/

Katrineholms kommuns
officiella anslagstavla

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 17 juni, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Ändring av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13
 • Revidering av Riktlinjer för kravverksamhet
 • Information om ombudgetering av investeringsmedel

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Valnämnds preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära röströkning den 12 juni, klockan 08:30 i Kulturhuset Ängeln, Hörsalen

Öppet sammanträde

Kallelsen i sin helhet finner du här

Kungörelse

Flyttning av fordon

Kungörelse – Detaljplan Malmsheden

Detaljplan för Malmsheden, Katrineholms kommun, Södermanlands Län

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny industri- och verksamhetsbebyggelse

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 4 juli - 22 augusti 2024 och på webben (Detaljplaner | Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.) Planförslaget stämmer delvis överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 - Förslaget kan antas innebär en betydande miljöpåverkan, en MKB är framtagen som visar att planen inte innebär en betydande miljöpåverkan.

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 22 augusti 2024 till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller skicka via e-post till

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Vattentjänstplan

Samråd kring den nya vattentjänstplanen har skett och planen ställs ut för granskning under perioden 24 juni till 31 augusti 2024. Du kan ta del av planen här på vår hemsida och genom att besöka Kontaktcenter.

Vattentjänstplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige senare under hösten.

Huvudsyftet med föreliggande vattentjänstplan är att ge förutsättningar för en god planering av Katrineholms kommuns skyldigheter att ordna allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen innehåller:

 • kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, och
 • kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen resulterar i att:

 • identifierade VA-planområden kategoriseras som enskilt VA-område, VA-bevakningsområde, VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde,
 • risker för den allmänna VA-anläggningen som följd av skyfall identifieras och åtgärder föreslås, och
 • långsiktig planering av behov och åtgärder för att förbättra den allmänna VA-anläggningen tydliggörs.

Synpunkter lämnas via vårt formulär till samhällsbyggdnadsförvaltningen. Formuläret kommer du till via vår sida katrineholm.se/vattentjanstplan

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 237-253
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 217-236
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen