/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 15 maj, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Framtida organisation för Viadidakts verksamheter
 • Riktlinjer för exploateringar
 • Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Kungörelse

Länsstyrelsen i Södermanlands län -Naturskydd Kungörelsedelgivning

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 52-54, 56-60
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Överfömyndarnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 29-32
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Överförmyndarkontoret
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 55
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 31-42
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 87-106
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 7-12
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Regionkansliet
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 151-169
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-1
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 14
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 45-53
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst - arbetsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-7
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Lönenämnden Sörmland
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-4
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen