/
/

Underhåll av gator & vägar

Katrineholms kommun ansvarar för vägar och gator inom tätbebyggt område, huvudgator och bostadsgator. Här hittar du information om snöröjning, sandupptagning och belysning - och vilket ansvar du som fastighetsägare inom tätbebyggt område har.

Ett vintrigt torg, shared space, i Katrineholm. Foto: Josefin Lundin

Snö och halka

Vi halkbekämpar och snöröjer 16 mil gång- och cykelbanor samt 17 mil stadsgator och mindre lokalgator. Beroende på väg så plogar, saltar, sandar eller halkbekämpar vi för att göra miljön trygg och säker för dig, oavsett hur du tar dig fram. Under pågående snöfall väljer vi ibland att vänta innan vi påbörjar snöröjningen. Det är för att en väg inte ska snöa igen precis efter att vi varit där och snöröjt.

Har du frågor eller synpunkter om snöröjningen?

Vänta gärna med att höra av dig till oss tills snöfallet är över och det har gått några timmar. Oftast är vi på väg till din gata och kommer att snöröja där så fort vi hinner. Är det så att du skickat in ett ärende via vår felanmälan kommer vi att titta på det först när vi är färdiga med snöröjningen.


Vilka vägar ansvarar Katrineholms kommun för?

I Katrineholms kommuns tätorter är det Service- och teknikförvaltningen som har ansvaret för snöröjningen på våra gator samt gång- och cykelbanor. Trafikverket ansvarar för Vingåkersvägen/Mejerigatan, riksväg 52, tillhörande gång- och cykelbanor, länsväg 555 fram till Djulökorset, länsväg 555 till avtagsväg Rosenholm samt alla genomfarter i tätorterna. Felanmälan till Trafikverket kan du göra på telefon 0771-921 921. 

Varför plogas inte cykelbanan när ni ändå plogat vägen bredvid?

Det beror på att vi inte använder samma fordon för att ploga vägen som för att ploga gång- och cykelbanor. När vi plogar gång- och cykelbanor måste vi sanda samtidigt och då krävs en speciell maskin som dessutom är anpassad storleksmässigt för de smalare banorna. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden.

Hur prioriterar kommunen?

Fokus är att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Vi prioriterar gång- och cykelbanor och stora trafikerade gator som Vasavägen-Eriksbergsvägen samt Linnévägen–Sveavägen–Ringvägen. Snödjupet ska inte överstiga tre centimeter i prioriterade områden, sex cm på bussgator och övriga huvudgator och tolv cm innan mindre gator plogas. Snöar det väntar vi lite längre. Målet är att hinna ploga före klockan 6.30.

Vad gäller med sandning och saltning?

De flesta huvudgator saltas vid behov. I norra stadsdelen fortsätter halkbekämpning utan salt (med undantag av Storgatan, Bievägen och Starrvägen). Sandning av körbanor utförs bara på särskilt utsatta platser som exempelvis backar, före korsningar och liknande. Gång- och cykelbanor sandas i hela sin längd, men inte över hela bredden. 

Här kan du hämta sand:

Villaägare får hämta sand hinkvis i service- och teknikförvaltningens förråd, infart Högmossevägen 5 (se skylt). I Valla kan sand hämtas på parkeringen utmed Storgatan, mittemot Valla Däck. I Bie på vändplan, Kurortsvägen. I Sköldinge kan du hämta sand vid parkeringen nedanför skolan, Kanntorpsvägen.

Kommer kommunen att sopsalta gång- och cykelbanor?

Nej, vintern 2020-2021 kommer vi inte att använda sopsaltning som metod för halkbekämpning och snöröjning. Vi saltar och sandar enligt ovan.

Min brevlåda blev skadad vid snöröjningen - vad gör jag?

Stora maskiner kan ibland skada brevlådor och staket eller annan egendom nära vägkanten. Du som är fastighetsägare bör snarast anmäla eventuella skador till oss. Använd gärna vår e-tjänst Felanmälan Katrineholm.

Foto: Johan Eklöf

Foto: Johan Eklöf

Belysning

Vi har 8 100 gatubelysningslampor som lyser upp våra parker, vägar, gator, konst och torg i Kartineholms kommun. Två gånger per år gör vi en särskild tillsyn av samtliga lampor, en gång i februari och en gång i september. Det gör vi genom att alla lampor tänds i tur och ordning och kollas. 

Dessutom gör vi kontroller en gång per månad under oktober-april för att laga det som anmälts trasigt. Då kan det hända att det lyser dagtid i vissa delar av kommunen. Det är precis som det ska vara för att vi ska kunna testa att lamporna fungerar.


Varför lyser det när det är ljust?

Våra gatubelysningsstolpar regleras efter när mörkret infaller om dagarna. Ibland händer det att lamporna lyser fast det inte är mörkt. Det kan bero på att vi gör kontroller av vår gatubelysning för att testa och se om det fungerar.

Var anmäler jag en trasig gatlykta?

Du kan antingen använda vår app för Felanmälan eller via vår e-tjänst Felanmälan.

När kommer ni och lagar en trasig gatubelysningsstolpe?

Så fort vi har fått in en anmälan så planerar vi för att laga belysningen. Beroende på vad som orsakar att lampan är släckt tar det olika lång tid att laga felet. En trasig ljuskälla ska i sämsta fall ta 1 (en) månad att laga i rådande rutin.

Fel som orsakar större mörkläggning än enstaka släckta lampor och kan vara orsakade av trafikskador, kabelfel eller styrsytemfel lagas omgående. Dock kan det ändå ta en viss tid att finna felet och reparera det.

Fastighetsägarens ansvar

För den allmänna trivseln i kommunens tätbebyggda områden finns regler som du som fastighetsägare behöver känna till.  

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

  • Renhållning av gångbanor - bland annat snöröjning och sopa upp sand.
  • Häcken inte blir för hög så att det blir dålig sikt och skapar en osäker trafikmiljö för gång-, cykel- och biltrafikanter.
  • Häcken inte växer ut över tomtgränsen och därmed hindrar framkomligheten för gång och cykeltrafikanter.


Klipp häcken rätt

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken och kan bli en trafikfara.

Öka trafiksäkerheten

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet, uppmanar vi alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att minska olycksriskerna och att sikten är god.

Höjd på häck och fri höjd över gång-, cykel- och körbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån.
  • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
  • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
  • Över en körbana ska den fria höjden vara mins 4,6 meter.

Detaljer och skisser

Läs gärna vår handbok i hur du klipper häcken rättPDF

Snöröjning och halkbekämpning

Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till din fastighet. Det innebär att du ska se till så att gångbanan är framkomlig och halkbekämpad. Undantaget är om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Snövallen som blir efter snöröjningen skall fastighetsägaren själv öppna. Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren, till exempel byggsäckar.

Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får alltså inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.

Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till. Sök på "snöskottning Katrineholm" så kan du hitta flera alternativ.

Parkering

Har du ett särskilt parkeringstillstånd för dig själv eller en anhörig som rörelsehindrad? Flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet. Då snöröjs din parkeringsplats samtidigt som övriga gatan.

Sandupptagning

Du som är fastighetsägare kan göra att arbetet med sandupptagning går fortare genom att du sopar upp och tar bort sanden från gångbanorna utanför din fastighet innan vi sopar gatorna.

Felanmäl till oss

Om du har behov av att uppmärksamma oss på exempelvis höga häckar, skadegörelse eller något annat är du välkommen att använda vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du kan även använda vår e-tjänst för felanmälan.

Sandupptagning

Sandupptagningen påbörjas på våren så snart vädret tillåter. Det får inte vara för torrt eller blött. Arbetet tar cirka åtta veckor från början till slut. Gång- och cykelvägar, samt centrum prioriteras alltid först. Kransorterna körs parallellt med centralorten. 

Hjälp oss! Du som är fastighetsägare kan göra att arbetet går fortare genom att du sopar upp och tar bort sanden från gångbanorna innan vi sopar gatorna.

Kontakt

Reception service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Telefon vardagar klockan 8-16: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69