/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Just nu finns det inga detaljplaner att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplaner

Med nya materialval och en omarbetad design finns nu ett nytt förslag till ett hus på Stortorget. I det nya förslaget är syftet att huset att ska passa in i miljön och knyta an till de befintliga byggnaderna runt Stortorget och Köpmangatan. Katrineholmarnas åsikter har vägts in när det nya husets jobbats fram.

Bild av föreslaget hus, vy från syd-västra hörnet av Stortorget.


Detta har hänt:

2010 kom idén att torget skulle göras om. 2012 tog Sweco fram ett förslag för Stortorget. I det förslaget ingick en byggnad, och därför hölls en arkitekttävling 2014. Det vinnande förslaget hette ”Klädd till fest”, men var för dyrt. Efter det fick exploatörer förfrågan om att bygga ett hus med vissa kriterier som var kvar från förslaget som vann arkitekttävlingen. 2021 kom ett förslag från Tegelstaden. Det förslaget har nu gjorts om för att passa in i riksintresset för kulturmiljö, men också för att ta hänsyn till synpunkter från Länsstyrelsen Södermanland och katrineholmare.

Det hus som i folkmun har kommit att kallas ”Guldhuset” har varit föremål för debatt i Katrineholm, och många har gett sina synpunkter. De synpunkterna har varit en viktig del i att ta fram det nya förslaget på ett hus på Stortorget. Både katrineholmarnas och Länsstyrelsen Södermanlands åsikter har vägts in när det nya huset tagits fram. Det har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Tegelstaden, som har markanvisningen, och arkitektbyrån White.

I förslaget presenteras ett hus med puts och grönt glaserat tegel. Byggnaden har anpassats mer till de hus som finns på Stortorget i dag, både i utseende och höjd, och också för att bättre stämma överens med riksintresset för kulturmiljö.

Husets höjd mot torget har ändrats från 23 meter till 19,5 meter. Totalhöjden mot stationen har ändrats från att hela den sidan får byggas upp till 23 meter till att endast 40 procent av stationssidan får vara 23 meter.

Fasadens utformning och materialval är ändrat för att bättre förhålla sig till riksintresset för kulturmiljö. De nya materialen är puts och grönglaserat tegel. Teglet bildar en sockel runt den första våningen på huset, och återkommer runt fasadens utskjutande balkongpartier i vit puts. Även den översta våningen är tegelklädd.

I bottenvåningen ska det byggas en passage mellan torget och resecentrum, så att man lätt kan ta sig mellan de två platserna, och inte stänger av Stortorget. Bottenvåningen ska ha stora fönsterpartier åt båda håll som ger en känsla av transparens. Kvar är tanken att bottenvåningen vigs åt restauranger, affärslokaler och liknande verksamheter.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 24 april och beslutsprotokollet anslogs 3 maj 2023. Detaljplanen vinner laga kraft 25 maj om ingen överklagar kommunstyrelsens beslut.

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 664.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 492 kB.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse av småhus i skogs- och vattennära läge. Detaljplanen kommer att planlägga tomter avsedda för bostadsbebyggelse nära Katrineholm

Planområdet markerat i rött i södra delen på kartan


Här kan du se var planområdet för Trolldalen Etapp 2 finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 27 april - 18 maj 2023. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Plankarta Pdf, 404.9 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.2 MB.

Arkeologi Pdf, 6.4 MB.

Geoteknik - MUR Pdf, 4.1 MB.

Geoteknik PM Pdf, 896.3 kB.

Syftet med detaljplanen är att komplettera idrottsområdet Backavallen med nya flerbostadshus, radhus och möjliggöra dagligvaruhandel.

Illustration av möjlig ny bebyggelse vid Backavallen


Här kan du se var planområdet för Backavallen finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 3 - 24 november 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 6.4 MB.

Plankarta Pdf, 957.1 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 169.1 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.3 MB.

Naturvärdesinventering (NVI) Pdf, 17.1 MB.

Bullerutredning Pdf, 6.1 MB.

Ljudnivåmätning Pdf, 273.6 kB.

Här kan du läsa frågor och svar kring förslaget på ny detaljplan för Backavallen.

Var ska återvinningsstationen flyttas?

Återvinningsstationen placeras i planområdets södra del, söder om berghällen.

Varför planerar ni för punkthus i ett område som karaktäriseras av låghusbebyggelse? Varför bygga så högt?

För att kunna bygga 120 nya bostäder inom området utan att ta för mycket mark i anspråk behöver husen byggas på höjden istället för på bredden. Punkthus är en yteffektiv byggnad som möjliggör många bostäder på en begränsad yta. Skulle vi ändra utformning på flerbostadshusen och sänka våningsantalet skulle vi behöva ta större ytor i anspråk för samma antal bostäder.

Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet.

Finns det verkligen behov för 120 nya bostäder i området?

Ja, vår bedömning är att det finns ett stort behov av bostäder i Katrineholm. Om vi som kommun ska kunna växa behöver vi bland annat olika typer av bostäder, men även viktiga delar som ett varierat näringsliv, gott företagsklimat, integration, utbildning med mera.

Hur kommer trafiksituationen att bli?

Utifrån Trafikverkets verktyg för att beräkna trafikomfattningen beräknar vi att området kommer ha cirka 260 fordon/dygn. Vi planerar även att bygga om korsningen Prins Bertils gata och Vasavägen för att göra den mer trafiksäker.

Hur blir det med eventuella bullernivåer?

Vi beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Vi behöver därför inte vidta några bullerreducerande åtgärder. Vi kommer endast att anlägga en in- och utfart mot Vasavägen.

Kommer inte boende i de nya husen att störas av oljud från idrottsområdet?

Vår bedömning är att de boende inte kommer att drabbas av några större störningar från idrottsplatsen. Vi har gjort bedömningen enligt Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser (2021). Enligt vägledningen är det främst strukturella ljud som kan uppfattas störande. Strukturella ljud innebär smällar från bollar och puckar mot en anläggnings fasta konstruktioner (korgar, sarger, skärmar med mera), smällar från skateboards och även slagljud från klubbor och racketar. Vi bedömer att idrottsplanerna i närheten inte ger upphov till strukturella ljud eftersom fasta konstruktioner saknas.

Idag är det väldigt stark belysning från konstgräsplanen. Kommer inte det att påverka de nya bostäderna?

Vi kommer att byta ut belysningen på konstgräsplanen. Den nya belysningen är mer utvecklad och har en förbättrad punktbelysning som minskar spilljuset utanför anläggningen.

Vilken butik kommer att öppna i området?

Det vet vi inte än.

Kommer all befintlig växtlighet att försvinna?

Nej. Berghällen i söder ska vi bevara och kommer att vara tillgänglig för alla. Inom exploateringsområdet har vi även markerat ut några ekar och har gett dessa skydd i detaljplanen, de ska alltså inte fällas. I mitten av området finns det tallar som vi önskar att bevara. Det här området är prickmarkerat och får alltså inte bebyggas. Vårt mål är att spara så mycket befintlig växtlighet som är möjligt.

Hur påverkas stadsbilden?

Stadsbilden kommer bli mer stadsmässig och husen kommer att bilda en ny tidstypisk utformning. Den lägre bebyggelsen mot Vasavägen går i linje med den befintliga småhusbebyggelsen i området, medan punkthusen möter upp ishallens skala.

Var ska bilar parkera?

Det kommer att bli garage i markplan vid flerbostadshusen. Det kommer även att finnas möjlighet att parkera längs med kvartersgatan i planområdet. Vid radhusen kommer det att finnas möjlighet att parkera på respektive uppfart. Vi kan uppfylla parkeringstalet 0,7 för flerbostadshusen och 1,0 för radhusen.

Kommer man kunna röra sig genom området om man inte bor där?

Vi planerar inte för någon kommunal gångbana genom området. Ambitionen från exploatören är att det ska vara möjligt för alla att röra sig genom planområdet. I plankartan har vi valt att sätta ett förbud mot att uppföra stängsel, plank och mur mot Vasavägen för att undvika att det nya bostadsområdet sluter sig mot ”omvärlden”.

Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter?

Det vet vi inte än. Kommunen har inte ställt något krav på vilka typer av upplåtelseformer som bostäderna ska ha.

Syftet med detaljplanen är att tillåta cirka 100 nya lägenheter i flerbostadshus samt att göra det möjligt att bygga om Claestorpsvägen.

Planområdet för detaljplanen, röd yta anger aktuellt område.


Här kan du se var planområdet för Duvestrand - södra delen finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 23 juni - 25 augusti 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Plankarta Pdf, 747.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 14.4 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 10 MB.

Geoteknik - markteknisk undersökningsrapport (MUR) Pdf, 1.8 MB.

Geoteknik - teknisk PM Pdf, 603.8 kB.

Trädinventering - PM Pdf, 420 kB.


Här kan du läsa frågor och svar kring förslaget på ny detaljplan för Duvestrand södra.

Kommer skogsstigarna att försvinna?

Där de nya husen föreslås att stå går det en stig parallellt med gatan. Den stigen kommer inte längre att gå att använda utan i stället hänvisas man ut på den ombyggda gatan. Två passager mellan husen kommer att göra det enkelt att nå skogen och badplatsen. En stig ner mot sjön planeras att breddas och belysning kan installeras. Detaljprojektering av de nya gångbanorna har inte gjorts så exakt utformning och dragning återstår att se.

Varför planerar vi för höga lägenhetshus?

För att kunna bygga 100 nya bostäder inom området utan att ta för mycket mark i anspråk behöver husen byggas på höjden istället för på bredden. De föreslagna husen är yteffektiva och möjliggör flera bostäder på en begränsad yta. Skulle vi ändra utformning på flerbostadshusen och sänka våningsantalet skulle vi behöva ta större ytor i anspråk för samma antal bostäder. Med planförslaget möjliggör vi för många fler attraktiva boenden än om vi planerade för villor på samma yta. Nu skapas fler bostäder i sjö- och naturnära lägen och platsen kommer även i fortsättningen att kunna användas av allmänheten. Planerades det för villor i samma läge finns det en risk att platsen privatiseras och begränsar allmänhetens tillgång.

Våra stadsutvecklingsstrategier är att förtäta inom en radie på tre kilometer från resecentrum, och planera för blandad bebyggelse. När vi förtätar kan existerande infrastruktur och kollektivtrafik utnyttjas mer effektivt och vi hushåller på så sätt med ekonomiska resurser och naturtillgångar. När staden blir tätare blir avstånden kortare och behovet av bilen minskar. En blandad stad bidrar till en varierad befolkningsstruktur och bostäder för olika skeden i livet.

Finns det verkligen behov för 100 nya bostäder i området?

Ja, vår bedömning är att det finns ett stort behov av bostäder i Katrineholm.

Hur kommer trafiksituationen att bli?

Det nya området uppskattas alstra omkring 300 fordon/dygn. Vi planerar att bygga om Claestorpsvägen för att göra den trevligare, men också trafiksäkrare med åtgärder som olika markbeläggningar, trädplanteringar och farthinder.

Hur blir det med eventuella bullernivåer?

Vi beräknar att trafiken inte kommer att generera bullernivåer över riktvärdena. Vi behöver därför inte vidta några bullerreducerande åtgärder.

Kommer boenden i området att störas av skugga och insyn från de nya bostäderna?

Det kommer bli mer insyn på tomterna som är närmast planområdet. Det vi har gjort i detaljplanen är att reglera så att nya bostäder har gavlar mot gatan och den befintliga bebyggelsen. Detta innebär inte lika mycket insyn som det skulle vara om långsidan vetter mot gatan. Det kommer att planteras träd längs med gatan som kan fungera som en viss avskärmning mot de nya husen. När det kommer till skuggning kommer det bli mer skugga än vad det har varit tidigare eftersom byggnaderna inte släpper igenom ljus som träden på platsen annars gör. Enligt den solstudie som har tagits fram märks den största påverkan på vintern och under eftermiddagen på vår-/höstdagjämning. Vår bedömning är att solförhållandena på sommaren kommer att vara goda och skuggor bedöms inte störa för boende i området.

Hur påverkas stadsbilden?

Stadsbilden kommer bli mer stadsmässig. Byggnaderna samspelar med de befintliga punkthusen i norr. Området har utformats med hänsyn till omgivning, träd sparas och naturen sträcker sig in mellan bostadshusen. Byggnader ska harmoniera med naturen genom dova kulörer och rustika och levande fasadmaterial som trä och tegel.

Var ska bilar parkera?

Det kommer att byggas ett gemensamt garage i källaren under de två västra husen. Sedan möjliggörs parkering längs med gatan för de boende och gäster. De boende får vinkelräta parkeringar som ger fler platser än vad längsgående parkeringar gör. De vinkelräta parkeringarna tar lite mark i anspråk och med en ombyggnad av gatan till lågfartskaraktär tummas det inte på säkerheten.

Kommer man kunna röra sig genom området om man inte bor där?

Ja. Det kommer att finnas två passager mellan husen som allmänheten ska kunna använda. Öppnas en restaurang eller café kan platsen locka många besökare.

Kommer det att bli hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter?

Det vet vi inte än. Vi har inte ställt något krav på vilka typer av upplåtelseformer som bostäderna ska ha.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets markanvändning från industriändamål till blandade verksamheter samt skola.

Visar en flygbild av planområdet sett västerifrån


Här kan du se var planområdet för Rådmannen 3 finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 25 maj - 15 juni 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.

Plankarta Pdf, 723 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 167.3 kB.

Miljöteknisk undersökning från 2022, inklusive bilagor Pdf, 12 MB.

Miljöteknisk undersökning från 2016, inklusive bilagor Pdf, 6.6 MB.

Provtagningsplan för miljöteknisk undersökning från 2016 Pdf, 6 MB.

Tillägg till miljöteknisk undersökning från 2016 Pdf, 116 kB.

Buller- och vibrationsutredningar, inklusive bilagor Pdf, 5.5 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.9 MB.

Detaljerad riskbedömning Pdf, 1.7 MB.

Riskanalys avseende järnvägstrafik Pdf, 1003.7 kB.

Miljöinventering Pdf, 22.6 MB.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 30 nya enbostadshus.

Visar en flygbild över planområdet, med plangränsen markerad


Här kan du se var planområdet för Duvestrand - norra delen finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 december 2021 - 20 januari 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.1 MB.

Plankarta Pdf, 366.6 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 126.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 11.5 MB.

Miljörapport Pdf, 1.1 MB.

Miljörapport (bilagor) Pdf, 3.1 MB.

Exploateringsskiss Pdf, 5.8 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 3.7 MB.

Skyfallskartering Pdf, 1.8 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och bilagor Pdf, 29.8 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 820.4 kB.

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området. Detaljplanen syftar även till att tillkommande bebyggelse inte ska bidra till ytterligare negativ påverkan av sjön Näsnaren.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för industribebyggelse i Kerstinboda finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 26 september till 17 oktober 2019. Planförslaget stämmer delvis överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 674.6 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 5.3 MB.

Groddjursinventering Pdf, 3.3 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och ritningar Pdf, 803.7 kB.

Geoteknisk undersökning - Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 342.5 kB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.2 MB.

Riskutredning Pdf, 1.1 MB.

Syftet med detaljplanen är att införa planbestämmelser för befintlig bebyggelse i Strängstorp samt göra ny bostadsbebyggelse möjlig.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Strängstorp finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 944 kB.

Plankarta Pdf, 882.1 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Geoteknisk undersökning - MUR Pdf, 2.5 MB.

Geoteknisk undersökning - teknisk PM Pdf, 172.1 kB.

Arkeologi Pdf, 2.5 MB.

Arkeologi - bilagor Pdf, 2.7 MB.

Länk till bullerutredning Länk till annan webbplats.

Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2023-05-10 Pdf, 1 MB.

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga genom Katrineholmskartan. Detaljplaner antagna mellan 2014-2023 finns dessutom tillgängliga nedan. Vill du få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

2023

Detaljplan för Hvalsta gård, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2022

Detaljplan för Bie 3:3, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen-Uppsala, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövåsen-Heden, Länk till annan webbplats. som avser det här området Länk till annan webbplats.

2021

Detaljplan för Backa förskola Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Valla prästgård Länk till annan webbplats., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2020

Detaljplan för skola på Norr Pdf, 4.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Abborren Pdf, 1.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2019

Detaljplan för kvarteret Järven Pdf, 4.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Forsa Strand Pdf, 1.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för gamla skolan i Floda Pdf, 2.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Bäverstigen Pdf, 4.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 Pdf, 5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Vitsippan Pdf, 4.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2018

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Pdf, 671.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Finntorp-Lövåsen Pdf, 5.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Pionen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl. Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Guldregnet 2 m.fl. Pdf, 2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Plogen 2 m.fl. Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hämplingen 21 Pdf, 5.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2017

Detaljplan för del av kv. Vägskälet Pdf, 1.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Ragnars gärde Pdf, 6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Alen Pdf, 3.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 Pdf, 4.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Pantern Pdf, 5.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl. Pdf, 2.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2016

Detaljplan för Skogsborgsskolan Pdf, 10.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Åsgatan Pdf, 4 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan Pdf, 929.1 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Forssjökvarn Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2015

Detaljplan för del av kvarteret Hjorten Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2014

Detaljplan för del av kvarteret Lästen 4 Pdf, 5.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Pdf, 730.9 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Pionen 1 Pdf, 1.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Jägarparken Pdf, 955.4 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Pdf, 713.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hästen Pdf, 13.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.