Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en del av Duveholmsgymnasiet och är en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år med en intellektuell funktionsvariation eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål.

Anpassade gymnasieskola delar lokaler med Duveholmsgymnasiet och KTC. Du besöker oss via skolans huvudentré.

Adress

Postadress: Västgötagatan 37, 641 80 Katrineholm
Besöksadress: Hitta till oss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor

Catharina Lundqvist
Telefon: 0150-574 88
Mejl: catharina.lundqvist@katrineholm.se

Information med bildstöd

Om ett barn ska gå i anpassad skola bestäms av myndigheterna. Beslut ska fattas på välgrundade underlag och vårdnadshavarna ska ha insyn i processen. Kommunen där eleven bor ser till att det görs en så kallad målgruppstillhörighet. Om utredningen inte visar att eleven tillhör den anpassade gymnasieskolans målgrupp får eleven istället gå på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar. Det kan sedan göras fortsatta observationer och eventuellt en ny utredning senare.

I anpassad gymnasieskola får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt anpassade gymnasieskolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett anpassad gymnasieskolebevis. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan.

I anpassad gymnasieskola får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i anpassad gymnasieskola. Om du går i anpassad gymnasieskola men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

Det finns nio nationella program som alla är yrkesinriktade. Man läser olika ämnen som är indelade i kurser. Efter avslutad kurs sätts betyg. På anpassad gymnasieskola i Katrineholm finns tre nationella program som elever kan gå.

Individuella program i anpassad gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Under ditt sista år på anpassad gymnasieskola får du information om vad du kan göra när du är klar med skolan. Anpassad gymnasieskola samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att kunna ge dig som elev mycket stöd. Du får hjälp att förbereda dig för ett så självständigt och givande vuxenliv som möjligt.

Efter du gått klart dina fyra år på anpassad gymnasieskola kan du till exempel:

  • Jobba
  • Göra praktik
  • Arbeta i daglig verksamhet
  • Fortsätta studera på vuxenutbildning, särvux, folkhögskola eller yrkeshögskola

Huvuduppgiften för anpassad gymnasieskola är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Anpassad gymnasieskola ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. För att kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet.