/

Publicerad:

Högt betyg för Katrineholm i kundundersökning

Under 2021 genomfördes för nionde gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med Katrineholms kommun. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. I år landar Katrineholms kommuns NKI återigen på 75.

Bakgrund

Vanligtvis ingår totalt sex myndighetsområden i NKI-undersökningen. Under 2021 har vi dock inte fått in tillräckligt med svarsunderlag inom områdena markupplåtelse och serveringstillstånd och de kan därför inte inkluderas i resultatet. Dessutom ingår inte området brandskydd i NKI-undersökningen i Katrineholms kommun varför resultat inte kan redovisas från det området.

Resultatet i NKI-undersökningen för Katrineholms kommun gäller avslutade företagsärenden inom tre myndighetsområden under 2021:

  1. Bygglov
  2. Miljö- och hälsoskydd
  3. Livsmedelskontroll

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika faktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Resultat

Katrineholms kommuns NKI landar i år på 75 och behåller samma NKI som förra året. 75 klassas som ett högt betyg. Undersökningen visar en minskning i svarsfrekvensen från förra året och landar på 48 % vilket motsvarar totalt 113 svar.

I år utmärker sig bygglov som höjt sig från 72 till 80 och håller ett mycket högt betyg. Miljö- och hälsoskydd ligger kvar på 73 medan livsmedelskontroll har sänkts från 76 till 72.

Det gläder oss att vi fortsätter hålla en hög nivå i vår service och i vår myndighetsutövning. Vårt arbete fortsätter att gå i rätt riktning och svaren i undersökningen hjälper oss att kontinuerligt förbättra vårt arbete och vår service, säger tillförordnad samhällsbyggnadschef Pascal Tshibanda.

NKI sammanställning 2014-2021

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

NKI sammanställning 2014-2021


2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Brandskydd

-

79

73

59

-

-

-

-

Bygglov

38

68

71

55

85

-

72

80

Mark-
upplåtelse

69

74

79

84

70

-

84

-

Serverings-

tillstånd

-

-

78

77

81

84

-

-

Miljö- och
hälsoskydd

58

57

67

57

59

64

73

73

Livsmedels-

kontroll

73

74

80

74

77

65

76

72

Totalt NKI

65

71

74

69

72

70

75

75

Om undersökningen

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och genomförs nu för nionde gången sedan starten 2010.


Kontakt