/

Socialnämnden

Här finns socialnämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta socialförvaltningen.

2024

Sammanträde den 2 januari 2024
§ nr Ärende
§ 1 Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
§ 2 Val av justerare
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens utskott
§ 5 Besvarande av revisionsrapport - granskning av ekonomisk styrning med fokus på uppföljning och analys
§ 6 Yttrande över remiss av förslag på ändring i socialnämndens reglemente
§ 7 Månadsrapport november
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanträde den 29 februari 2024
§ nr Ärende
§ 9 Val av justerare
§ 10 Fastställande av dagordning
§ 11 TEMA: Hedersrelaterat våld och förtryck
§ 12 Socialnämndens årsredovisning 2023
§ 13 Socialnämndens internbudget 2024
§ 14 Socialnämndens internkontrollrapport 2023
§ 15 Socialnämndens internkontrollplan 2024
§ 16 Överflyttning av huvudmannaskap för Ungdomsmottagningen
§ 17 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
§ 18 Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag 2024
§ 19 Val av delegater i fondärenden 2024
§ 20 Verksamhetsinformation
§ 21 Anmälan av delegationsbeslut
§ 22 Meddelanden
§§ 23-29 Sekretessärenden, finns i separat protokoll

Sammanträde den 21 mars 2024
§ nr Ärende
§ 30 Val av justerare
§ 31 Fastställande av dagordning
§ 32 Tema: Ny lagstiftning skyddat boende
§ 33 Socialnämndens uppföljning av privata utförare
§ 34 Personuppgiftsincidenter 2023
§ 35 Månadsrapport februari 2024
§ 36 Uppföljning efter tillsyn av arkivet 2023
§ 37 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§ 38 Återrapportering av arbetet med IOP mellan socialnämnden och tjej- och kvinnorjouren Miranda
§ 39 Verksamhetsinformation
§ 40 Anmälan av delegationsbeslut
§ 41 Meddelanden

Sammanträde den 18 april 2024
§ nr Ärende
§ 42 Val av justerare
§ 43 Fastställande av dagordning
§ 44 Tema: BSFT - kort strategisk familjeterapi
§ 45 Kvalitetsberättelse 2023
§ 46 Lex Sarah
§ 47 Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
§ 48 Månadsrapport mars 2024
§ 49 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
§ 50 Verksamhetsinformation
§ 51 Anmälan av delegationsbeslut
§ 52 Meddelanden
§ 53 Sekretessärende

Sammanträde den 23 maj 2024
§ nr Ärende
§ 54 Val av justerare
§ 55 Fastställande av dagordning
§ 56 Tema: Fältassistenterna
§ 57 Socialnämndens tertialrapport 2024
§ 58 Socialnämndens föreningsbidrag 2024
§ 59 Lex Sarah
§ 60 Utredning Klivet och Kollektivet
§ 61 Verksamhetsinformation
§ 62 Anmälan av delegationsbeslut
§ 63 Meddelanden

2023

Sammanträde den 2 januari 2023
§ nr Ärende
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens utskott
§ 4 Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
§ 5 Ansökan om utökad serveringstid vid NK Bar och Kök.
§ 6 Datum

Sammanträde den 31 januari 2023
§ nr Ärende
§ 7 Val av justerare
§ 8 Fastställande av dagordning
§ 9 Sekretessärende
§ 10 Revidering av socialnämndens sammanträdesdagar
§ 11 Val och entledigande av ledamöter och ersättare i socialnämndens utskott
§ 12 Val av delegater i fondärenden
§ 13 Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag
§ 14 Avskaffande av klagomålsdelegation
§ 15 Anmälan av delegationsbeslut
§ 16 Meddelanden

Sammanträde den 21 februari 2023
§ nr Ärende
§ 17 Val av justerare
§ 18 Fastställande av dagordning
§ 19 Sekretessärende
§ 20 Socialnämndens årsredovisning 2022
§ 21 Socialnämndens plan med budget 2023
§ 22 Socialnämndens internkontrollrapport 2022
§ 23 Socialnämndens internkontrollplan 2023
§ 24 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
§ 25 Yttrande över motion om att inrätta en familjecentral
§ 26 Yttrande över remiss av Platsvarumärket Katrineholm
§ 27 Återrapportering - socialnämndens dataskyddsefterlevnad
§ 28 Verksamhetsinformation
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut
§ 30 Meddelanden

Sammanträde den 27 mars 2023
§ nr Ärende
§ 31 Val av justerare
§ 32 Fastställande av dagordning
§ 33 TEMA: Alkoholtillsyn och ANDT
§ 34 Svar på revisionsrapport Orosanmälningar och utredningstider
§ 35 Återrapportering av arbetet med IOP mellan socialnämnden och tjej- och kvinnorjouren Miranda
§ 36 Månadsrapport
§ 37 Anmälan av delegationsbeslut
§ 38 Meddelanden
§ 39 Sekretessärende

Sammanträde den 27 april 2023
§ nr Ärende
§ 40 Val av justerare
§ 41 Fastställande av dagordning
§ 42 TEMA: SSPF (Skola, socialtjänst, polis, fritid)
§ 43 Upphörande av hemlighållande av vistelseort
§ 44 Upphörande av hemlighållande av vistelseort
§ 45 Umgängesbegränsning
§ 46 Yttrande till kammarrätten
§ 47 Anmälan av delegationsbeslut - sekretess
§ 48 Uppföljning av privata utförare
§ 49 Månadsrapport mars
§ 50 Anmälan av delegationsbeslut
§ 51 Meddelanden

Sammanträde den 23 maj 2023
§ nr Ärende
§ 52 Val av justerare
§ 53 Fastställande av dagordning
§ 54 TEMA: Mercurs arbete med samsjuklighet
§ 55 Sekretessärende
§ 56 Åtgärdsplan efter arkivtillsyn
§ 57 Tertialrapport 2023
§ 58 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
§ 59 Anmälan av delegationsbeslut
§ 60 Meddelanden

Sammanträde den 8 juni 2023
§ nr Ärende
§ 61 Val av justerare
§ 62 Fastställande av dagordning
§ 63 Tema: Fältgruppen
§ 64 Sekretessärende, finns i separat protokoll
§ 65 Sekretessärende, finns i separat protokoll
§ 66 Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd
§ 67 Socialnämndens föreningsbidrag 2023
§ 68 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§ 69 Information
§ 70 Anmälan av delegationsbeslut
§ 71 Meddelanden

Sammanträde den 29 augusti 2023
§ nr Ärende
§ 72 Val av justerare
§ 73 Fastställande av dagordning
§ 74 Tema: Ekonomiskt bistånd
§ 75 Sekretessärende, finns i separat protokoll
§ 76 Sekretessärende, finns i separat protokoll
§ 77 Socialnämndens månadsrapport
§ 78 Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget
§ 79 Information
§ 80 Anmälan av delegationsbeslut
§ 81 Meddelanden

Sammanträde den 28 september 2023
§ nr Ärende
§ 82 Val av justerare
§ 83 Fastställande av dagordning
§ 84 Sekretessärende, finns i separat protokoll
§ 85 Socialnämndens delårsrapport 2023
§ 86 Yttrande över remiss av Måltidspolitiskt program 2024-2027
§ 87 Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna
§ 88 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut - kvartal två 2023
§ 89 Information
§ 90 Anmälan av delegationsbeslut
§ 91 Meddelanden

Sammanträde den 26 oktober 2023
§ nr Ärende
§ 92 Val av justerare
§ 93 Fastställande av dagordning
§ 94 Sekretessärende, finns i separat protokoll
§ 95 Yttrande över remiss av Framtidsplanen 2050
§ 96 Yttrande över remiss av Idrottspolitiskt program 2024-2027
§ 97 Sammanträdesdagar för socialnämnden samt dess utskott 2024
§ 98 Upphörande av styrdokument - Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
§ 99 Månadsrapport september
§ 100 Information
§ 101 Anmälan av delegationsbeslut
§ 102 Meddelanden

Sammanträde den 12 december 2023
§ nr Ärende
§ 103 Val av justerare
§ 104 Fastställande av dagordning
§ 105 Socialnämndens månadsrapport oktober 2023
§ 106 Socialnämndens plan med budget 2024
§ 107 Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
§ 108 Tillsynsplan serveringstillstånd 2024
§ 109 Indexuppräkning av Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
§ 110 Revidering av riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning
för försörjningsstöd
§ 111 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§ 112 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut - tredje kvartalet 2023
§ 113 Information
§ 114 Anmälan av delegationsbeslut
§ 115 Meddelanden

2022

Sammanträde den 22 februari 2022
§ nr Ärende
1-4. Sekretessärenden
5. Fastställande av dagordning
6. TEMA - felaktiga utbetalningar
7. Socialnämndens årsredovisning 2021
8. Månadsrapport januari
9. Socialnämndens internkontrollrapport 2021
10. Socialnämndens internkontrollplan 2022 
11. Rapportering av ej verkställda beslut
12. Verksamhetsinformation
13. Anmälan av delegationsbeslut
14. Meddelanden

Sammanträde den 26 april 2022
§ nr Ärende
15-17. Sekretessärenden
18. Fastställande av dagordning
19. Yttrande över remiss Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93
20. Revidering av socialnämndens delegationsordning
21. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2022
22. Månadsrapport
23. Verksamhetsinformation
24. Anmälan av delegationsbeslut
25. Meddelanden

Sammanträde den 24 maj 2022
§ nr Ärende
26. Fastställande av dagordning
27-29. Sekretessärenden
30. TEMA-Kvinnojouren Miranda och relationsvåldsteamet
31. Information-Handlingsplan mot prostitution och människohandel
32. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
(IOP) mellan Socialnämnden Katrineholms kommun
och Kvinno- och tjejjouren Miranda
33. Fördelning av föreningsbidrag 2022
34. Uppföljning av program för privata utförare
35. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
36. Tertialrapport
37. Verksamhetsinformation
38. Anmälan av delegationsbeslut
39. Meddelanden

Sammanträde den 14 juni 2022
§ nr Ärende
40. Fastställande av dagordning
41-45. Sekretessärenden
46. Yttrande på remiss av strategi för suicidprevention
47. Månadsrapport maj
48. Verksamhetsinformation
49. Anmälan av delegationsbeslut
50. Meddelanden
51. Trevlig sommar!

Sammanträde den 30 augusti 2022
§ nr Ärende
52. Val av justerare
53. Fastställande av dagordning
54. TEMA: mottagningen barn och unga
55-60. Sekretessärenden
61. Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2023
62. Månadsrapport
63. Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
64. Yttrande över remissen Övergripande kompetensförsörjningsplan
65. Tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer - påverkan på försörjningsstöd
66. Ledamotsinitiativ
67. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen
68. Verksamhetsinformation
69. Anmälan av delegationsbeslut
70. Meddelanden

Sammanträde den 27 september 2022
§ nr Ärende
71. Val av justerare
72. Fastställande av dagordning
73. TEMA: SSPF (Skola, soialtjänst, polis, fritid)
74-75. Sekretessärenden
76. Socialnämndens delårsrapport 2022
77. Återrapportering av särskilt uppdrag om alternativa lösningar för barn med omfattande särskilda behov
78. Ledamotsinitiativ - handlingsplan mot sugardating
79. Verksamhetsinformation
80. Anmälan av delegationsbeslut
81. Meddelanden

Sammanträde den 25 oktober 2022
§ nr Ärende
82. Val av justerare
83. Fastställande av dagordning
84. TEMA: Signs of safety
85-91. Sekretessärenden
92. Svar på remiss - Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
93. Sammanträdesdagar för socialnämnden 2023
94. Månadsrapport
95. Verksamhetsinformation
96. Anmälan av delegationsbeslut
97. Meddelanden
98. Avtackning

Sammanträde den 13 december 2022
§ nr Ärende
99. Val av justerare
100. Fastställande av dagordning
101-111. Sekretessärenden
112. Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023
113. Dataskyddsefterlevnad för socialnämnden
114. Revidering av socialnämndens delegationsordning
115. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
116. Månadsrapport november
117. Verksamhetsinformation
118. Anmälan av delegationsbeslut
119. Meddelanden
120. God jul!

2021

Sammanträde den 26 januari 2021
§ nr Ärende
1-2. Sekretessärenden
3. Information från förvaltningen
4. Extra sammanträde - socialnämnden den 9 februari 2021
5. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - fjärde kvartalet 2020
6. Remissvar användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen
7. Remissvar samlad uppföljande granskning av tidigare granskningar
8. Nämndens plan med budget 2021
9. Internkontrollplan 2021
10. Anmälan av delegationsbeslut
11. Meddelanden

Sammanträde den 9 februari 2021
§ nr Ärende
12. Fastställande av dagordning
13. Sekretessärende
14. Yttrande över motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
15. Förändring av socialnämndens reglemente
16. Årsredovisning 2020
17. Internkontrollrapport 2020

Sammanträde den 23 mars 2021
§ nr Ärende
18. Fastställande av dagordning
19. Sekretessärende
20. Information från förvaltningen
21. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2021
22. Riktlinjer för handläggning av serveringstillstånd
23. Månadsrapport
24. Anmälan av delegationsbeslut
25. Meddelanden

Sammanträde den 27 april 2021
§ nr Ärende
26. Sekretessärende
27. Yttrande över remiss-informationssäkerhetspolicy för
Katrineholms kommun
28. Yttrande över remiss– revidering av program för privata
utförare
29. Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck
30. Förslag till handlingsplan för socialförvaltningens
arbete mot våld i nära relation
31. Entledigande och val av ny delegat i fondärenden
32. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
33. Månadsrapport mars
34. Information från förvaltningen
35. Anmälan av delegationsbeslut
36. Meddelanden

Sammanträde den 25 maj 2021
§ nr Ärende
37-38. Sekretessärenden
39. Yttrande över strategi för lekplatser och utomhusgym
40. Fördelning av föreningsbidrag 2021
41. Tertialrapport 2021
42. Verksamhetsinformation
43. Anmälan av delegationsbeslut
44. Meddelanden

Sammanträde den 1 juli 2021
§ nr Ärende
45. Fastställande av dagordning
46. Upphävande av förordnande och nya förordnande
47. Val av ny ersättare i socialnämndens utskott

Sammanträde den 31 augusti 2021
§ nr Ärende
48-50. Sekretessärenden
51. Fastställande av dagordning
52. Socialnämndens övergripande plan med budget 2022
53. Internetuppkoppling och dator i skälig levnadsstandard
54. Yttrande över Rese- och fordonspolicy
55. Revidering av Arkivreglemente
56. Månadsrapport juli
57. Verksamhetsinformation
58. Anmälan av delegationsbeslut
59. Meddelanden

Sammanträde den 28 september 2021
§ nr Ärende
60. Sekretessärende
61. Fastställande av dagordning
62. TEMA-försörjningsstöd
63. Delårsrapport för socialnämnden 2021
64. Kompetensförsörjningsplan
65. Förslag om ändring av KFS 4.27 - Avgifter inom socialnämndens verksamhet
66. Revidering av socialnämndens delegationsordning
67. Anmälan av delegationsbeslut
68. Meddelanden

Sammanträde den 26 oktober 2021
§ nr Ärende
69. Fastställande av dagordning
70-71. Sekretessärenden
72. TEMA - anhörigstöd och Mercur
73. Revidering av riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning - försörjningsstöd
74. Sammanträdesdagar 2022
75. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
76. Särskilt förordnad tjänsteman
77. Revidering av socialnämndens delegationsordning
78. Månadsrapport september
79. Verksamhetsinformation
80. Anmälan av delegationsbeslut
81. Meddelanden

Sammanträde den 14 december 2021
§ nr Ärende
82. Inrättande av en SSPF-samordnare (direktjustering)
83. Fastställande av dagordning
84. TEMA - kostnad per brukare 
85. Socialnämndens plan med budget 2022
86. Motion - insatser för att möta relationsvåld 
87. Månadsrapport november
88. Verksamhetsinformation
89. Anmälan av delegationsbeslut
90. Meddelanden
91. God jul!

2020

Sammanträde den 28 januari 2020
§ nr Ärende
1. Sekretessärende
2. TEMA-BBIC
3. Val av ersättare till socialnämndens utskott
4. Val av representant i beredningsgrupp för föreningsbidrag
5. Yttrande över handlingsplan mot nedskräpning
6. Internkontrollplan 2020
7. Verksamhetsinformation
8. Anmälan av delegationsbeslut
9. Meddelanden

Sammanträde den 25 februari 2020
§ nr Ärende
10. Fastställande av dagordning
11-14. Sekretessärenden
15. TEMA-Familjeenhetens satsning kring insatser mot familjevåld
16. Redovisning av tillbud 2019
17. Redovisning av avvikelser i verksamheten 2019
18. Redovisning av klagomål och synpunkter 2019
19. Redovisning av personuppgiftsincidenter 2019
20. Ändring sammanträdesdagar 2020 socialnämndens utskott
21. Förändrat arbetssätt för att digitalisera hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd
22. Yttrande över förslag på reviderat Personalpolitiskt program
23. Yttrande över revidering av reglemente för intern kontroll
24. Internkontrollrapport 2019
25. Årsredovisning för socialnämnden 2019
26. Anmälan av delegationsbeslut
27. Meddelanden

Sammanträde den 26 maj 2020
§ nr Ärende
28-31. Sekretessärenden
32. Beslut om tillfälligt undantag-Kungens hörna
33. Val av ersättare till socialnämndens utskott
34. Fördelning av föreningsbidrag 2020
35. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL -fjärde kvartalet 2017 samt åren 2018 och 2019
36. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL -första kvartalet 2020
37. Yttrande över remiss av inriktning för inköp i Katrineholms kommun
38. Tertialrapport 2020
39. Verksamhetsinformation
40. Anmälan av delegationsbeslut
41. Meddelanden

Sammanträde den 16 juni 2020
§ nr Ärende
42.-46. Sekretessärenden
47. Månadsrapport-maj
48. Nämndens plan med budget-sommarläsning
49. Anmälan av delegationsbeslut
50. Meddelanden
51. Sommarhälsning

Sammanträde den 25 augusti 2020
§ nr Ärende
52.-57. Sekretessärenden
58. Ledamotsinitiativ om att upprätta en handlingsplan för stöd till prostituerade
59. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - andra kvartalet 2020
60. Månadsrapport juli 2020
61 Socialnämndens övergripande plan med budget 2021
62. Anmälan av delegationsbeslut
63. Meddelanden

Sammanträde den 29 september 2020
Nr Ärende
64. Granskning av dataskyddsarbete
65-69. Sekretessärenden
70. Kartläggning av ekonomiskt bistånd
71. Yttrande över motion om anhörigbehandling
72. Yttrande över motion om samordnad organisation av kommunens integrations-och arbetsmarknadsarbete
73. Yttrande över remiss angående förslag på riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete
74. Delårsrapport socialnämnden 2020
75. Anmälan av delegationsbeslut
76. Meddelanden

Sammanträde den 27 oktober 2020
Nr Ärende
77-82. Sekretessärenden
83. Förordnande enligt LVU och LVM
84. Förslag på särskilt förordnade tjänstemän
85. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - tredje kvartalet 2020
86. Sammanträdesdagar 2021 - socialnämnden samt dess utskott
87. Yttrande över granskning av socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning
88. Månadsrapport september 2020
89. Anmälan av delegationsbeslut
90. Meddelanden

2019

Sammanträde den 2 januari 2019
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. Länsgemensam socialjour Sörmland
3. Socialnämndens sammansättning åren 2019 - 2022
4. Redogörelse om ersättares tjänstgöring
5. Socialnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig
6. Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens utskott

Sammanträde den 23 januari 2019
§ nr Ärende
7. Fastställande av dagordning
8-10. Sekretessärenden
11. TEMA-Integrationsprojekt-ensamkommande
12. Kort presentation av förvaltningens organisation och dess verksamheter
13. Kort information om gällande lagstiftningar och reglementen för
socialförvaltningen
14. Information om sekretessbestämmelser, sekretessbevis samt
återlämnande avsekretesshandlingar
15. Ändring sammanträdesdagar 2019 socialnämndens utskott
16. Val av delegater i fondärenden
17. Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag
18. Val till klagomålsdelegationen
19. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2019
20. Anvisning till remiss om ny grafisk profil
21. Verksamhetsinformation
22. Anmälan av delegationsbeslut
23. Meddelanden

Sammanträde den 20 februari 2019
§ nr Ärende
24-26. Sekretessärenden
27. Yttrande över revisionens granskning av hyresbidrag till föreningar
28. Revidering av socialnämndens delegationsordning
29. Redovisning av tillbud 2018
30. Redovisning av avvikelser i verksamheten 2018
31. Redovisning av klagomål och synpunkter 2018
32. Redovisning av personuppgiftsincidenter 2018
33. Internkontrollrapport 2018
34. Årsredovisning för socialnämnden 2018
35. Nämndens plan med budget 2019
36. Anmälan av delegationsbeslut
37. Meddelanden

Sammanträde den 20 mars 2019
§ nr Ärende
38. Fastställande av dagordning
39-40. Sekretessärenden
41. TEMA-insatser för ungdomar inom öppenvården
42.Tillägg och ändringar i Delegationsordningen 
43. Förslag på särskilt förordnade tjänstemän 
44.Internkontrollplan 2019 
45. Verksamhetsinformation
46. Ledamotsinitiativ angående budgetförstärkning
47. Anmälan av delegationsbeslut
48. Meddelanden

Sammanträde den 24 april 2019
§ nr Ärende
49-59. Sekretessärenden
60. Riktlinjer för barn- och ungdomsärenden
61. Verksamhetsinformation
62. Anmälan av delegationsbeslut
63. Meddelanden

Sammanträde den 15 maj 2019
§ nr Ärende
64. TEMA-En resa från Afghanistan till Sverige
65. Fördelning av föreningsbidrag 2019
66. Statistik-vuxna
67. Tertialrapport 2019 socialnämnden tertial 1 2019
68. Verksamhetsinformation
69. Anmälan av delegationsbeslut
70. Meddelanden

Sammanträde den 12 juni 2019
§ nr Ärende
71. Fastställande av dagordning
72-76. Sekretessärenden
77. TEMA-digitalisering
78. Yttrande till IVO Dnr 8.5-20280/2019-1
79. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
80. Yttrande över idrottspolitiskt program 2020-2023
81.Yttrande över måltidspolitiskt program 2020-2023
82. Månadsrapport
83. Plan med budget-information
84. Verksamhetsinformation
85. Anmälan av delegationsbeslut
86. Meddelanden
87. Sommarhälsning

Sammanträde den 21 augusti 2019
§ nr Ärende
88. Fastställande av dagordning
89-94. Sekretessärenden
95. TEMA-Statistik (Barn och unga)
96. Tillägg och ändringar i delegationsordningen
97. Val av ledamot till socialnämndens utskott och klagomålsdelegation samt delegat i fondärenden
98. Val av ersättare till socialnämndens utskott
99. Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2020
100. Uppdrag till förvaltningen-verkställande av socialförvaltningens åtgärdspaket
101. Månadsrapport
102. Verksamhetsinformation
103. Anmälan av delegationsbeslut
104. Meddelanden

Sammanträde den 18 september 2019
§ nr Ärende
105. Fastställande av dagordning
106. Sekretessärenden
107. TEMA-Alkoholtillsyn och ANDT
108. Ledamotsinitiativ om jämställt försörjningsstöd
109. Förslag om tillägg i KFS 4.27 Avgifter inom socialnämndens verksamhet
110. Yttrande över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms Kommun - utmaningar 2020-2022
111. Socialnämndens delårsrapport 2019
112. Verksamhetsinformation
113. Anmälan av delegationsbeslut
114. Meddelanden

Sammanträde den 23 oktober 2019
§ nr Ärende
115-117. Sekretessärenden
118. TEMA-Integrationsprojektet-slutuppföljning
119. Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
120. Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar
121. Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
122. Sammanträdesdagar 2020 - socialnämnden samt dess utskott
123. Månadsrapport september 2019
124. Verksamhetsinformation
125. Anmälan av delegationsbeslut
126. Meddelanden

Sammanträde den 18 december 2019
§ nr Ärende
127. Fastställande av dagordning
128-131. Sekretessärenden
132. TEMA-trygghet och säkerhet
133. Yttrande över risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun
134. Yttrande över handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR
135. Upphandling av vård och sociala tjänster
136. Nämndens plan med budget
137. Månadsrapport
138. Verksamhetsinformation
139. Anmälan av delegationsbeslut
140. Meddelanden
141. God jul

2019

Sammanträde 2019-12-18

Sammanträde 2019-10-23

Sammanträde 2019-09-18

Sammanträde 2019-08-21

Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-05-15

Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-01-23

Sammanträde 2019-01-02


Sammanträde den 24 januari 2018
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2-9. Sekretessärenden
10. TEMA-TUNA-projektet
11. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - fjärde kvartalet 2017
12. Yttrande över Samråd gällande Detaljplan för Rådmannen 3 och del av Sandbäcken 3:1.
13. Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2018
14. Delegationsordning för socialnämnden 2018
15. Verksamhetsinformation
16. Anmälan av delegationsbeslut
17. Meddelanden

Sammanträde den 21 februari 2018
§ nr Ärende
18. Fastställande av dagordning
19-22. Sekretessärenden
23. TEMA-Perrongen
24. Yttrande efter tillsyn på Vallmovillan HVB
25. Årsredovisning för socialnämnden 2017
26. Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten
27. Redovisning av synpunkter och klagomål 2017
28. Yttrande över Grönplan för Katrineholm stad
29. Verksamhetsinformation
30. Anmälan av delegationsbeslut
31. Meddelanden

Sammanträde den 21 mars 2018
§ nr Ärende
32. Fastställande av dagordning
33-46. Sekretessärenden
47. TEMA Samverkan
48. Redovisning av internkontroll 2017
49. Svar på remiss gällande schablonfördelningar ensamkommande 2018
50. Yttrande - Förslag till kompetensförsörjningsplan
51. Utredning enlig Lex Sarah
52. Revidering av kvalitetsledningssystem
53. Kvalitetsberättelse 2017
54. Verksamhetsinformation
55. Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-03-21
56. Meddelanden SOCN 2018-03-21

Sammanträde den 18 april 2018
§ nr Ärende
57. Fastställande av dagordning
58-68. Sekretessärenden
69. TEMA-ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)
70. Revidering av socialnämndens delegationsordning 2018
71. Internkontrollplan 2018
72. Verksamhetsinformation
73. Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-04-18
74. Meddelanden SOCN 2018-04-18

Sammanträde den 16 maj 2018
§ nr Ärende
75. Fastställande av dagordning
76-78. Sekretessärenden
79. Utredning enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah) med anledning av rapporterad risk för brist i rättssäkerhet vid handläggning och utförande
80. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020
81. Fördelning av föreningsbidrag 2018
82. Verksamhetsinformation
83. Anmälan av delegationsbeslut
84. Meddelanden

Sammanträde den 13 juni 2018
§ nr Ärende
85. Fastställande av dagordning
86-105. Sekretessärenden
106. TEMA-Kvinno- och tjejjouren Miranda
107. Revidering av socialnämndens delegationsordning
108. Utredning enligt 14 kap 3 § (lex Sarah) med anledningav rapporterade brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
109. Riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning
110. Riktlinjer för Förmedlingsmedel
111. Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
112. Dataskyddsombud för socialnämnden
113. Verksamhetsinformation
114. Anmälan av delegationsbeslut
115. Meddelanden

Sammanträde den 15 augusti 2018
§ nr Ärende
116. Fastställande av dagordning
117-133. Sekretessärenden
134. TEMA-Mottagningsgruppen för den sociala barnavårdens arbete
135. Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i närarelation 2018-2020
136. Återrapportering uppdrag - utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare
137. Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2019
138. Verksamhetsinformation
139. Anmälan av delegationsbeslut
140. Meddelanden

Sammanträde den 19 september 2018
§ nr Ärende
141. Fastställande av dagordning
142. Sekretessärende
143. TEMA-Lyckliga gatorna
144. Återkallelse av serveringstillstånd på före detta Harrys
145. Arkivering av faderskap
146. Förslag om höjning av avgift inom socialnämndens verksamhet
147. Delårsrapport 2018
148. Verksamhetsinformation
149. Anmälan av delegationsbeslut
150. Meddelanden

Sammanträde den 24 oktober 2018
§ nr Ärende
151. Fastställande av dagordning
152-158. Sekretessärenden
159. TEMA-Familjehemsgruppens verksamhet
160. Sammanträdesdagar 2019 - socialnämnden samt dess utskott
161. Verksamhetsinformation
162. Anmälan av delegationsbeslut
163. Meddelanden

Sammanträde den 12 december 2018
§ nr Ärende
164. Fastställande av dagordning
165-178. Sekretessärenden
179. TEMA-Boendestöd samt budget- och skuldrådgivning
180. Länsbaserad socialjour
181. Verksamhetsinformation
182. Anmälan av delegationsbeslut
183. Meddelanden
184. God jul

2018

Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-10-24

Sammanträde 2018-09-19

Sammanträde 2018-08-15

Sammanträde 2018-06-13

Sammanträde 2018-05-16

Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-02-21

Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde den 25 januari 2017
§ nr Ärende
1. Sekretessärende
2. Fastställande av dagordning
3. Tema - Boendegruppen
4. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens område
5. Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem
6. Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun
7. Angående motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet
8. Redovisning av synpunkter och klagomål 2016
9. Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 2016
10. Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017
11. Attestförteckning 2017
12. Verksamhetsinformation
13. Anmälan av delegationsbeslut
14. Meddelanden

Sammanträde den 1 mars 2017
§ nr Ärende
15. Sekretessärende
16. Sekretessärende
17. Fastställande av dagordning
18. TEMA - #jagmed
19. Socialnämndens årsredovisning för 2016
20. Yttrande över revisionsrapport om internkontrollen
21. Internkontrollrapport för 2016 samt reviderad plan för 2015-2018
22. Tillsynsplan för 2017
23. Dokumenthanteringsplan för socialnämnden
24. Delegationsordning för socialnämnden
25. Verksamhetsinformation - förvaltningens aktiviteter 2017 samt fördelning av budgetramen 2017
26. Anmälan av delegationsbeslut
27. Meddelanden

Sammanträde den 19 april 2017
§ nr Ärende
28-34. Sekretessärenden
35. TEMA - Ungdomsenheten
36. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2017
37. Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och unga i HVB hem
38. Verksamhetsinformation
39. Anmälan av delegationsbeslut
40. Meddelanden

Sammanträde den 17 maj 2017
§ nr Ärende
41. Fastställande av dagordning
42-48. Sekretessärenden
49. TEMA - Vårnäs
50. Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017
51. Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga
52. Verksamhetsinformation
53. Delegationsbeslut
54. Meddelanden

Sammanträde den 14 juni 2017
§ nr Ärende
55. Fastställande av dagordning
56-62. Sekretessärenden
63. TEMA- Lyckliga gatorna
64. Val av klagomålsdelegation
65. Val till utskott
66. Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4
67. Verksamhetsinformation
68. Delegationsbeslut
69. Meddelanden

Sammanträde den 16 augusti 2017
§ nr Ärende
70. Fastställande av dagordning
71-78. Sekretessärenden
79. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - andra kvartalet 2017
80. Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2018
81. Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017 till Kvinno- och tjejjouren Miranda
82. Verksamhetsinformation
83. Anmälan av delegationsbeslut
84. Meddelanden
85. Avtackningar

Sammanträde den 20 september 2017
§ nr Ärende
86. Fastställande av dagordning
87-90. Sekretessärenden
91. Presentation
92. TEMA-Försörjningsstöd
93. Delårsrapport för socialförvaltningen 2017
94. Verksamhetsinformation
95. Delegationsbeslut socialnämnden 2017-09-20
96. Meddelanden socialnämnden 2017-09-20

Sammanträde den 25 oktober 2017
§ nr Ärende
97. Fastställande av dagordning
98-101. Sekretessärenden
102. TEMA Dagöholm
103. Ändring av attestförteckning för höst och vinter 2017
104. Sammanträdesdagar 2018 - socialnämnden samt dess utskott
105. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - tredje kvartalet 2017
106. Reviderade riktlinjer avseende vuxenärenden inom enheten Bistånd barn, unga och vuxna (BUV)
107. Utredning enligt Lex Sarah
108. Föreningsbidrag- tilläggsförslag
109. Verksamhetsinformation
110. Anmälan av delegationsbeslut
111. Meddelanden

Sammanträde den 9 november 2017
§ nr Ärende
112. Fastställande av dagordning
113-116. Sekretessärenden

Sammanträde den 6 december 2017
§ nr Ärende
117. Fastställande av dagordning
118-126. Sekretessärenden
127. Yttrande till IVO angående föreståndare- Kollektivet
128. TEMA-Social Insatsgrupp (SIG)
129. Nämndens plan med budget 2018
130. Verksamhetsinformation
131. Anmälan av delegationsbeslut
132. Meddelanden
133. God jul