/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Just nu kan du inte lämna synpunkter på några detaljplaner.

Pågående detaljplaner

Dessa detaljplaner bearbetas just nu och du kan inte tycka till om dem i dagsläget. Men du kan ta del av respektive detaljplans handlingar och läsa mer om dem.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra tillbyggnad av Tallåsskolan och Järvenhallen i södra Katrineholm till en 7-9-skola med plats för cirka 1300 elever, samt tillhörande friytor, angöring och parkering.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Här kan du se var planområdet för nya högstadieskolan finnslänk till annan webbplats

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 29 maj till 26 juni 2019. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Planens handlingar

Planbeskrivning för Järvenskolan TallåsPDF

Plankarta för Järvenskolan TallåsPDF

Illustrationsplan för Järvenskolan TallåsPDF

Dagvattenutredning Järvenskolan TallåsPDF

Miljöteknisk markundersökning Järvenskolan TallåsPDF

Trafikbullerutredning Järvenskolan TallåsPDF

Behovsbedömning Järvenskolan TallåsPDF

Antikvarisk förstudie och konsekvensanalys Järvenskolan TallåsPDF

Antikvarisk konsekvensbedömning Järvenskolan TallåsPDF

Samrådsredogörelse för Järvenskolan TallåsPDF

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation av f.d. hotellet till bostadslägenheter samt värna byggnadens karaktärsdrag.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Här kan du se var planområdet för Lövkojan 10 finnslänk till annan webbplats

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 29 maj till 27 juni 2019.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Planens handlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

BullerutredningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i de centrala delarna av Katrineholms stad.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Här kan du se var planområdet för Vitsippan finnslänk till annan webbplats

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 20 december 2018 till 24 januari 2019.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Planens handlingar

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

PlankartaPDF

SolstudierPDF

KulturmiljöanalysPDF

BullerutredningPDF

RiskutredningPDF

IllustrationsplanPDF

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag används av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.  

Bild som visar det nya flerbostadshuset i kvarteret Abborren. Bild: White arkitekter


Här kan du se var planområdet för kvarteret Abborren finnslänk till annan webbplats

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 24 maj - 21 juni 2018.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget. 

Planens handlingar

Planbeskrivning för kvarteret AbborrenPDF

Plankarta för kvarteret AbborrenPDF

Kulturmiljöanalys för kvarteret AbborrenPDF

Skuggstudie för kvarteret AbborrenPDF

Bullerutredning för kvarteret AbborrenPDF

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.  

Planområdet för Luvsjön etapp 4


Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finnslänk till annan webbplats

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 28 juni till 23 augusti 2018. Planförslaget avviker från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del stadenlänk till annan webbplats.

Vad innebär en granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget. 

Planens handlingar

Planbeskrivning för Luvsjön etapp 4PDF

Plankarta för Luvsjön etapp 4PDF

Dagvattenutredning Luvsjön etapp 4PDF

Naturvärdesinventering för norra området, Luvsjön etapp 4PDF

Naturvärdesinventering för södra området, Luvsjön etapp 4PDF

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Utställning av samrådsförslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, på Kulturhuset Ängeln samt Stortorget i Katrineholm under perioden 15 oktober till 5 november 2015.

Vad innebär ett samråd?

När vi på Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas för samråd. Samrådet är till för att samla in viktig information i ett tidigt skede av processen, och för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen. Vi bearbetar alla synpunkter som kommer in till oss.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Planens handlingar

Planbeskrivning för StortorgetPDF

Plankarta för StortorgetPDF

Bilagor
Bullerutredning del 1 StortorgetPDF
Bullerutredning del 2 (för tung att ladda upp, kontakta oss gärna så skickar vi den)
Granskning av bullerutredning StortorgetPDF
Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling för StortorgetPDF
Rapport riskhänsyn för StortorgetPDF
Solstudie StortorgetPDF
Vinnande förslag Klädd till fest StortorgetPDF


Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2019-08-21PDF

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare