/

Underhåll av gator & vägar

Här kan du läsa om vårt arbete med snöröjning, sandupptagning och belysning - och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom tätbebyggt område.

Ett vintrigt torg, shared space, i Katrineholm. Foto: Josefin Lundin

Foto: Josefin Lundin

Koll av belysning i Katrineholm

Under vecka 3-8 kommer vi att göra så kallade hållfasthetsprov av 512 gatubelysningsstolpar på väster, öster och i centrala Katrineholm. Det innebär att vi testar hur starka de är, så att de står stadigt och fungerar som de ska. Vi kommer efter arbetet att åtgärda de fel som vi hittar. Arbetet kan innebära att vi ibland arbetar i trafiken - passera arbetsområdet på ett lugnt sätt så tar vi hand om varandra i trafiken. Jobbet utförs av vår entreprenör Roch Services.

Snö och halka

Vi halkbekämpar och snöröjer 16 mil gång- och cykelbanor samt 17 mil stadsgator och mindre lokalgator. Beroende på väg så plogar, saltar, sopsaltar, sandar eller halkbekämpar vi för att göra miljön trygg och säker för dig, oavsett hur du tar dig fram. Under pågående snöfall väljer vi ibland att vänta innan vi påbörjar snöröjningen. Det är för att en väg inte ska snöa igen precis efter att vi varit där och snöröjt.

Kom ihåg att du som fastighetsägare ansvarar för att snöröja och sanda gångbanor och trottoarer som finns i anslutning till din fastighet. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att förbättra trafikmiljö.

Har du frågor eller synpunkter om snöröjningen?

Vänta gärna med att höra av dig till oss tills snöfallet är över och det har gått några timmar. Oftast är vi på väg till din gata och kommer att snöröja där så fort vi hinner. Är det så att du skickat in ett ärende via vår felanmälan kommer vi att titta på det först när vi är färdiga med snöröjningen.

Vilka vägar ansvarar Katrineholms kommun för?

I Katrineholms kommuns tätorter är det Service- och teknikförvaltningen som har ansvaret för snöröjningen på våra gator samt gång- och cykelbanor. Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-921 921

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur prioriterar kommunen?

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi prioriterar gång- och cykelbanor och stora trafikerade gator som Vasavägen-Eriksbergsvägen samt Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen. Snödjupet ska inte överstiga tre centimeter i prioriterade områden, sex cm på bussgator och övriga huvudgator och tolv cm innan mindre gator plogas. Snöar det väntar vi lite längre. Målet är att hinna ploga före klockan 6.30.

Vad gäller med sandning och saltning?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I norra stadsdelen fortsätter halkbekämpning utan salt (med undantag av Storgatan, Bievägen och Starrvägen). Sandning av körbanor utförs bara på särskilt utsatta platser som exempelvis backar, före korsningar och liknande. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden. 

Här kan du hämta sand:

Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (se skylt). I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck. I Bie på vändplan, Kurortsvägen. I Sköldinge kan du hämta sand vid parkeringen nedanför skolan, Kanntorpsvägen.

Kommer kommunen att sopsalta gång- och cykelbanor?

Ja. Läs mer längre ned på sidan om hur vi arbetar med sopsaltning.

Min brevlåda blev skadad vid snöröjningen - vad gör jag?

Stora maskiner kan ibland skada brevlådor och staket eller annan egendom nära vägkanten. Du som är fastighetsägare bör snarast anmäla eventuella skador till oss. Använd gärna vår e-tjänst Felanmälan Katrineholm.

Sopsaltning

Under vintern 2022 kommer vi att använda metoden sopsaltning på utvalda gång- och cykelvägar i Katrineholm. Sopsaltning innebär att vi sopar och saltar gång- och cykelvägar och beslutet om sopsaltning gäller 2022 men vid behov kommer vi att sopsalta även i november och december 2021. Det gör vi för att testa utrustningen, kontrollera hur underlaget blir och upptäcka andra eventuella behov så att vi är redo att köra sopsaltning som ordinarie halkbekämpningsmetod 2022. Vid sopsaltningen kommer vi att halkbekämpa och snöröja hela cykelbanans bredd.

Sopsaltning har flera positiva effekter:

  • Minskar risken för punktering.
  • Mindre slask och lägre risk för återfrysning.
  • Bättre framkomlighet.
En sopsaltad gata
Foto: Josefine Karlsson

När kommer ni att sopsalta?

Vi kommer att sopsalta den utvalda sträckan vid nederbörd och minusgrader, detta gör vi på tidiga morgnar och under dagen. Blir det för kallt kommer vi att använda en annan form av snöröjning och halkbekämpning. Beslutet om sopsaltning gäller 2022 men vid behov kommer vi att sopsalta även i november och december 2021. Det gör vi för att testa utrustningen, kontrollera hur underlaget blir och upptäcka andra eventuella behov så att vi är redo att köra sopsaltning som ordinarie halkbekämpningsmetod 2022.

Var kommer ni att sopsalta?

Vi prioriterar de cykelvägar som har mest cykeltrafik. Den utvalda sträckan är gång- och cykelvägen från Duveholmsgymnasiet till Friskis Svettas Kungsgatan via Västgötagatan-Vingåkersvägen. Vi vänder och kör Kungsgatan åter till korsningen Linnévägen, Linnévägen fram till Eriksbergsvägen-Vasabron-Stockholmsvägen fram till blåklockan i rondellen vid Österleden. Vi vänder och åter till Sveavägen, vidare till Åsporten. Från Åsporten sopsaltar vi sedan Eriksbergsvägen tillbaka till Linnévägen. Från Linnévägen kommer vi att sopsalta Vasavägen ner till Sportcentrum vid Prins Bertils gata och den nya gång- och cykelvägen genom Backavallen ner till Duveholmshallen.

Hur funkar det?

Vi borstar bort snö och is från cykelbanan med en maskin som samtidigt lägger ut en saltlag. Saltet gör i sin tur att snö och is inte bildas på nytt.

Hur kommer cykelbanan att vara?

Det blir mindre slask och snö vilket innebär bättre framkomlighet för dig som cyklar och går. Sopsaltningen innebär också en lägre risk för återfrysning.

Rapporter visar också att sopsaltning ger ett bättre väglag i jämförelse med traditionell plogning och sandning. Friktionen blir även i genomsnitt betydligt högre på de sopsaltade stråken jämfört med de stråk som inte saltats.

Varför sopsaltning?

Vi sopsaltar för att på ett bra och smidigt sätt få bort snö och is istället för att ploga och sanda. Metoden ökar framkomligheten och säkerheten på cykelvägarna. När vi har en cykelväg fri från grus eller skräp minskar risken för en cykelolycka då just grus och skräp annars är en vanlig orsak att någon åker omkull.

Behöver jag vara orolig för punktering?

Metoden minskar risken för punktering men det är bra om du har vinterdäck på cykeln.

Kommer cykeln att rosta?

Saltet kan göra så att du behöver se över din cykel något mer än tidigare. Men som vintercyklist är det (oavsett halkbekämpningsmetod) extra viktig att du rengör, reparerar och servar din cykel kontinuerligt för att den ska vara trafiksäker.

Kan jag promenera på sträckan med hunden?

Saltet kan fastna i hundens tassar, därför är det bra att spola av och torka hundens tassar när du varit ute och promenerat på den utvalda sträckan.

Varför sopsaltas inte alla gång- och cykelvägar?

Vi prioriterar de cykelvägar där vi har flest cykelpendlare och mest cykeltrafik.

Hur kan jag som cyklist vara uppmärksam på väglaget?

Det kan finnas partier med halka längs med sträckan som vi sopsaltar, där det ser ut att vara svart asfalt, det vill säga barmarksförhållanden, men i själva verket är halt. Risk för halka kan uppstå där det finns vägmarkeringar, brunnslock, nedsmutsad cykelbana eller där det är skadad eller ojämn beläggning, eller avvikande beläggning, till exempel betongplattor och smågatsten.

Vilka vägar tar kommunen hand om?

Katrineholms kommun ansvarar för vägar och gator inom tätbebyggt område, huvudgator och bostadsgator. Övriga vägar är Trafikverkets ansvar eller enskilda vägar som fastighetsägare eller vägsamfällighet äger.

Vill du veta vilka vägar som vi tar hand om?

På Trafikverkets hemsida kan du se en karta över Sveriges vägar och vem som är ansvarig väghållare. Länk till annan webbplats.

Belysning

8100 gatubelysningslampor lyser upp våra parker, vägar, gator, konst och torg i Kartineholms kommun. Två gånger per år gör vi en extra kontroll av alla lampor, en gång i februari och en gång i september. Då tänder vi lamporna i tur och ordning och kollar om de är hela. 

Dessutom gör vi kontroller en gång per månad under oktober-april, då lagar vi också det som är trasigt. För att se om lamporna fungerar så låter vi det lysa dagtid när vi är ute och jobbar.

Varför lyser det när det är ljust?

Våra gatubelysningsstolpar regleras efter när mörkret infaller om dagarna. Ibland händer det att lamporna lyser fast det inte är mörkt. Det kan bero på att vi gör kontroller av vår gatubelysning för att testa och se om det fungerar.

Var anmäler jag en trasig gatlykta?

Du kan antingen använda vår app för Felanmälan eller via vår e-tjänst Felanmälan.

När kommer ni och lagar en trasig gatubelysningsstolpe?

Så fort vi har fått in en anmälan så planerar vi för att laga belysningen. Beroende på vad som orsakar att lampan är släckt tar det olika lång tid att laga felet. En trasig ljuskälla ska i sämsta fall ta 1 (en) månad att laga i rådande rutin.

Fel som orsakar större mörkläggning än enstaka släckta lampor och kan vara orsakade av trafikskador, kabelfel eller styrsytemfel lagas omgående. Dock kan det ändå ta en viss tid att finna felet och reparera det.

Fastighetsägarens ansvar

Äger du en fastighet i tätbebyggt område? Då finns det regler som du behöver känna till.

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

  • Hålla gångbanor rena - du ska snöröja och sopa upp sand.
  • Häcken inte blir för hög så att det blir dålig sikt och skapar en osäker trafikmiljö för gång-, cykel- och biltrafikanter.
  • Häcken inte växer ut över tomtgränsen och därmed hindrar framkomligheten för gång och cykeltrafikanter.


Klipp häcken rätt

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken och kan bli en trafikfara.

Öka trafiksäkerheten

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet, uppmanar vi alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att minska olycksriskerna och att sikten är god.

Höjd på häck och fri höjd över gång-, cykel- och körbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån.
  • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
  • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
  • Över en körbana ska den fria höjden vara mins 4,6 meter.

Detaljer och skisser

Läs gärna vår handbok i hur du klipper häcken rätt Pdf, 15.1 MB.

Snöröjning och halkbekämpning

Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till din fastighet. Det innebär att du ska se till så att gångbanan är framkomlig och halkbekämpad. Undantaget är om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Snövallen som blir efter snöröjningen skall fastighetsägaren själv öppna. Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren, till exempel byggsäckar.

Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får alltså inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.

Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till. Sök på "snöskottning Katrineholm" så kan du hitta flera alternativ.

Parkering

Har du ett särskilt parkeringstillstånd för dig själv eller en anhörig som rörelsehindrad? Flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet. Då snöröjs din parkeringsplats samtidigt som övriga gatan.

Sandupptagning

Du som är fastighetsägare kan göra att arbetet med sandupptagning går fortare genom att du sopar upp och tar bort sanden från gångbanorna utanför din fastighet innan vi sopar gatorna.

Felanmäl till oss

Om du har behov av att uppmärksamma oss på exempelvis höga häckar, skadegörelse eller något annat är du välkommen att använda vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du kan även använda vår e-tjänst för felanmälan.

Kontakt

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Telefon vardagar klockan 8-16: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69