/

Underhåll av gator & vägar

Här kan du läsa om vårt arbete med snöröjning, sandupptagning och belysning - och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom tätbebyggt område.

Ett vintrigt torg, shared space, i Katrineholm. Foto: Josefin Lundin

Foto: Josefin Lundin

Driftinformation - snö

Uppdatering 8 december klockan 15:30: Snöröjningen pågår och anpassas efter behov och väderläge. Våra resurser fortsätter att halkbekämpa och snöröja under helgen och vi gör nya bedömningar kontinuerligt.

Gå direkt till:

Snö och halka - så jobbar vi

Vi halkbekämpar och snöröjer 16 mil gång- och cykelbanor samt 17 mil stadsgator och mindre lokalgator. Beroende på väg så plogar, saltar, sandar eller halkbekämpar vi för att göra miljön trygg och säker för dig, oavsett hur du tar dig fram. Under pågående snöfall väljer vi ibland att vänta innan vi påbörjar snöröjningen. Det är för att en väg inte ska snöa igen precis efter att vi varit där och snöröjt. Detsamma gäller med halkbekämpningen, vi gör en bedömning för varje enskilt fall om vilken typ av metod vi använder och när vi sätter in den beroende på väderläget.

Har du frågor eller synpunkter om snöröjningen?

Vänta gärna med att höra av dig till oss tills snöfallet är över och det har gått några timmar. Oftast är vi på väg till din gata och kommer att snöröja eller halkbekämpa där så fort vi hinner. Känner du att något ändå behöver åtgärdas? Skicka i så fall in ditt ärende via felanmälan. Vi kommer att titta på det när vi är färdiga med snöröjningen.


Vilka vägar ansvarar Katrineholms kommun för?

Katrineholms kommun ansvarar för vägar och gator inom tätbebyggt område, huvudgator och bostadsgator. Övriga vägar är Trafikverkets ansvar eller enskilda vägar som fastighetsägare eller vägsamfällighet äger. Trafikverket ansvarar alltså för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-921 921.

Vill du veta vilka vägar som vi tar hand om?

På Trafikverkets hemsida kan du se en karta över Sveriges vägar och vem som är ansvarig väghållare. Länk till annan webbplats.

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur prioriterar kommunen?

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi prioriterar gång- och cykelbanor och stora trafikerade gator som Vasavägen-Eriksbergsvägen samt Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen. Snödjupet ska inte överstiga tre centimeter i prioriterade områden, sex cm på bussgator och övriga huvudgator och tio cm innan mindre gator plogas. Snöar det väntar vi lite längre. Målet är att hinna ploga före klockan 6.30.

Vad gäller med sandning och saltning?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I norra stadsdelen fortsätter halkbekämpning utan salt (med undantag av Storgatan, Bievägen och Starrvägen). Sandning av körbanor utförs bara på särskilt utsatta platser som exempelvis backar, före korsningar och liknande. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Här kan du hämta sand:

Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (se skylt). I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck. I Bie på vändplan, Kurortsvägen. I Sköldinge kan du hämta sand vid parkeringen nedanför skolan, Kanntorpsvägen.

Min brevlåda blev skadad vid snöröjningen - vad gör jag?

Stora maskiner kan ibland skada brevlådor och staket eller annan egendom nära vägkanten. Du som är fastighetsägare bör snarast anmäla eventuella skador till oss. Använd gärna vår e-tjänst Felanmälan Katrineholm.

 

 

Belysning

8100 gatubelysningslampor lyser upp våra parker, vägar, gator, konst och torg i Kartineholms kommun. Två gånger per år gör vi en extra kontroll av alla lampor, en gång i februari och en gång i augusti. Då tänder vi lamporna i tur och ordning och kollar om de är hela och åtgärdar eventuella fel.

Under perioden september till april gör vi dessutom kontroller av belysningen en gång per månad och ser över eventuella felanmälningar som kommit in. Vi lagar också det som är trasigt. För att se om lamporna fungerar så låter vi det lysa dagtid när vi är ute och jobbar.

Varför lyser det när det är ljust?

Våra gatubelysningsstolpar regleras efter när mörkret infaller om dagarna. Ibland händer det att lamporna lyser fast det inte är mörkt. Det kan bero på att vi gör kontroller av vår gatubelysning för att testa och se om det fungerar.

Var anmäler jag en trasig gatlykta?

Du kan antingen använda vår app för Felanmälan eller vår e-tjänst Felanmälan.

När kommer ni och lagar en trasig gatubelysningsstolpe?

Så fort vi har fått in en anmälan så planerar vi för att laga belysningen. Beroende på vad som orsakar att lampan är släckt tar det olika lång tid att laga felet. En trasig ljuskälla ska i sämsta fall ta en månad att laga i rådande rutin.

Fel som orsakar större mörkläggning än enstaka släckta lampor och kan vara orsak till trafikskador, kabelfel eller styrsytemfel lagas omgående. Det kan ta tid att finna felet och reparera det.

Fastighetsägarens ansvar

Äger du en fastighet i tätbebyggt område? Då finns det regler som du behöver känna till.

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

  • Hålla gångbanor rena - du ska snöröja och sopa upp sand.
  • Häcken inte blir för hög så att det blir dålig sikt och skapar en osäker trafikmiljö för gång-, cykel- och biltrafikanter.
  • Häcken inte växer ut över tomtgränsen och därmed hindrar framkomligheten för gång och cykeltrafikanter.
  • Även vägmärken, gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. 

Felanmäl till oss

Om du har behov av att uppmärksamma oss på exempelvis höga häckar, skadegörelse eller något annat är du välkommen att använda vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du kan även använda vår e-tjänst för felanmälan.

 

 

Snöröjning för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till din fastighet. Det innebär att du ska se till så att gångbanan är framkomlig och halkbekämpad. Undantaget är om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren, till exempel byggsäckar.

Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får alltså inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.

Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till. Sök på "snöskottning Katrineholm" så kan du hitta flera alternativ.

Parkering

Har du ett särskilt parkeringstillstånd för dig själv eller en anhörig som rörelsehindrad? Flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet. Då snöröjs din parkeringsplats samtidigt som övriga gatan.

Sandupptagning

Du som är fastighetsägare kan göra att arbetet med sandupptagning går fortare genom att du sopar upp och tar bort sanden från gångbanorna utanför din fastighet innan vi sopar gatorna.

 

 

Klipp häcken rätt

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken och kan bli en trafikfara.

Öka trafiksäkerheten - rädda liv

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet, uppmanar vi alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att minska olycksriskerna och att sikten är god. Du ansvarar alltså även för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark.

Tänk gärna på att vägmärken, gatunamnsskyltar och gatlyktor ska hållas fria från häckar, buskar och träd.

Höjd på häck och fri höjd över gång-, cykel- och körbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån.
  • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
  • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
  • Över en körbana ska den fria höjden vara minst 4,6 meter.

Du som har utfart mot gata:

Bilden visar en garageutfart. Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm frångatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.


Du som har hörntomt:

Bilden visar vad som gäller för dig med hörntomt. Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.


Du som har tomt intill gata:

Bilden visar vad som gäller för dig som har tomt intill gata. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hängerut över gatu- och parkmark. Tänk på att vägmärken,gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns frihöjd för trafikanterna. Över gångbana, minst 2,5 meter.  Över cykelväg: minst 3,2 meter. Över körbana: minst 4,6 meter.

Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hängerut över gatu- och parkmark. Tänk på att vägmärken,gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns frihöjd för trafikanterna. Över gångbana, minst 2,5 meter. Över cykelväg: minst 3,2 meter. Över körbana: minst 4,6 meter.

 

Träd och buskar växer:

Bilden visar hur mycket träd och buskar växer. För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

För att behålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen.

 

Plantera på rätt ställe:

Bilden visar rätt placering när man ska plantera växter på sin tomt. Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår sida för trafikinformation kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan större påverkan på framkomligheten finns inte med.

Kontakt

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Felanmälan dygnet runt: katrineholm.se/felanmalan
Telefon vardagar klockan 8-16: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69 (obs, endast för akuta ärenden)