/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse i form av flerbostadshus för handels och bostadsändamål inom fastigheten Boken 9.

Bild över planområdet


Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 4 juli - 22 augusti 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 22 augusti 2024 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Plankarta Pdf, 421.7 kB.

Bullerutredning Pdf, 1.2 MB.

Kulturmiljöanalys Pdf, 15 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 613.6 kB.

Kontaktperson

Carl Axén, planarkitekt

Syftet med detaljplanen är att förstärka Djulö som besöksmål genom att göra det möjligt att utveckla camping och rekreationsområdet, samt utreda möjligheten att uppföra ett mindre odlingslottsområde.

Bild över planområdet


Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 4 juli - 22 augusti 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 22 augusti 2024 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.8 MB.

Plankarta Pdf, 906 kB.

Geoteknik Pdf, 12.7 MB.

Miljöteknik Pdf, 27 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 14 MB.

Arkeologisk undersökning Pdf, 11.4 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 3 MB.

Ekosystemtjänstanalys Pdf, 13 MB.

Kulturmiljöanalys Pdf, 41.3 MB.

Strandskyddsutredning Pdf, 1.1 MB.

Kontaktperson

Carl Axén, planarkitekt

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny industri- och verksamhetsbebyggelse

Bild över planområdet


Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 4 juli - 22 augusti 2024. Planförslaget stämmer delvis överrens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.Förslaget kan antas innebär en betydande miljöpåverkan en MKB är framtagen som visar att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 22 augusti 2024 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Plankarta Pdf, 2.2 MB.

Arkeologisk utredning steg 1 Pdf, 1.2 MB.

Arkeologisk utredning steg 2 Pdf, 2.9 MB.

Hydrologisk och geoteknisk undersökning Pdf, 1.1 MB.

Nautvärdesinventering Pdf, 3.7 MB.

Natuvärdesinventering utvidgning Pdf, 5.1 MB.

Översiktlig geoteknisk undersökning Pdf, 8.9 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.5 MB.

Riskbedömning Pdf, 7.3 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Kontaktperson

William Rytterström, planarkitekt

Detaljplaner som varit på samråd eller granskning

Här nedan visas alla detaljplaner som varit på samråd och granskning. För att se alla pågående detaljplaner i kommunen kan du kolla under rubriken "Pågående planer".

Syftet med detaljplanen är att ta fram lämplig tomtmark för en blandad bebyggelse med 250 – 320 nya lägenheter. Lägenheterna uppföras i friliggande småhus, parhus, flerbostadshus, radhus och kedjehus. Även handel och service ryms inom planområdet.

Bild över planområdet


Här kan du se var planområdet för Björnsundet finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 13 juni - 11 juli 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 4.6 MB.

Fågelutredning Pdf, 582.7 kB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 1.7 MB.

Geoteknisk utredning Pdf, 347.5 kB.

Kontaktperson

William Rytterström, planarkitekt

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga bostäder i centrala Katrineholm, som ansluter till den befintliga stadsbebyggelsen och anpassas till de kulturhistoriska värdena på platsen. De befintliga bostadshusen är uttjänta och kommer att rivas. Den nytillkommande bebyggelsen består av flerbostadshus i fyra till sex våningar.

Bild över planområdet


Här kan du se var planområdet för Enen, Sälgen och Videt finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 11 april - 2 maj 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Plankarta Pdf, 494.8 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.7 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.4 MB.

Kulturmiljöutredning Pdf, 1.8 MB.

Trädinventering Pdf, 1.3 MB.

Geoteknik - markteknisk undersökningsrapport Pdf, 589.4 kB.

Geoteknik - tekniskt PM Pdf, 511.2 kB.

Kontaktperson

William Rytterström, planarkitekt

Detaljplanen ska göra det möjligt att bebygga området med två flerbostadshus för trygghetsboende med sammanlagt cirka 60–65 lägenheter i sex våningsplan. Detaljplanen bekräftar även befintlig bebyggelse.

Bild över planområdet


Här kan du se var planområdet för Igelkotten finns Länk till annan webbplats.

Gransning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 14 december 2023 - 11 januari 2024. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Plankarta Pdf, 793.3 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2.7 MB.

Geoteknik Pdf, 1.2 MB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 3.9 MB.

Parkeringsutredning Pdf, 1.2 MB.

Kontaktperson

William Rytterström, planarkitekt

Detaljplanen syftar till att ta fram mer mark för bostadsbebyggelse i Strängstorp.

Bilden visar en karta med en röd linje som markerar omfattningen för ett planområde. Denna område ligger öster om en befintlig småhusbebyggelse. Marken i området består av skogsmark. Det planerade området har ungefär samma storlek som den befintliga sammanhängande bebyggelsen.


Här kan du se var planområdet för Strängstorpsvägen finns Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Plankarta Pdf, 447.7 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 357.2 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 8.7 MB.

Geoteknik - tekniskt PM Pdf, 172.1 kB.

Geoteknik - Markundersökningsrapport Pdf, 2.5 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 2.9 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.7 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Kontaktperson

Maela Jaanivald, planarkitekt

Syftet med detaljplanen är att tillåta cirka 100 nya lägenheter i flerbostadshus samt att göra det möjligt att bygga om Claestorpsvägen.

Planområdet för detaljplanen, röd yta anger aktuellt område.


Här kan du se var planområdet för Duvestrand - södra delen finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 23 juni - 25 augusti 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Plankarta Pdf, 747.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 14.4 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 10 MB.

Geoteknik - markteknisk undersökningsrapport (MUR) Pdf, 1.8 MB.

Geoteknik - teknisk PM Pdf, 603.8 kB.

Trädinventering - PM Pdf, 420 kB.

Kontaktperson

Yeneba King Liljencrantz, planarkitekt

Här kan du läsa frågor och svar kring förslaget på ny detaljplan för Duvestrand södra.

Kommer skogsstigarna att försvinna?

Där de nya husen föreslås att stå går det en stig parallellt med gatan. Den stigen kommer inte längre att gå att använda utan i stället hänvisas man ut på den ombyggda gatan. Två passager mellan husen kommer att göra det enkelt att nå skogen och badplatsen. En stig ner mot sjön planeras att breddas och belysning kan installeras. Detaljprojektering av de nya gångbanorna har inte gjorts så exakt utformning och dragning återstår att se.

Varför planerar vi för höga lägenhetshus?

För att kunna bygga 100 nya bostäder inom området utan att ta för mycket mark i anspråk behöver husen byggas på höjden istället för på bredden. De föreslagna husen är yteffektiva och möjliggör flera bostäder på en begränsad yta. Skulle vi ändra utformning på flerbostadshusen och sänka våningsantalet skulle vi behöva ta större ytor i anspråk för samma antal bostäder. Med planförslaget möjliggör vi för många fler attraktiva boenden än om vi planerade för villor på samma yta. Nu skapas fler bostäder i sjö- och naturnära lägen och platsen kommer även i fortsättningen att kunna användas av allmänheten. Planerades det för villor i samma läge finns det en risk att platsen privatiseras och begränsar allmänhetens tillgång.

Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet.

Finns det verkligen behov för 100 nya bostäder i området?

Ja, vår bedömning är att det finns ett stort behov av bostäder i Katrineholm.

Hur kommer trafiksituationen att bli?

Det nya området uppskattas alstra omkring 300 fordon/dygn. Vi planerar att bygga om Claestorpsvägen för att göra den trevligare, men också trafiksäkrare med åtgärder som olika markbeläggningar, trädplanteringar och farthinder.

Hur blir det med eventuella bullernivåer?

Vi beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena. Vi behöver därför inte vidta några bullerreducerande åtgärder.

Kommer boenden i området att störas av skugga och insyn från de nya bostäderna?

Det kommer bli mer insyn på tomterna som är närmast planområdet. Det vi har gjort i detaljplanen är att reglera så att nya bostäder har gavlar mot gatan och den befintliga bebyggelsen. Detta innebär inte lika mycket insyn som det skulle vara om långsidan vetter mot gatan. Det kommer att planteras träd längs med gatan som kan fungera som en viss avskärmning mot de nya husen. När det kommer till skuggning kommer det bli mer skugga än vad det har varit tidigare eftersom byggnaderna inte släpper igenom ljus som träden på platsen annars gör. Enligt den solstudie som har tagits fram märks den största påverkan på vintern och under eftermiddagen på vår-/höstdagjämning. Vår bedömning är att solförhållandena på sommaren kommer att vara goda och skuggor bedöms inte störa för boende i området.

Hur påverkas stadsbilden?

Stadsbilden kommer bli mer stadsmässig. Byggnaderna samspelar med de befintliga punkthusen i norr. Området har utformats med hänsyn till omgivning, träd sparas och naturen sträcker sig in mellan bostadshusen. Byggnader ska harmoniera med naturen genom dova kulörer och rustika och levande fasadmaterial som trä och tegel.

Var ska bilar parkera?

Det kommer att byggas ett gemensamt garage i källaren under de två västra husen. Sedan möjliggörs parkering längs med gatan för de boende och gäster. De boende får vinkelräta parkeringar som ger fler platser än vad längsgående parkeringar gör. De vinkelräta parkeringarna tar lite mark i anspråk och med en ombyggnad av gatan till lågfartskaraktär tummas det inte på säkerheten.

Kommer man kunna röra sig genom området om man inte bor där?

Ja. Det kommer att finnas två passager mellan husen som allmänheten ska kunna använda. Öppnas en restaurang eller café kan platsen locka många besökare.

Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter?

Det vet vi inte än. Vi har inte ställt något krav på vilka typer av upplåtelseformer som bostäderna ska ha.

Syftet med detaljplanen är att införa planbestämmelser för befintlig bebyggelse i Strängstorp samt göra ny bostadsbebyggelse möjlig.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Strängstorp finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del landsbyggd. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 944 kB.

Plankarta Pdf, 882.1 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Geoteknisk undersökning - MUR Pdf, 2.5 MB.

Geoteknisk undersökning - teknisk PM Pdf, 172.1 kB.

Arkeologi Pdf, 2.5 MB.

Arkeologi - bilagor Pdf, 2.7 MB.

Länk till bullerutredning Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Maela Jaanivald, planarkitekt

Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2024-03-20 Pdf, 2.1 MB.

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga genom Katrineholmskartan. Detaljplaner antagna från 2014 finns dessutom tillgängliga nedan. Vill du få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

2024

Detaljplan för Kerstinboda, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2023

Detaljplan för Trolldalen - etapp 2, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Rådmannen 3, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Stortorget, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Luvsjön etapp 4, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Duvestrand norra, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Backa, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Hvalsta gård, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2022

Detaljplan för Bie 3:3, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen-Heden, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2021

Detaljplan för Backa förskola Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Valla prästgård Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2020

Detaljplan för skola på Norr Pdf, 4.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Abborren Pdf, 1.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2019

Detaljplan för kvarteret Järven Pdf, 4.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Forsa Strand Pdf, 1.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för gamla skolan i Floda Pdf, 2.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Bäverstigen Pdf, 4.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 Pdf, 5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Vitsippan Pdf, 4.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2018

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Pdf, 671.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Finntorp-Lövåsen Pdf, 5.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Pionen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl. Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Guldregnet 2 m.fl. Pdf, 2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Plogen 2 m.fl. Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hämplingen 21 Pdf, 5.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2017

Detaljplan för del av kv. Vägskälet Pdf, 1.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Ragnars gärde Pdf, 6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Alen Pdf, 3.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 Pdf, 4.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Pantern Pdf, 5.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl. Pdf, 2.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2016

Detaljplan för Skogsborgsskolan Pdf, 10.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Åsgatan Pdf, 4 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan Pdf, 929.1 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Forssjökvarn Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2015

Detaljplan för del av kvarteret Hjorten Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2014

Detaljplan för del av kvarteret Lästen 4 Pdf, 5.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Pdf, 730.9 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Pionen 1 Pdf, 1.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Jägarparken Pdf, 955.4 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Pdf, 713.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hästen Pdf, 13.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.