/

Folkhälsa & ANDTS

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa för hela befolkningen.

Målet är att befolkningen ska må så bra som möjligt och att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Befolkningens hälsa påverkas av många olika saker. Till exempel av var vi bor, vilken utbildning och vilket arbete vi har samt av saker som mat- och alkoholvanor. Hälsan påverkas även av om vi upplever att vi kan påverka vårt liv och om vi upplever oss leva i ett jämlikt och jämställt samhälle.

Barn, skärmtid, dataspel och spel om pengar

Vi ser att många barn och unga har mer skärmtid under helger och lov och att användandet ökar. Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Konsekvenserna av spel drabbar familj, vänner men också samhället i stort. Det behövs därför åtgärder för att förebygga spelproblem på både individ- och befolkningsnivå.

På länsstyrelsens hemsida hittar du som är vårdnadshavare filmer och diskussionsmaterial du kan använda när du pratar med ditt barn om skärmtid, dataspel och spel om pengar. Det finns filmer för dig som har barn som är 8-12 år med möjligheter att få textning på olika språk. Länk till annan webbplats. Det finns också filmer för dig som har barn som är 13-18 år med möjlighet att välja textning för olika språk. Länk till annan webbplats.

Du hittar också diskussionsmaterial och broschyrer på flera språk. Länk till annan webbplats.

Gå och cykla till skolan

För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till att oftare gå och cykla till skolan arrangerar Trafikkalendern Länk till annan webbplats. årligen en nationell tävling för landets F-6 skolor. Tävlingen pågår mellan september och oktober månad och går ut på att så många som möjligt, både elever och personal, under minst två veckor går eller cyklar till och från skolan. Den skola/klass i Sverige som har registrerat flest resor vinner pris.

Katrineholms kommun vill stötta och inspirera till att Katrineholms skolor deltar i tävlingen och att klasser och skolor engagerar sig för att fler elever ska gå eller ta cykeln till skolan. Vi hoppas att detta ger effekter på:

 • Barnens hälsa i form av ökad vardagsmotion
 • Säkerheten, i form av minskad biltrafik kring skolorna
 • Miljön, i form av minskad biltrafik och minskad belastning på miljön

Tillsammans med Polisen och Västra Sörmlands Räddningstjänst får skolor som är med i tävlingen coachning och stöd. Bland annat får eleverna lära sig om hur man ska gå och cykla i trafiken, vikten av att använda hjälm, vad som ska finnas på en säker cykel och hur man är säker i kollektivtrafiken.

Vill du ha tips på cykelvägar till skolan? Kolla in vår sida cykla i Katrineholm så hittar du cykelkartor, information om cykelgarage och mycket annat!

Fallprevention

Visste du att balansövningar är ett enkelt sätt att förändra livet? På vår sida för fallprevention hittar du flera olika övningar du kan göra hemma för att förbättra din hälsa och balans.

Kost och fysisk aktivitet

Bra mat gör att du mår bättre, kolla in våra tips på vad du kan äta för en god hälsa. På vår receptsida kanske du dessutom hittar en ny favoriträtt! Lägger du till fysisk aktivitet så ökar du hälsoeffekterna ännu mer. Ditt nästa äventyr hittar du bäst genom att använda vår naturkarta Länk till annan webbplats. - där finns guider till vandringsleder, motionsspår, utegym, lekplatser och andra aktiviteter i vår kommun.

Strategi för suicidprevention

Hösten 2022 antog Kommunfullmäktige en strategi för suicidprevention Länk till annan webbplats.. Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid samt att bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i Katrineholms kommun och medarbetarna i Katrineholms kommun som organisation.

Det övergripande målet för strategin för suicidprevention är att: ingen person ska behöva hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Utifrån suicidpreventionsstrategin har en kommungemensam handlingsplan tagits fram Länk till annan webbplats.. Handlingsplanen tar upp de insatser som ska genomföras i kommunen. Till exempel ska alla medarbetare inom Katrineholms kommun genomföra Våga fråga pocket Länk till annan webbplats., en kort utbildning som passar alla som vill lära sig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt och har självmordstankar.

ANDTS: Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar

Att minska tobaksbruket, alkoholkonsumtionen och spelmissbruk bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, spel om pengar och med ett minskat tobaksbruk.

I Katrineholms kommun har vi ställt oss bakom den regionalt framtagna ANDT-strategin med åtgärdsplan Länk till annan webbplats.. Den ligger till grund för vårt fortsatta arbete i kommunen. Samarbete och samverkan är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. I Katrineholms kommun finns en ANDTS-grupp som samverkar och planerar insatser i området.

Antidrog ambassadör - ett annorlunda sommarjobb

Ungdomarnas sommarjobb går ut på att lära andra ungdomar om beroendeproblematik och få dem att inse riskerna med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Syftet med satsningen är att ge unga en röst i det förebyggande arbetet. Delaktighet skapar engagemang och detta arbete ger ungdomarna kunskap och verktyg för att kunna inspirera sina kompisar att fortsätta vara fria från alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar.

Utbildning av ANDTS-coacher

Syftet med ANDTS-metoden och vår coachtubildning är att vi ska öka kunskapen hos Katrineholms kommuns alla medarbetare. För att sprida kunskapen i våra verksamheter så utbildar vi egna coacher som i sin tur utbildar övriga medarbetare. Genom stor medvenhet och kunskap i organisationen ska vi tillsammans hjälpa unga att förhindra eller förebygga bruket av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. För att nå dit behöver vi öka kunskapen och tryggheten bland våra medarbetare och öka medvetenheten om hur bruket av dessa delar påverkar hälsan och livet.

ANDTS för föreningar

Alla ska ha möjlighet att växa upp, leva och delta i idrott-, fritids- och föreningsverksamheter utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel. Katrineholms kommun har tagit fram en ANDTS-policy Pdf, 82.7 kB. som ni som förening kan använda i ert förebyggande arbete och anpassa efter er verksamhet.

100 % ren hårdträning - PRODIS

Tillsammans med polisen och andra samverkanspartners arbetar vi för prevention av dopning och en träningsmiljö helt fri från droger och dopning. Vårt mål är att minska användandet av dopning i Katrineholm genom att skapa medvetenhet och öka kunskapen om förbjudna, prestationshöjande preparat. Vill du som förening eller gymägare vara med i satsningen? Hör av dig till vår kommunstrateg. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Stöd till tonårsföräldrar

Känner du oro för en ungdom eller vill du ha råd och stöd?

Familjeteamet

Familjeteamet ger stödinsatser för barn, unga och deras familjer. Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i föräldrarollen.
Mail: familjeteamet@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 88
Besök: Västgötagatan 18, Ingång B

Mercur

Hos mercur kan du få rådgivning i alkohol-, spel- och drogfrågor för vuxna och ungdomar. Det finns även stöd för dig som är anhörig.
Mail: mercur@katrineholm.se
Telefon: 0150-576 94
Besök: Friggagatan 5, Katrineholm

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet ger råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. De finns även tillgängliga för dig som vuxen som vill prata om ditt barn. Barn och unga i ålder 0 till 17 år som blivit utsatt för ett brott kan få extra stöd hos oss.
Mail: ungdomsteamet@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Visste du att den ny tobakslagen från 2019 har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Detta gör att barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. Med hjälp av kampanjen rökfria miljöer Länk till annan webbplats. vill vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten uppmärksamma vilka miljöer som ska vara rökfria.


Var är det då rökförbud?

 • Uteserveringar
 • Lekplatser
 • Perronger
 • busshållsplatser
 • entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen beslutat att utöka rökförbudet och uppmanar även till rökfria miljöer vid:

 • badplatser,
 • utegym,
 • parker

Gäller rökförbudet all tobak?

Ja. Det gäller cigaretter, elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).

Var med och bidra till en rökfri miljö

Ladda hem någon av affischerna, skriv ut och sätt upp på exempelvis anslagstavlor, i din lokal eller sprid dem digitalt. Du kan antingen skriva ut dem i storlek A4 eller A3. Tillsammans hjälps vi åt!

Affischer i A3 på svenska

Affisch - rökfri miljö allmän plats Pdf, 1.8 MB.

Affisch - rökfri miljö lekplats Pdf, 501.1 kB.

Affisch - rökfri miljö idrottsplats Pdf, 502.8 kB.

Affisch - rökfri miljö entréer Pdf, 483.4 kB.

Affischer i A4 på fler språk

Affisch - arabiska allmän plats Pdf, 2.2 MB.

Affisch - dari allmän plats Pdf, 2.2 MB.

Affisch - engelska allmän plats Pdf, 1.4 MB.

Affisch - somaliska allmän plats Pdf, 1.4 MB.

Affisch - tigrinja allmän plats Pdf, 1.4 MB.

Mer information om kampanjen, filmer och annat hittar du på sidan rokfrimiljo.nu Länk till annan webbplats.

Oavsett om du är förälder, vårdnadshavare eller en nära vuxen till en tonåring behöver vi din hjälp! Du och andra tonårsföräldrar och vuxna, idrottsledare eller föreningsledare är de viktigaste personerna i era tonåringars liv!

Våga prata om alkohol

I undersökningar har man sett att de flesta föräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så i stunden. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

Vi vill därför uppmana dig som är förälder att berätta för din tonåring vad du tycker är okej eller inte kring alkohol. Vi önskar att föräldrar och vuxna i hela Katrineholms kommun ska stå enade kring frågan om tydlig gränssättning gällande alkohol. Vad säger du till ditt barn som ber om alkohol? Något föräldrar kanske inte alltid tänker på är att det räknas som langning om du köper alkohol till barn och unga under 20 år.

Tips till dig som vill prata om alkohol med din tonåring

Att prata om alkohol är inte alltid det lättaste. Ett råd är att börja med att ta del av tips och fakta om alkohol och tonåringar på dessa hemsidor:

tänkom.nu Länk till annan webbplats.

tonårsparlören.se Länk till annan webbplats.


Tips till dig som är engagerad i en förening!

Här har vi samlat fem tips till dig som är föreningsledare och möter ungdomar i din verksamhet:

 1. Var intresserad och lyssna.
  Visa att du är intresserad av ungdomarnas tankar och upplevelser och tar dem på allvar.
 2. Visa att du bryr dig.
  Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med ungdomarna. Visa att du finns där.
 3. Var tydlig och sätt gränser.
  Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt. Det kan vara att det inte är okej att komma till träningen bakfull.
 4. Ta hjälp av andra ledare.
  Ibland kan det vara skönt att veta vad hur andra ledare pratar om alkohol med ungdomar så att ni säger samma sak.
 5. Kom ihåg att du är en förebild.
  Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen