/

God man & förvaltare

Vill du hjälpa en medmänniska, ung, gammal eller ensamkommande flyktingbarn som inte kan ta vara på sina rättigheter? Eller behöver du någon som hjälper dig att ha hand om din ekonomi eller att prata med kommunen och andra myndigheter? Då kan du anmäla ditt intresse till oss.

Bli god man eller förvaltare

Vill du hjälpa en medmänniska, ung, gammal eller ensamkommande flyktingbarn som inte kan ta vara på sina rättigheter? Då kanske du kan tänka dig att bli god man eller förvaltare.

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

Det här erbjuder vi dig

Vi erbjuder dig utbildning inför ditt uppdrag. Överförmyndarenheten finns som stöd för dig men du har det yttersta ansvaret för ditt uppdrag.

Du har även rätt till ersättning för ditt uppdrag. Ersättningens storlek är beroende på uppdragets omfattning.

Det här krävs av dig som vill bli god man eller förvaltare

 • Du ska vara intresserad av att hjälpa en annan människa.
 • Du ska vara ostraffad och ha ordning på din egen ekonomi.
 • Du ska årligen redovisa hur du har skött din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Redovisningen ska lämnas in innan 1 mars varje år.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer, kontakta överförmyndarenheten, 0150-578 85 eller overformyndaren@katrineholm.se.

För dig som är god man eller förvaltare

Du som är god man eller förvaltare får den information du behöver direkt av överförmyndarenheten. Behöver du information eller blanketter under året, vänligen kontakta oss på överförmyndarenheten.

Överförmyndarnämnden

Kommunens överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn eller vuxna som har god man, förvaltare eller förmyndare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden

 • hanterar ansökningar om att bli god man, förvaltare eller förmyndare och rekryteringar av sådana
 • ger stöd och utbildning till gode män, förvaltare och förmyndare
 • utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Överförmyndarenheten

För utförande av uppdraget har nämnden delegerat viss beslutanderätt till Överförmyndarenheten. Beredning av ärenden sker av tjänstepersoner på enheten.

Kontakta Överförmyndarenheten

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Länk till annan webbplats.

Besöks- och telefontider: måndag-onsdag klockan 10-12 och torsdag klockan 13-15 Övriga tider bokar du via telefon.

Telefonnummer: 0150-578 85

E-post: overformyndaren@katrineholm.se

Post skickas till:

Katrineholms kommun
Överförmyndarenheten
641 80 Katrineholm

Tillfälliga öppettider och drop-in

Den 21 december och 27-28 december 2023 har vi stängt för drop-in besök. Du kan nå oss via telefon på 0150-578 85 under våra telefontider eller via vår mejl overformyndaren@katrineholm.se

Den som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller med att kontakta kommunen och andra myndigheter kan få en god man.

För att få en god man måste du behöva hjälp av något slag. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. En god man kan också hjälpa ensamkommande barn eller med att sköta ekonomin efter en person som har försvunnit eller avlidit eller vid motstridiga intressen vid en rättshandling.

Det är frivilligt att få en god man och du bestämmer alltid själv i viktiga frågor. För att få en god man måste du ha fyllt 18 år.

Det här gör en god man

 • Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.
 • Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.
 • Den gode mannen ska också träffa dig så ofta så att han/hon vet att du har det bra och att livet fungerar för dig.
 • Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.
 • Ibland hjälper en god man till vid enstaka tillfällen, till exempel när en lägenhet ska säljas.

Ansökan om att få god man

Om du behöver en god man kan du lämna in en egen ansökan om god man till Överförmyndarenheten. Om du är anhörig till någon som du tycker skulle behöva en god man kan du lämna en ansökan med läkarintyg till Överförmyndarenheten. Anhörigs ansökan om god man. Om du vill ha blanketter kan du antingen hämta dem på kontaktcenter eller kontakta oss så skickar vi blanketterna hem till dig. kontakta Överförmyndarenheten, 0150-578 85 eller overformyndaren@katrineholm.se.

De som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården måste meddela överförmyndarenheten om de tycker att någon behöver en god man.

Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarenheten för att berätta att någon behöver en god man.

Ibland räcker det inte med den hjälp som en god man kan ge. Då utses en förvaltare. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

En förvaltare bestämmer om det som en annan person äger. Till skillnad från godmanskap är förvaltarskap en tvångsåtgärd. Förvaltaren behöver inte den hjälpbehövandes samtycke för att företräda honom eller henne. En annan skillnad är att den som får en förvaltare i princip förlorar sin rättshandlingsförmåga och alltså inte kan ta ut pengar från sina bankkonton eller ingå avtal. I övrigt skiljer sig inte förvaltarens uppgift från den gode mannens.

Vem kan få en förvaltare?

För att få en förvaltare måste följande villkor vara uppfyllda:

 • personen lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
 • personen klarar inte av att ta hand om sig själv eller sin egendom
 • det anses inte tillräckligt med en god man som stöd. Det kan till exempel handla om att en person på grund av psykisk störning inte kan hantera sin ekonomi och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet.

Hur ansöker man om en förvaltare?

Den hjälpbehövande själv, anhöriga eller överförmyndare kan ansöka om en förvaltare. Det är sedan tingsrätten som utser förvaltaren. För ansökan om förvaltare, kontakta Överförmyndarenheten, 0150-578 85 eller overformyndaren@katrineholm.se.

Tingsrätten utser en särskilt förordnad förmyndare om barnet inte har en sådan, till exempel om vårdnadshavaren själv har en förvaltare.

Oftast är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år. Som förmyndare ska du se till att ditt barn är tryggt och att barnets intressen tas till vara. Du ska också ta hand om det barnet äger och se till så att det ger en rimlig avkastning.

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Beroende på hur mycket barnets tillgångar är värda sker antingen en så kallad fri eller kontrollerad förvaltning.

Fri förvaltning innebär att du som förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska placeras så länge de understiger åtta basbelopp (372 000 kronor år 2019).

Om tillgångarna överstiger den summan måste du genast anmäla det till överförmyndarenheten. Då har du som förmyndare inte längre rätt att själv förvalta pengarna utan begränsas och kontrolleras av överförmyndarenheten. Detta kallas kontrollerad förvaltning.

I vissa fall tillämpas kontrollerad förvaltning oavsett storleken på barnets tillgångar. Exempel på detta är om du missköter dig som förmyndare eller om det i ett testamente eller gåvobrev står angivet att den egendom som barnet får ska kontrolleras av överförmyndaren.

Om du anser att en god man eller förvaltare inte sköter sitt uppdrag, kan du anmäla det till oss på överförmyndarenheten på telefon: 0150-578 85 eller via mejl: overformyndaren@katrineholm.se.

En God man/förvaltare gör en fantastisk insats för de som verkligen behöver det. Här berättar Peter och Pia om hur det är att arbeta som God man.

(Syntolkning: Filmklipp med bilder på Peter och Pia som i citat berättar om hur det är att vara God man. Avslutningsvis har vi en länk tilll vår webbsida där man kan läsa mer om uppdraget som God man/förvaltare)

Kontakt

Överförmyndarenheten

Kontakt till enheten

Telefon: 0150-578 85

Verksamhetschef

Sandra Ly

Telefon: 0150-578 99

Handläggare

Sirpa Abben

Telefon: 0150-578 84

Handläggare

Hanna Loffart

Telefon: 0150-578 39

Granskningshandläggare

Maria Tärnblom

Telefon: 0150-578 89