/

Publicerad:

Reduktionsfisket har påbörjats i Spetebysjön

Nu har reduktionsfisket påbörjats i Spetebysjön utanför Valla. Målet är bland annat att återställa balansen i sjöns ekosystem och förbättra vattenkvalitén. Vi ser redan nu positiva effekter av arbetet i sjöns siktdjup.

Magnus Böklin från Klara Vatten Sverige AB genomför ett reduktionsfiske.

Resultat

Den 12 till 13 september genomförde personal från Klara Vatten Sverige AB Länk till annan webbplats. det första reduktionsfisket i sjön. Med hjälp av ett nät på 340 meter fiskade de upp delar av den vitfisk som finns i sjön. Totalt gjordes 4 drag vilket resulterade i att 6,6 ton vitfisk fiskades upp. All fisk handsorterades och rovfisk som abborre och gädda släpptes sedan tillbaka.

Förbättrat siktdjup

Redan innan reduktionsfisket påbörjades under måndagen hade siktdjupet i sjön förbättrats. Det här beror på ett provfiske som genomfördes i sjön hösten 2021 och där det fiskades upp 5,4 ton vitfisk. Under måndagen hade Spetebysjön ett siktdjup på 75 centimeter i sjön. 2020 låg samma siffra på 25 cm och 2018 låg den på 5 cm.

Det känns jättebra att vårt arbete redan har fått effekt, och det är en häftig känsla att se resultatet så här snabbt. Boenden i området påpekar också att de redan nu ser en skillnad i vattenkvaliteten, säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och vattensamordnare på Katrineholms kommun.

Den vitfisk som fiskades upp under de två dagarna kördes sedan till en biogasanläggning i Linköping. Där kommer fisken att rötas och brytas ned till biogas.

Den fisk vi tog upp motsvarar ungefär 2700 liter bensin i energivärde. Vitfisk innehåller cirka 0,7-0,8% fosfor och cirka 2,5% kväve vilket innebär att vi tagit bort 49,5 kg fosfor och 165 kg kväve ur sjön på dessa två dagar, avslutar Jenny Herbertsson.

Bakgrund

Spetebysjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Idag klassas sjön som kraftigt övergödd. Provtagningar från augusti 2018 och juni 2020 visar på mycket höga halter av fosfor. Med hjälp av metoden reduktionsfiske Länk till annan webbplats. genomför vi nu ett så kallat selektivt fiske och där vi minskar mängden vitfisk i Spetebysjön.

Vitfisk är bottenlevande fisk som söker efter föda på och i botten av en sjö, vilket leder till att näringsämnen frigörs och vattnet blir grumligt. Fosfor lagras ofta i sediment på botten och fiskens aktivitet gör att fosforn överförs i högre grad till vattnet.

Förväntade resultat

Med hjälp av reduktionsfiske i Spetebysjön är målet att:

  • Förbättra sjöns vattenkvalité och biodiversitet.
  • Ta upp cirka 17 ton fisk ur sjön. Detta skulle motsvara 127 kg fosfor och 425 kg kväve som lyfts ut från sjön i form av fisk.
  • Minska algblomningen.
  • Förbättra badmöjligheterna.
  • Öka kunskapen, samverkan och intresset för sjöns ekologiska status hos närboende och allmänheten.

Arbetet pågår under 3 år med start hösten 2022.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med reduktionsfisket i Spetebysjön är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 14: Hav och marina resurser Länk till annan webbplats.
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald Länk till annan webbplats.

Mål 14 och 15 från Agenda 2030

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm