/

Inventering av hästgårdar

För att få en bättre bild över antalet hästar och hur de är uppstallade har vi på samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en inventering av hästgårdarna i Katrineholms kommun. I samband med inventeringen gjorde vi även tillsynsbesök. Förutom själva tillsynen ville vi även förmedla kunskap och råd. Hör gärna av dig om du har frågor om miljöskyddet på din gård.

Två hästar som betar i en hage

Slutrapport - inventering av hästgårdar

Vi har nu genomfört tillsynsbesök på alla hästgårdar. Via den här länken kan du ta del av vår slutrapport från arbetet. Pdf, 160 kB.

Observera att filen inte är tillgänglighetsanpassad fullt ut. Behöver du hjälp med att ta del av innehållet så besök kontaktcenter för att få hjälp med att läsa dokumentet.

Vad är tillsyn?

Tillsyn innebär att en miljöinspektör kommer ut till din gård för att få se hur din verksamhet bedrivs. Om det finns delar av din verksamhet som innebär risker för miljön diskuterar vi vilka andra lösningar som kan vara aktuella. Efter besöket får du en rapport där det framgår vad vi pratat om, ifall något behöver åtgärdas och även vilken tidsplan vi kommit överens om. Ibland kan det bli aktuellt att följa upp besöket vid ett senare tillfälle för att se hur det blev. De vanligaste frågorna vi diskuterar är skötsel av vinterhagar och förvaringen av gödsel.

Det här behöver du tänka på

Som hästhållare har du ansvar för att din anläggning och din verksamhet inte orsakar skador på miljön. Det betyder att du till exempel ska se till att gödsel inte läcker till grundvatten, vattendrag och sjöar. Nedan finns en kort checklista med frågor som du kan använda för att se över din egen verksamhet.

Liten checklista för hästhållare

  • Vilka bestämmelser gäller för just min anläggning?
  • Är gödsellagringen säker, kan det läcka ut vätska till omgivningen eller grundvattnet?
  • Finns det risk för näringsläckage från hagar, ligghallar eller andra ytor?
  • Överutfodrar jag hästarna?
  • Behöver jag mocka oftare?
  • Kan jag minska mängden foderspill?
  • Finns det vattendrag eller brunnar att ta hänsyn till?
  • Hur gör jag mig av med gödseln?
  • Finns det krav på dokumentation?

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för tillsynsbesöket enligt den taxa som gäller. Vi har en timtaxa för ärenden enligt miljöbalken. På vår sida med styrande dokument hittar du aktuell taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet.

Kontakt

Miljöinspektör

Therése Karlsson

Telefon: 0150-578 86

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm