/

Utvecklingsprogrammet för fullföljd utbildning (UP2)

UP2 är ett utvecklingsprogram som genomförs tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och som medfinansieras från Europeiska Unionen (EU). Utvecklingsprogrammet ska bidra till att Katrineholms kommun utvecklar sitt förebyggande arbete för att ge fler unga möjligheter till att bli behöriga till gymnasiet och fullfölja sin utbildning.

Bild från SKR

Bakgrund till utvecklingsprogrammet

Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Med det följer en förhöjd risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa.

Idag påbörjar cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige ett program på gymnasiet. Efter fem år har drygt en fjärdedel av ungdomarna fortfarande inte tagit examen. Det innebär försämrad livskvalitet för den enskilda personen men också kostnader för samhället. Därför är det viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott.

Fakta om utvecklingsprogrammet:

  • 25 kommuner deltar
  • Pågår år 2023-2025
  • Finansieras delvis av medel från Europeiska Unionen (EU)

Utvecklingsprogrammet i Katrineholm

Syfte och mål

Syftet med utvecklingsprogrammet är att skapa bättre förutsättningar i kommunen för att:

  • förebygga studieavbrott
  • främja fullföljd utbildning.

Projektet ska medföra att ledning och medarbetare har kompetens, verktyg och metoder för att upptäcka och stödja individer i målgruppen så att unga i målgruppen upptäcks, kartläggs och får insatser utifrån individuella behov. Det ska bidra till att unga fullföljer sin utbildning och i förlängningen når en varaktig etablering i arbetslivet.

Målgrupp

Utvecklingsprogrammet riktar sig till huvudmannanivån och dess verksamheter. Hela styrkedjan deltar i utvecklingen av det lokala arbetet.

Målgruppen för deltagande i fas 2 är unga 13–24 år inom grundskolan, gymnasieskolan och unga som varken arbetar eller studerar (bland annat inom kommunens aktivitetsansvar för Unga, KAA).

Genomförande

Läsåret 2023-2024 (fas 1): Kapacitetsbygge med utbildning och planering

I fas 1 genomförs kartläggning och analys av nuläget inom området i kommunen. Vi skapar utvecklingsteam och tar del av kunskapsbaserade metoder och arbetssätt för att främja fullföljd utbildning. Bland annat sker detta i form av utbildningsinsatser och workshops. Det ges lokal processledning i kommunen samt externt processtöd från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Kapacitetsbygget under fas 1 ska leda till att det finns en god grund för att genomföra väl genomtänkta prioriteringar, val av inriktning och planer för insatser för målgruppen under fas 2.


Läsåret 2024-2025 (fas 2): Insatser till målgruppen

Fas 2 innebär att vi prövar, följer upp och utvärderar metoder och arbetssätt som vi har valt i fas 1. I det här arbetet är utvecklingsteamen centrala. Erfarenhetsutbytet med andra kommuner fortsätter. Vi följer upp resultaten och implementerar det som har fallit väl ut.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Josefin Brüde Sundin

Processledare

Telefon: 0150-527 97
Mejl: Josefin.Brude.Sundin@katrineholm.se

Arijana Bajric Gredelj

Processägare

Telefon: 0150-568 43
Mejl: Arijana.Bajric-Gredelj@katrineholm.se