt LSS och SoL

 • Kostnad: Enligt Sörmlandstrafikens taxa (560 kronor 2018-01-01).

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av Socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2019 är maxtaxan högst 2 089 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst och boendekostnad.
Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren.

 • 275 kronor per månad (högsta avgift).

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm förändras inte.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan reduceras upp till tre månader. En reducerad avgift kan aldrig bli högre än maxtaxan.
Om du har kapital som är mer än ett basbelopp kan du inte få reducerad avgift.

När du ansöker ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om reducerad omvårdnadsavgift i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

 • Personligt ombud
 • Stöd till anhöriga
 • Fixar-Malte
 • Hembesök av handläggare
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller bor på särskilt boende. Sjuksköterska bedömer behovet.
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på LSS-boende) 

 Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlösarservice
 • Boende i familjehem/bostad med särskild service för barn och ungdomar (omkostader betalas)
 • Daglig verksamhet
 • Kontaktperson/kontaktfamilj
 • Korttidstillsyn
 • Korttidsvistelse (avgift för kost betalas)
 • Ledsagarservice
 • Personlig assistans
 • Sysselsättning/arbete inom socialpsykiatrin
 • Särskild service i bostad

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11