/

Service- och tekniknämnden

Här finns service- och tekniknämndens kallelser och protokoll från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre handlingar kan du kontakta service- och teknikförvaltningen.

 

Service- och tekniknämndens sammanträden är öppna för allmänheten enligt beslut 2023-04-20 § 32.

2024

Sammanträde den 25 januari 2024
§ nr Ärende
§ 1 Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Igelkotten
§ 2 Val av justerare
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4 Djulö camping
§ 5 Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden 2024
§ 6 Verksamhetsinformation
§ 7 Tema: Park
§ 8 Anmälan av delegationsbeslut
§ 9 Meddelanden

Sammanträde den 15 februari 2024
§ nr Ärende
§ 10 Val av justerare
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Service- och tekniknämndens årsredovisning 2023
§ 13 Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 2023
§ 14 Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2024
§ 15 Uppföljning av privata utförare 2023
§ 16 Service- och tekniknämndens idépris 2023
§ 17 Tema för service- och tekniknämndens idépris 2024
§ 18 Uppdrag att se över uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär
§ 19 Verksamhetsinformation
§ 20 Tema: Verksamhetsstyrning och stöd
§ 21 Anmälan av delegationsbeslut
§ 22 Meddelanden

Sammanträde den 11 april 2024
§ nr Ärende
§ 23 Val av justerare
§ 24 Fastställande av dagordning
§ 25 Utdelning av idépriset 2023
§ 26 Information från tidigare idéprisvinnare
§ 27 Information Djulö Camping
§ 28 Yttrade över motion om att låta innevånarna hämta växter när de byts ut i våra rabatter och krukor
§ 29 Verksamhetsinformation
§ 30 Tema: Gemensam projektorganisation
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
§ 32 Meddelanden

Sammanträde den 20 juni 2024
§ nr Ärende
§ 33 Val av justerare
§ 34 Fastställande av dagordning
§ 35 Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget
§ 36 Revidering - Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
§ 37 Revidering - Avgifter för externa måltider
§ 38 Revidering - Taxor och avgifter för grävning och återställning
§ 39 Revidering - Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats
§ 40 Revidering - Avgifter för parkering, parkeringstillstånd och felparkeringsavgifter
§ 41 Yttrande över remiss av förslag om en anställningsmyndighet
§ 42 Yttrande över motion om att göra Läroverksgatan till gångfartsgata vid Järvenskolan
§ 43 Uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär
§ 44 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Björnsundet
§ 45 Verksamhetsinformation
§ 46 Anmälan av delegationsbeslut
§ 47 Meddelanden
§ 48 Trevlig sommar

2024

Sammanträde 2024-06-20

Sammanträde 2024-05-30
Inställt

Sammanträde 2024-04-11

Sammanträde 2024-02-15

Sammanträde 2024-01-25

2023

Sammanträde den 26 januari 2023
§ nr Ärende
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Välkommen till service- och tekniknämnden
§ 4 Svar på remiss - Uppdrag att utreda regler för A-traktorer
§ 5 Yttrande över motion om trygg och trafiksäkert Kvarnenkors
§ 6 Yttrande över motion om att göra Gatstubergsväggen till klättervägg
§ 7 Revidering av service- och tekniknämndens delegationsordning
§ 8 Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden 2023
§ 9 Revidering av Åläggande om gångbanerenhållning
§ 10 Riktlinjer för vinterväghållning
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Anmälan av delegationsbeslut
§ 13 Meddelanden

Sammanträde den 16 februari 2023
§ nr Ärende
§ 14 Val av justerare
§ 15 Fastställande av dagordning
§ 16 TEMA: Gata och anläggning
§ 17 Service- och tekniknämndens årsredovisning 2022
§ 18 Service- och tekniknämndens internkontrollrapport 2022
§ 19 Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2023
§ 20 Service- och tekniknämndens plan med budget 2023
§ 21 Uppföljning av privata utförare 2022
§ 22 Service- och tekniknämndens idépris 2022
§ 23 Tema för service- och tekniknämndens idépris 2023
§ 24 Yttrande över remiss om Platsvarumärket Katrineholm
§ 25 Verksamhetsinformation
§ 26 Anmälan av delegationsbeslut
§ 27 Meddelanden

Sammanträde den 20april 2023
§ nr Ärende
§ 28 Val av justerare
§ 29 Fastställande av dagordning
§ 30 TEMA: Rundvandring på rådmannen och presentation av verksamhetsservice
§ 31 Utdelning av idépriset 2022
§ 32 Öppna nämndsammanträden
§ 33 Yttrande över motion om att eliminera onödigt höga gupp
§ 34 Yttrande över motion om att anlägga konstgjorda isbanor i kommunen
§ 35 Yttrande över motion om IOP (Idéburet offentligt partnerskap)
§ 36 Ställa in service- och tekniknämndens sammanträde 25 maj 2023
§ 37 Verksamhetsinformation
§ 38 Amälan av delegationsbeslut
§ 39 Meddelanden

Sammanträde 22 juni 2023
§ nr Ärende
§ 40 Val av justerare
§ 41 Fastställande av dagordning
§ 42 Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget
2024
§ 43 Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
§ 44 Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats
§ 45 Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd samt felparkeringsavgifter i
Katrineholms kommun
§ 46 Riktlinjer för kommunala bidrag för enskilda vägar
§ 47 Taxor och avgifter för grävning och återställning
§ 48 Taxa för registreringslotterier
§ 49 Remiss av Måltidspolitiskt program
§ 50 Avgifter för externa måltider
§ 51 Ekonomiuppföljning samt återrapportering av nämndens uppdrag
§ 52 Yttrande över motion om skräp i korgen och inte på backen
§ 53 Verksamhetsinformation
§ 54 Anmälan av delegationsbeslut
§ 55 Meddelanden
§ 56 Trevlig sommar

Sammanträde 24 augusti 2023
§ nr Ärende
§ 57 Val av justerare
§ 58 Fastställande av dagordning
§ 59 Delrapport - Uppdrag att se över modellen för föreningsbidrag
§ 60 Remiss av Idrottspolitiskt program
§ 61 Revidering av service- och tekniknämndens delegationsordning
§ 62 Verksamhetsinformation
§ 63 Tema: Föreningsservice, sim- och sporthall
§ 64 Anmälan av delegationsbeslut
§ 65 Meddelanden

Sammanträde 28 september 2023
§ nr Ärende
§ 66 Val av justerare
§ 67 Fastställande av dagordning
§ 68 Service- och tekniknämndens delårsrapport 2023
§ 69 Yttrande över motionen Hitta rätt och lätt till Duveholmsskolan och Duveholmshallen (sportcentrum)
§ 70 Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2024
§ 71 Information
§ 72 Tema: Omlastningen och vaktmästeri
§ 73 Anmälan av delegationsbeslut
§ 74 Meddelanden

Sammanträde 16 november 2023
§ nr Ärende
§ 75 Val av justerare
§ 76 Fastställande av dagordning
§ 77 Yttrande över remiss av Framtidsplan 2050
§ 78 Yttrande över motion om att ersätta gjutet gummi och plastgräs i kommunens park- och gatumiljöer
§ 79 Yttrande över motion om att göra Katrineholm vildare genom att ytterligare främja den biologiska mångfalden i stadsmiljön
§ 80 Kontroll av dataskyddsefterlevnad
§ 81 Uppdrag Djulö camping
§ 82 Måltidspolitiskt program
§ 83 Idrottspolitiskt program
§ 84 Verksamhetsinformation
§ 85 TEMA: NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
§ 86 Anmälan av delegationsbeslut
§ 87 Meddelanden

2022

Sammanträde den 24 februari 2022
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagodning
2. TEMA - Katrineholm i jämförelse med andra kommuner
3. Årsredovisning för Service- och tekniknämnden 2021
4. Internkontrollrapport 2021
5. Internkontrollplan 2022
6. Idépris nomineringar 2021
7. Idépris tema 2022
8. Svar på motion om underhåll av kommunal mark
9. Svar på motion om nej till gupp
10. Verksamhetsinformation
11. Meddelanden
12. Anmälan av delegationsbeslut
13. Uppvaktningar

Sammanträde den 21 april 2022
§ nr Ärende
14. Fastställande av dagodning
15. Yttrande på revisionsrapport om underhåll av gator och vägar
16. Service- och tekniknämndens idépristagare 2021- prisutdelning
17. TEMA - Gatubelysning
18. Kompetensförsörjningsplan 2022
19. Yttrande över motion om behov av pendlarparkeringar
20. Uppföljning av program för privata utförare 2021
21. Månadsrapport
22. Verksamhetsinformation
23. Medddelanden
24. Anmälan av delegationsbeslut

Sammanträde den 23 juni 2022
§ nr Ärende
25. Fastställande av dagodning
26. Detaljplan Rådmannen 3
27. Detaljplan Bie 3:3 med flera
28. Utveckling Djulö camping - återrapport av uppdrag från kommunplan
29. Underlag för övergipande plan med budget 2023
30. Revidering av avgifter för externa måltider
31. Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
32. Revidering av allmänna villkor för periodkort i simhallen
33. Omdisponering av investeringsmedel Stalls backe
34. Yttrande över remissen Hälsofrämjande arbetet i Katrineholms kommun
35. Yttrande över remissen av Övergripande kompetensförsörjningsplan
36. Yttrande över remissen Strategi för suicidprevention
37. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av protokoll
38. Månadsrapport maj
39.Anmälan av delegationsbeslut
40. Meddelanden
41. Avtackning
42. Trevlig sommar!

Sammanträde den 29 september 2022
§ nr Ärende
43. Val av justerare
44. Fastställande av dagordning
45. Presentation av ny förvaltningschef
46. TEMA:
- Kostorganisationen - jämförelser med andra kommuner
- Specialkoster
47. Service- och tekniknämndens delårsrapport 2022
48. Återrapportering av särskilt uppdrag om att effektivisera kostverksamheten
49. Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
50. Yttrande över motion om fritidscheck för barn och unga
51. Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2023
52. Verksamhetsinformation
53. Anmälan av delegationsbeslut
54. Meddelanden

Sammanträde den 17 november 2022
§ nr Ärende
55. Val av justerare
56. Fastställande av dagordning
57. Slutredovisning av projekt Backavallen
58. Dataskyddsefterlevnad för service- och tekniknämnden
59. Granskningsyttrande detaljplan Backavallen, del av fastigheten Backa 6:2, Katrineholms kommun
60. Månadsrapport oktober
61. Verksamhetsinformation
62. Anmälan av delegationsbeslut
63. Meddelanden

Sammanträde den 15 decmeber 2022
§ nr Ärende
64. Val av justerare
65. Fastställande av dagordning
66. Månadsrapport november
67. Utvärdering av arbetsgrupper
68. Verksamhetsinformation
69. Anmälan av delegationsbeslut
70. Meddelanden
71. Sammanfattning av mandatperioden

2021

Sammanträde den 28 januari 2021
§ nr Ärende
1. Service- och tekniknämndens idépris 2020
2. Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2021
3. Service- och tekniknämndens plan med budget 2021
4. Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2021
5. Val av nya representanter till arbetsgrupper
6. Remissvar användning av amerikanska personuppgiftsbiträden i kommunen
7. Allmänna villkor för periodkort i simhallen
8. Förslag om tillägg-hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
9. Införande av nyttoparkeringstillstånd
10. Verksamhetsinformation
11. Anmälan av delegationsbeslut
12. Meddelanden

Sammanträde den 25 februari 2021
§ nr Ärende
13. Service- och tekniknämndens idépristagare 2020-prisutdelning
14. Rapportering av uppdrag- Riktlinjer för gatupratare och varuvisningar samt uteserveringar
15. Val av ny representant till trafikgruppen
16. Internkontrollredovisning 2020
17. Internkontrollplan 2021
18. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2020
19. Verksamhetsinformation
20. TEMA-måltidskvalitet
21. Anmälan av delegationsbeslut
22. Meddelanden

Sammanträde den 27 maj 2021
§ nr Ärende
23. Remissvar Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker
24. Kompetensförsörjningsplan 2021
25. Information
26. Anmälan av delegationsbeslut
27. Meddelanden

Sammanträde den 24 juni 2021
§ nr Ärende
28. Fastställande av dagordning
29. Remiss- Inriktningsdokument trygghet och säkerhet
30. Remiss - Revidering av fordon- och resepolicy
31. Uppdrag - Namngivning av gymnastik- och tennishallen
32. Granskningsyttrande - Detaljplan för Lövåsen-Heden
33. Granskningsyttrande- Detaljplan för Backa förskola
34. Samrådsyttrande - Detaljplan för Lövåsen
35. Överenskommelse Värmbols FC
36. Information - Riktlinjer för gatupratare och varuvisningar samt uteserveringar
37. Information - Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark
38. Information - Månadsrapport
39. Information - Underlag för nämndens plan med budget
40. Information - Verksamhetsutveckling, Projektinformation, Nya fordon, Uppdrag Backavallen
41. Redovisning av delegationsbeslut

Sammanträde den 26 augusti 2021
§ nr Ärende
42. Underlag för övergripande plan med budget
43. Revidering av avgifter för externa måltider
44. Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
45. Revidering av taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats
46. Taxor och avgifter för grävning och återställning
47. Omfördelning ansvar och resurser -sporthallar, gymnastikhallar och lokaler med kulturell inriktning
48. Remissvar - revidering av arkivreglemente
49. Månadsrapport
50. Verksamhetsinformation
51. Redovisning av delegationbeslut
52. Meddelanden

Sammanträde den 30 september 2021
§ nr Ärende
53. Fastställande av dagordning
54. TEMA-växeln
55. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2021
56. Motion - Guppa lagom
57. Anvisningar för grävning och återställning i kommunens mark
58. Verksamhetsinformation

Sammanträde den 18 november 2021
§ nr Ärende
59. Fastställande av dagordning
60. Information - Ett år med det nya städavtalet
61. TEMA - föreningshandboken
62. Namngivning gymnastik-/tennishallen
63. Visning av boulehallen
64. Regler för uteserveringar i Katrineholms kommun
65. Regler för gatupratare och varuvisningar i Katrineholms kommun
66. Motion - temaparker/lekplatser
67. Motion - musikinstrument på lekplatser
68. Tillsyn på informations- och arkivhantering inom kultur- och fritidsverksamheten
69. Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2022
70. Månadsrapport oktober
71. Verksamhetsinformation
72. Anmälan av delegationsbeslut
73. Meddelanden

Sammanträde den 16 december 2021
§ nr Ärende
74. Fastställande av dagordning
75. TEMA - Dagvatten
76. Information - trafiksäkerhet
77. Service- och tekniknämndens plan med budget 2022
78. Arkivbeskrivning
79. Regler för valaffischering och valstugor
80. Månadsrapport november
81. Verksamhetsinformation
82. Anmälan av delegationsbeslut
83. Meddelanden
84. God jul!

2020

Sammanträde den 30 januari 2020
§ nr Ärende
1 Fastställande av dagordning
2 TEMA-MIKA
3 Service- och tekniknämndens idépris 2019
4 Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2020
5 Val av ny representant till trafikgruppen
6 Yttrande över förslag till detaljplan för skola på Norr, del
av fastighet Gersnäs 3:8.
7 Beslut om projekt Backavallen Fas 2
8 Verksamhetsinformation
9 Anmälan av delegationsbeslut
10 Meddelanden

Sammanträde den 27 februari 2020
§ nr Ärende
11. Service- och tekniknämndens idépristagare 2019- prisutdelning
12. TEMA-Viltvård
13. Yttrande över revidering av personalpolitiska programmet
14. Yttrande över revidering av reglemente för intern kontroll
15. Val av ny representant till trafikgruppen
16. Uppdrag - revidering av riktlinjer för uteserveringar i Katrineholms centrum
17. Ingå samarbete med Flens kommun för produktion av lunchlådor
18. Kompetensförsörjningsplan 2020
19. Internkontrollredovisning 2019
20. Internkontrollplan 2020
21. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2019
22. Verksamhetsinformation
23. Anmälan av delegationsbeslut
24. Meddelanden

Sammanträde den 18 juni 2020
§ nr Ärende
25. Fastställande av dagordning
26. Yttrande över motion om att återkommunalisera städningen
27. Yttrande över motion om informationskampanj gällande cykeltrafik
28. Remissvar angående revidering av Inriktning för inköp i Katrineholms kommun
29. Förslag om revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde
30. Förslag om revidering av säkerhet- och trivselregler i simhallen
31. Förslag om tillägg och ändring av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2020
32. Upphävande av beslut om tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar
33. Uppdrag att söka samarbetspartners och sponsorer till ishallarna
34. Månadsrapport
35. Nämndens plan med budget-muntlig information och sommarläsning
36. Verksamhetsinformation
37. Anmälan av delegationsbeslut
38. Meddelanden
39. Svar på frågor om den ekonomiska situationen för klubbar och köp av Värmbols IP
40. Sommarhälsning

Sammanträde den 27 augusti 2020
§ nr Ärende
41. Yttrande gällande motion om gerillakonst
42. Remissvar riktlinjer för Katrineholms kommuns minoritetspolitiska arbete
43. Månadsrapport
44.Underlag för övergripande plan med budget 2021
45.Avgifter för externa måltider
46.Förslag till revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
47.Anmälan av delegationsbeslut
48.Meddelanden
49.Verksamhetsinformation

Sammanträde den 24 september 2020
§ nr Ärende
50. TEMA-lokalvård 
51. Granskning av dataskyddsarbete 
52. Revidering av dagvattenpolicy
53. Yttrande över motion om säker gång- och cykelväg för Karineholmsbarn från södra Sköldinge
54. Lägesrapport -Uppdrag att söka samarbetspartners till ishallarna
55. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2020
56. Verksamhetsinformation
57. Anmälan av delegationsbeslut
58. Meddelanden

2019

Sammanträde den  17 januari 2019
§ nr Ärende
1. Service- och tekniknämndens sammansättning åren 2019-2022 med presentation av ledamöter och ersättare
2.  Redogörelse om ersättares tjänstgöring
3. Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2019
4. Presentation av service- och teknikförvaltningens organisation, mål och riktning
5. Presentation av verksamheter: avdelningschefer, enhetschefer
6. Redovisning av arbetsgrupper 2015-2018
7. Arbetsgrupper inom service- och tekniknämnden
8. Yttrande granskning detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 m. fl.
9. Remissvar ny grafisk profil
10. Anmälan av delegationsbeslut
11. Meddelanden

Sammanträde den 28 februari 2019
§ nr Ärende
12. Service- och tekniknämndens idépris 2018
13. Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2019
14. Yttrande - samråd detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen
15. Remissvar lokala ordningsföreskrifter
16. Yttrande över Revisionsrapport -Granskning av hyresbidrag till föreningar
17. Begäran om extra medel till investeringsprojektkonstgräsplan
18. Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden
19. Uppdaterad dokumenthanteringsplan, arkivvårdsdokument samt arkivbeskrivning, service- och tekniknämnden
20. Internkontrollredovisning
21. Internkontrollplan inkl. kontrollområden 2019
22. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2018
23. Nämndens plan med budget
24. Informationspunkter
25. Anmälan av delegationsbeslut
26. Meddelanden

Sammanträde den 11 april 2019
§ nr Ärende
27. Service- och tekniknämndens idépristagare 2018- prisutdelning
28. Måltidspolitiska programmet 2020-2023 
29. Idrottspolitiska programmet 2020-2023 
30. Yttrande-samråd om förslag till reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun 
31. Uppdrag till förvaltningen-förslag på åtgärder för att nå ett positivt resultat 
32. Verksamhetsinformation
33. Anmälan av delegationsbeslut
34. Meddelanden

Sammanträde den 23 maj 2019
§ nr Ärende
35. TEMA-trafik
36. Yttrande angående granskning av plan, förslag till detaljplan för Bäverstigen
37. Anslags- och informationstavlor i Katrineholms kommun
38. Åtgärder för att nå ett positivt resultat
39. Tertialrapport
40. Månadsrapport
41. Informationspunkt
42. Anmälan av delegationsbeslut
43. Meddelanden

Sammanträde den 20 juni 2019
§ nr Ärende
44. Information om handlingsplan-rökförbud
45. Yttrande över motion subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer
46. Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
47. Information projekt Backavallen 2.0
48. Val av styrgrupp för projekt Backavallen 2.0
49. Månadsrapport maj 2019
50. Nämndens plan med budget-sommarläsning
51. Anmälan av delegationsbeslut
52. Meddelanden
53. TEMA-park
54. Sommarhälsning

Sammanträde den 29 augusti 2019
§ nr Ärende
55. Fastställande av dagordning
56. Remissvar lokala ordningsföreskrifter
57. Idrottspolitiska programmet 2020-2023
58. Måltidspolitiska programmet 2020-2023
59. Underlag för övergripande plan med budget 2020-2022
60. Verksamhetsinformation
61. Anmälan av delegationsbeslut
62. Meddelanden
63. TEMA-Simhallen

Sammanträde den 26 september 2019
§ nr Ärende
64. Fastställande av dagordning
65. TEMA-asfalt
66. Yttrande - Motion om förtydligande skyltning
67. Yttrande över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2020 - 2022
68. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2019
69. Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2020
70. Verksamhetsinformation
71. Anmälan av delegationsbeslut
72. Meddelanden

Sammanträde den 7 november 2019
§ nr Ärende
73. Presentation av ny förvaltningschef
74. TEMA-Trygghet och säkerhet
75. Val av ny representant till arbetsgruppen för offentlig miljö
76. Överenskommelse om gemensamt personuppgiftsansvar för NKI-undersökningar
77. Revidering av service- och tekniknämndens delegationsordning
78. Månadsrapport
79. Verksamhetsinformation
80. Anmälan av delegationsbeslut
81. Meddelanden

Sammanträde den 19 december 2019
§ nr Ärende
82. Vinnarna av idéprisen 2018 återrapporterar
83. TEMA-mat & måltider
84. Yttrande över handlingsplan mot nedskräpning
85. Yttrande över risk- och sårbarhetsanalys
86. Yttrande över revidering av handlingsplan CEMR
87. Måltidsavgifter inom service- och tekniknämndens verksamhet
88. Uppdrag-revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde
89. Nämndens plan med budget 2020
90. Månadsrapport
91. Verksamhetsinformation
92. Anmälan av delegationsbeslut
93. Meddelanden
94. God jul

2019

Sammanträde 2019-12-19

Sammanträde 2019-11-07

Sammanträde 2019-09-26

Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-06-20

Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-02-28

Sammanträde 2019-01-17


Sammanträde den 15 februari 2018
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. TEMA- Kommunikationsplan och Ärende- och beredningsprocessen
3. Service- och tekniknämndens idépris 2017
4. Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2018
5. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2017
6. Internkontrollredovisning 2017, service- och tekniknämnden
7. Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad
8. Informationspunkter
9. Anmälan om delegationsbeslut Sevice- och tekniknämnden 2018-02-15
10. Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-02-15

Sammanträde den 15 mars 2018
§ nr Ärende
11. Fastställande av dagordning
12. Service- och tekniknämndens idépristagare 2017- prisutdelning
13. TEMA-Ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)
14. Yttrande - Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan
15. Yttrande - Motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador
16. Interkontrollplan 2018, service- och tekniknämnden
17. Informationspunkter
18. Anmälan av delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2018-03-15
19. Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-03-15

Sammanträde den 24 maj 2018
§ nr Ärende
20. Fastställande av dagordning
21. TEMA-MIKA-projektet
22. Riktlinjer för affischering och valstugor
23. Reviderad delegationsordning för service- och tekniknämnden
24. Revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen
25. Revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 2018
26. Dataskyddsombud för service- och tekniknämnden
27. Informationspunkter
28. Anmälan av delegationsbeslut
29. Meddelanden

Sammanträde den 21 juni 2018
§ nr Ärende
30. Fastställande av dagordning
31. Samråd för detaljplan Vitsippan 12
32. Granskning detaljplan för Abborren 11
33. Verksamhetsinformation
34. TEMA-arbetet med mat för äldre
35. Anmälan av delegationsbeslut
36. Meddelanden
37. Nämndens plan med budget
38. Sommarhälsning

Sammanträde den 30 augusti 2018
§ nr Ärende
39. Fastställande av dagordning
40. Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning Simhallen
41. Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021
42. Granskningsyttrande - Grönplan för Katrineholms stad
43. Svar på ansökan om kommunalt bidrag för projektering och reparation av bro i vägsamfälligheten Forsa bruk
44. Månadsrapport
45. TEMA-sommaruppföljning
46. Anmälan av delegationsbeslut
47. Meddelanden

Sammanträde den 27 september 2018
§ nr Ärende
48. Fastställande av dagordning
49. TEMA-Agenda 2030
50. Informationspunkt-hastighetsplan
51. Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
52. Uppdrag-uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor
53. Yttrande över samråd för detaljplan Sjöholm 2:31 och del av Sjöholm 2:2
54. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018
55. Godkännande av ordförandes yttrande till förvaltningsrätten gällande mål 7047-18
56. Anmälan av delegationsbeslut
57. Meddelanden

Sammanträde den 13 december 2018
§ nr Ärende
58. Fastställande av dagordning
59. TEMA-sopsaltning
60. Uppdrag - uppdatering av gällande arkivbeskrivning, arkivvårdsdokument samt dokumenthanteringsplan
61. Uppdrag till STF att lämna förslag på uppdatering av STNs reglemente
62. Uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor
63. Revidering av service- och tekniknämndens delegationsordning
64. Yttrande över motion om att installera dricksvattenfontäner
65. Yttrande över motion om rullstolsgungor
66. Kompetensförsörjningsplan 2019
67. Uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
68. Förslag på lokalisering Idrottens Hus 2019
69. Sammanträdesdagar 2019 - service- och tekniknämnden
70. Informationspunkter
71. Anmälan av delegationsbeslut
72. Meddelanden
73. Ordförande sammanfattar mandatperioden och god jul

Sammanträde den 9 februari 2017
§ nr Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. TEMA- Katrineholm Summer Club
3. Service- och tekniknämndens årsredovisning 2016
4. Internkontrollredovisning 2016 service- och tekniknämnden
5. Internkontrollplan 2017
6. Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att
köpa
7. Service- och tekniknämndens idépriser
8. Information: Rådmannen
9. Aktuell verksamhetsinformation
10. Delegationsbeslut
11. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-02-09
12. Service- och tekniknämndens arbetsgrupper

Sammanträde den 9 mars 2017
§ nr Ärende
13. Fastställande av dagordning
14. TEMA - Vaktmästeri och Förvaltningens krisorganisation
15. Svar på remiss om ställplatser för husbilar
16. Remiss av Övergripande granskning av intern kontroll Katrineholms kommun december 2016
17. Anläggningsstöd 2017
18. Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan STN 2017
19. Lokala trafikföreskrifter på Jägaregatan
20. Service- och tekniknämndens idépris - tema 2017
21. Information
22. Verksamhetsinformation
23. Anmälan av delegationsbeslut
24. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-03-09

Sammanträde den 18 maj 2017
§ nr Ärende
25. Fastställande av dagordning
26. Tema
27. Motion om traditionell husmankost
28. Delrapportering av vägvisningsplan
29. Hastighetplan för Katrineholms kommun
30. Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2016-2017
31. Månadsrapport
32. Anmälan av delegationsbeslut
33. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-05-18
34. Information

Sammanträde den 22 juni 2017
§ nr Ärende
35. Fastställande av dagordning
36. Tema
37. Vägvisningsplan Stadsskyltar
38. Informationspunkter
39. Delegationsbeslut
40. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-06-22

Sammanträde den 24 augusti 2017
§ nr Ärende
41. Fastställande av dagordning
42. Verksamhetsinformation-Stockholmsvägen
43. Tema- energi Backavallen och Tennishallen
44. Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget 2018
45. Utredning städorganisation
46. Informationspunkter
47. Anmälan av delegationsbeslut
48. Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-08-24

Sammanträde den 28 september 2017
§ nr Ärende
49. Fastställande av dagordning
50. TEMA-Föreningsbidrag
51. Upphävande av lokal trafikföreskrift på Marieborgsgatan
52. Lokala trafikföreskrifter på Oppundavägen och Dalagatan
53. Yttrande avseende remiss - Handlingsplan för dagvatten 2018-2021
54. Yttrande över Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.
55. Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2017
56. Reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden
57. Beslut om inrättande av ny arbetsgrupp inom Service- och tekniknämnden
58. Val av ny ledamot till arbetsgruppen Växelgruppen
59. Information - Europeiska trafikantveckan
60. Verksamhetsinformation
61. Delegationsbeslut
62. Meddelanden

Sammanträde den 14 december 2017
§ nr Ärende
63. Fastställande av dagordning
64. TEMA-medarbetarenkät
65. Nämndens plan med budget 2018
66. Sammanträdesdagar 2018 - service- och tekniknämnden
67. Kompetensförsörjningsplan 2018
68. Informationspunkter
69. Anmälan av delegationsbeslut
70. Meddelanden
71. God jul