/

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar utan behöver bo med en annan familj en kortare eller längre tid. Det finns också barn och ungdomar som behöver trygga vuxna förebilder.

Familjehem

Ett familjehem välkomnar ett barn eller ungdom i sitt hem som ytterligare en familjemedlem under längre eller kortare period under uppväxttiden. Det handlar om barn och ungdomar som går i förskola eller skola men av olika skäl behöver vara i ett annat familjesammanhang. Även ensamkommande flyktingbarn utan anhöriga behöver familjehem. Ett familjehem kan vara alla sorters familjekonstellationer som till exempel med egna barn, ensamstående eller närstående till barnet eller ungdomen.

Jourhem

Jourhem är ett familjehem som med kort varsel tar emot barn och ungdomar i sitt hem under en begränsad tidsperiod. Jourhem fungerar som en snabb lösning i avvaktan på annan placering eller andra lösningar.

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli familjehem. Länk till annan webbplats.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem några dygn i månaden. Det är barn som av olika anledningar behöver byta miljö och utveckla fler vuxenrelationer utanför den egna familjen. Kontaktfamiljen kan också fungera som avlastning till föräldrar så att de klarar sitt föräldraskap.

Kontaktfamiljen blir ett komplement till barnets egen familj och uppdraget innebär även viss kontakt med föräldrarna. En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt. Den kan bestå av en eller två vuxna, med eller utan egna barn. Det viktiga är att ni har tid, utrymme och engagemang för det barn som ni tar emot.

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli kontaktfamilj. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Kontaktperson - socialförvaltningen

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd för till barn, ungdomar och vuxna. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. Omfattningen på uppdraget är från 1-2 träffar i veckan till ett par gånger i månaden. Det är en kortvarig och tidsbegränsad insats som är behovsprövad. Syftet med en kontaktperson är att hjälpa till att bryta isolering, stötta i fritidsaktiviteter, stötta kring skolarbete eller arbete samt att ge råd och stöd i vardagssituationer

En särskilt kvalificerad kontaktperson kan utses till barn och unga för att motverka risk att den unge utvecklar sociala beteendeproblem. Insatsen kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL Länk till annan webbplats.).

Kontaktperson - vård och omsorg

Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän att dela intressen med några timmar i veckan. Det viktigaste är samvaron och att man känner förtroende för kontaktpersonen. Vad man gör med sin kontaktperson beslutas tillsammans.
Det kan till exempel vara ett ta en promenad, gå och fika, träna eller gå på en konsert. Det vanliga är att man träffas två till fyra gånger per månad och gör någon aktivitet tillsammans, eller bara träffas för att prata.

Via Vård och Omsorgsförvaltningen kan kontaktperson även beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Länk till annan webbplats..

Ansöka om kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka via vår e-tjänst/blankett Länk till annan webbplats. eller ringa Vård och omsorg direkt 0150-48 80 30.

Om du som barn, ungdom eller vuxen har behov av stöd genom en annan medmänniska genom telefonkontakt eller träffar, kan du ansöka genom att ringa till socialförvaltningens mottagning på telefon 0150-48 83 00 för barn och undgom, telefon 0150-48 83 10 för vuxna.

Bli kontaktperson

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag. Du ska vara minst 18 år och du får ersättning för ditt uppdrag.

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli:

Kontaktperson till en person med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Kontaktperson, vän och medmänniska till ett barn, ungdom eller vuxen. Länk till annan webbplats.

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson behöver du ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är en trygg vuxen som har tid, tålamod och engagemang att hjälpa ett barn eller ungdom. Eftersom behoven hos barnet eller ungdomen kan variera behöver även de familjer som erbjuder stöd se olika ut. Familjen kan bestå av en ensamstående eller ett par. De vuxna behöver ha en stabil och välfungerande livssituation med erfarenhet av barn. Familjen som erbjuder stödet är beredda att göra en insats för någon annan och att avsätta tid och engagemang för detta.

För att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson gör kommunen en utredning som bland annat består av samtal, hembesök och utdrag ur social- och polisregister.

Har du frågor, hör av dig till oss så berättar vi mer om vad det innebär.

Här kan du ta del av vad du kan göra för hjälpa barn och ungdomar. Länk till annan webbplats.

Som familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson erbjuder kommunen stöd. Det finns utbildningar och ni får kontinuerligt handledning och stöd för att på bästa sätt ta hand om barnet eller ungdomen.

Som familjehem eller kontaktfamilj får ni ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet varierar utifrån hur uppdraget ser ut. Omkostnadsersättningen ska täcka merkostnader som exempelvis mat och fritidsaktiviteter.

Kontakt

För kontaktpersoner till personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 0150-569 88

För familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Socialförvaltningen

Telefon: 0150-575 09