Publicerad:

Viadidakt medverkar i världsomspännande forskning

I dag svarar våra Sfi-elever på frågor från World values survey (WVS). Katrineholm och Vingåker ingår tillsammans med övriga sörmländska kommuner i den världsomspännande undersökningen.

För att integrationen av flyktingar och migranter ska fungera respektfullt och smidigt behövs större kunskap om nyanländas värderingar och sociala normer. I dag är den systematiska kunskapen om dessa ofta otillräcklig. World values survey studerar värderingar på nationsnivå i hela världen – däribland hos migranter.

Frågorna handlar till exempel om synen på demokrati, jämställdhet och religion. Resultaten ger kunskap som kan användas brett i det gemensamma samhällsbygget.

Syftet är att få en fördjupad kunskap om hur de värderingar migranter bär med sig från
sina ursprungsländer över tid förändras efter ankomsten till Sverige.

Undersökningen i Södermanland

Utgångspunkten för denna studie är de frågor som ingår i World values surveys globala värderingsundersökning. Därtill ingår ett stort antal lokala frågor på regional- och kommunnivå samt mer generella frågor om livsstil, vård och hälsa.

I denna studie i Sörmland finns därtill ett särskilt fokus på hedersrelaterade frågor, kompetensförsörjning, synen på arbete samt funktionsvariationer eller särskilda behov.

Denna mätning genomförs med stöd från både Länsstyrelsen i Sörmland liksom Region Sörmland.

Åtta vuxna elever sitter i ett klassrum. De lyssnar uppmärksamt.
En av Viadidakts Sfi-klasser hösten 2022. Foto: Stina Järperud

Vad är World values survey?

Det världsomspännande forskarnätverket World Values Survey (WVS) genomför sedan 1981 globala undersökningar om värderingar.

Den grundläggande och bärande idén är att samma frågor ställs till vuxna människor i alla åldrar, i olika världsdelar, från skilda kulturer och med olika trosuppfattning. Samma frågor som trots de många olikheterna ofta nog får samma svar. Men ibland är skillnaderna i värdegrund dock avgrundsdjup.

Totalt har genom åren mer än 600 000 människor intervjuats i fler än 100 länder representerande värdegrunden hos närmare 90 procent av jordens befolkning.