/

Publicerad:

Åren som gått

Efter varje val tas en kommunplan fram över vad som är viktigast att satsa på under de kommande fyra åren. Nu finns en sammanställning över hur arbetet i Katrineholms kommun har gått mandatperioden 2019 – 2022.

Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med kommunplanen är att visa vad den politiska majoriteten vill åstadkomma och peka ut riktningen för hur Katrineholm och de kommunala verksamheterna ska utvecklas under mandatperioden. Kommunplan har tagits fram gemensamt av Socialdemokraterna och Moderaterna och utgör den politiska majoritetens gemensamma politiska plattform för åren 2019 – 2022.

- Att ha en kommunplan för mandatperiodens fyra år, som Katrineholm införde 2010, är fortfarande ett ovanligt styrmedel för en kommun. Hos oss har det fungerat som en tydlig styrning över de prioriteringar som politiken beslutat om, och underlättar för den kommunala organisationen att identifiera inriktningen för verksamheten under mandatperioden. I denna uppföljning får medborgarna en beskrivning av hur väl kommunen har lyckats nå de politiskt uppsatta målen och om organisationen har genomfört de uppdrag som getts i kommunplanen. Vi hoppas att detta ger en god inblick i den utveckling som skett i kommunen de senaste fyra åren och vilka utmaningar som den kommunala organisationen ställts inför, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Något som inte syns så tydligt i rapporten, men som vi från den politiska majoriteten särskilt vill lyfta, är hur väl medarbetarna i kommunen har tagit sig an de utmaningar som de senaste åren har inneburit. Vi vill därför rikta ett stort tack för ett mycket gott arbete med att hantera pandemin och dess konsekvenser, samtidigt som det ordinarie uppdraget har lösts på bästa sätt.

Tillsammans med Vision 2025, Katrineholm – Läge för liv & lust, och Översiktsplan 2030 utgör kommunplanen grunden för kommunens långsiktiga planering.

Här kan du läsa en sammanställning över resultatet hur arbetet gått de senaste fyra åren. Pdf, 537.2 kB, öppnas i nytt fönster.

FOTO: Hanna Maxstad