/

Insatser & stöd för personer med funktionsnedsättning

Här finns information om insatser och stöd du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt behov.

Här kan du läsa mer om olika insatser och stöd.

Avlösarservice

Om du vårdar ett barn eller en anhörig med funktionsnedsättning i ditt hem, har du möjlighet att få avlösarservice i hemmet. Samma möjlighet finns för dig som är familjehemsförälder.

Ledsagarservice

Med en ledsagare kan du delta i kultur-, nöjes- och fritidsaktiviteter, besöka släktingar eller bara ta en promenad. Ledsagaren kommer vid önskad tidpunkt till din bostad eller annan mötesplats. Ni följs sedan åt till aktiviteten. Vad du ska göra bestämmer du själv.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52

Samordnare 0150-569 88

Boendestöd är till för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som bor i egen bostad.

Boendestöd kan till exempel innebära att få stöd med att klara hemmets skötsel, göra ärenden och ta kontakt med myndigheter. Det kan också innebära att bryta ensamhet, stärka självkänsla och utveckla det sociala livet.

Stödet utformas tillsammans med dig efter dina behov och önskemål. Målsättningen är att skapa och upprätthålla en väl fungerande vardag, bidra till ökad självständighet och känsla av trygghet.

Detta kan du få stöd med

Stöd i hemmet

 • matlagning
 • inköp
 • städning
 • tvätt
 • planering och struktur av vardagssysslor.

Stöd vid aktiviteter

 • fritidsaktiviteter
 • sport och motion
 • kulturella aktiviteter
 • uträtta ärenden
 • komma iväg till och vara ett stöd vid möten, läkarbesök med mera.

Stöd vid kontakter med

 • myndigheter
 • föreningar
 • arbetsgivare
 • gode män/förvaltare
 • familjemedlemmar med flera.

Personalen kan vara ett stöd i att utbyta tankar och idéer samt ventilera svårigheter. Tillsammans hittar ni metoder för att minska och/eller lösa problem men även utveckla det du är bra på.

Avgift

När du har boendestöd betalar du en avgift. Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad.

Boendestödgrupper

Det finns fyra olika boendestödsgrupper i Katrineholms kommun med olika inriktning och kompetens. Personalen startar från olika lokaler i centrala Katrineholm.

Personalen har utbildning inriktat mot psykiatri/neuropsykiatri och erfarenhet av att arbeta med målgrupperna och har även kompetens inom Case Management.
Personalen använder omärkta bilar och arbetskläder för att inte väcka omgivningens uppmärksamhet.

Mer information

I broschyren Guide för personer med psykisk ohälsa Pdf, 787.1 kB. finns information om olika stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Telefon

Enhetschef Boendestöd 0150-569 52

Gruppbostad

Finns för dig som har stora behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostäderna finns i villor och hyreshus. Alla gruppbostäder ser olika ut och är anpassade efter dina behov. Det finns personal dygnet runt som ger hjälp och trygghet. I eller intill gruppbostäderna finns en lokal som är till för alla som bor på gruppbostaden. 

Servicebostad

Finns för dig med ett mindre omfattande stödbehov men behöver stöd i din vardag. Servicebostäderna finns i hyreshus. Lägenheterna finns oftast i samma hus eller i närheten av varandra. Det finns personal dygnet runt som ger hjälp och trygghet. Till varje servicebostad finns en gemensam lägenhet. 

Telefon

Enhetschef 0150-568 12
Fredsgatan 15C 0150-48 81 83
Kerstinbodagatan 38 0150- 577 05
Köpmangatan 2 0150-577 28
Köpmangatan 6 0150-48 81 88
Skogsgatan 8 0150-48 81 82

Enhetschef 0150-576 04
Linnévägen 31B 070-752 67 69
Linnévägen 31A 070-297 89 15
Nyhemsgatan 42 0150-48 81 69
Södergatan 3 0150-48 81 62

Enhetschef 0150-569 43
Jägaregatan 27 0150-48 81 84
Rönngatan 1A 0150-48 81 74
Stora Malmsvägen 21 B 0150-568 42
Torvbrytarvägen 1 0150-48 81 64

Enhetschef 0150-569 70
Claestorpsvägen 6B 0150-48 81 75
Kerstinbodagatan 36 0150-48 81 87
Landsvägsgatan 1, Sköldinge 0150-48 84 93
Nygårdsgatan 2 0150-48 81 71

Enhetschef 0150-572 66
Lövåsvägen 6 0150-48 81 72
Nyängsgatan 5C 0150-48 81 73
Nävertorpsgatan 26 0150-48 81 89
Trädgårdsgatan 19B 0150-48 81 81

Enhetschef 0150-569 52
Bokvägen 6A 0150- 577 98

Enhetschef 0150-568 07
Sundsgatan 7A 0150-48 81 86

Daglig verksamhet kan hjälpa dig att hitta en meningsfull sysselsättning. Aktiviteterna är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Det kan vara arbete med paketering, i trädgård, musik, teater, biltvätt, alternativ kommunikation eller i café.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.


Fritidsenheten ordnar aktiviteter för dig som har en funktionsnedsättning. Aktiviteterna anpassas utifrån dina intressen, behov och förutsättningar.

Alla aktiviteter genomförs när skola och arbete är slut för dagen samt på helger och under semesterperioden på sommaren.

Fritidsenheten ordnar aktiviteter för:

 • Ungdomar (13-21 år)
 • Vuxna som bor på grupp- eller servicebostad. I mån av plats kan även vuxna som bor hemma delta.

Kontakta fritidsassistenten om du vill veta mera.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Fritidsassistent 073-035 03 53 


Du som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller liknande kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Här kan du läsa mer om god man och förvaltare.

Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän att dela intressen med några timmar i veckan. Det viktigaste är samvaron och att man känner förtroende för kontaktpersonen. Vad man gör med sin kontaktperson beslutas tillsammans.
Det kan till exempel vara ett ta en promenad, gå och fika, träna eller gå på en konsert. Det vanliga är att man träffas två till fyra gånger per månad och gör någon aktivitet tillsammans, eller bara träffas för att prata.

Bli kontaktperson

Du som har ett personligt engagemang och tid i vardagen för andra kan bli en utmärkt kontaktperson. Du ska vara minst 18 år och du får ersättning för ditt uppdrag.

Vill du bli kontaktperson till en person med funktionsnedsättning kan du anmäla ditt intresse här Länk till annan webbplats..

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Samordnare 0150-569 88

Korttidsvistelse

För dig som behöver rekreation och miljöombyte eller för att anhöriga ska få avlösning finns korttidsvistelse hela dygnet. För barn och ungdomar kan korttidsvistelse ordnas även vid akuta situationer.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Tallhedens korttidsboende 0150-48 81 48
Granhedens korttidsboende 0150-48 81 46
Lövis korttidsboende 0150-569 55

Familjehem

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj.

Familjehemmet ska vara som ett komplement till föräldrahemmet. Både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för de som inte kan bo hemma alls.


Korttidstillsyn är fritids och kan vara före och efter skoldagen samt vid lov och studiedagar.

De som kan få korttidstillsyn är skolungdomar över 12 år, som har rätt till hjälp enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Björkhagen 0150-576 96
Perrongen 073-035 03 53
Stenkullen 070-570 54 14

Du som har stor och varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få personlig assistans för att klara din dagliga livsföring.

För att vara berättigad till personlig assistans ska hjälp behövas med de så kallade grundläggande behoven.

Med grundläggande behov menas hjälp med:

 • andning
 • personlig hygien
 • av- och påklädning
 • måltider
 • kommunikation
 • annan hjälp som kräver ingående kunskaper.

Du som blir beviljad personlig assistans får själv välja vem som ska utföra assistansen. Du har också inflytande i vem som blir din personliga assistent.

Telefon

Enhetschef 0150-569 42

Kostnad för insatserna

Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är oftast kostnadsfria.
Hyran och det du förbrukar, till exempel mat, betalar du själv.
För insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) betalar du en avgift enligt kommunens taxa och lagen om maxtaxa. Läs mer om avgifter.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
0150-568 65 (för dig som är född den 1-10 i månaden)
0150-48 81 27 (för dig som är född den 11-20 i månaden)
0150-568 93 (för dig som är född den 21-31 i månaden)

Telefontid: Måndag-fredag klockan 10.00-11.30