/

Publicerad:

Bildningsnämndens beslut om förskolorna Lasstorp och Regndroppen

På bildningsnämndens sammanträde den 13 december fattades beslutet att från och med augusti 2023 stänga förskolorna Lasstorp och Regndroppen. Bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson berättar att det inte var något lätt beslut att ta:

- Jag förstår att det här påverkar både personal och föräldrar och kan skapa oro hos barnen. Samtidigt handlar det om att vi måste göra det vi bedömer är rätt utifrån ett barnperspektiv.

Antalet barn och elever minskar i Katrineholm. Det föds färre barn och antalet inflyttade täcker inte upp för den minskningen. Det gör att det nästa år blir cirka 250 barn färre i kommunens verksamheter och det kommer att märkas först i förskolorna. För att möta detta fattade bildningsnämnden den 13 december beslutet om att stänga två förskolor i augusti nästa år. Bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson förklarar:

- Vi ser att elevminskningen främst sker inne i stan. Just nu är det en kraftig minskning på norr med drygt hundra färre barn och i område väst med nästan lika många. Med det i åtanke beslutade vi att från och med augusti 2023 stänga två förskolor.

På norr kommer förskolan Lasstorp att stängas. Där kommer barnen att få gå över till den närliggande förskolan Karamellen. På väster blir det förskolan Regndroppen i Nävertorp som stängs och där kommer barnen att gå till den intilliggande förskolan Näverstugan.

Verksamhetschefen för förskolan, Birgitta Dahlbeck, planerar barnens och personalens flytt:

- Planeringen innebär att personal i möjligaste mån flyttar med de barngrupper de arbetar med i dag. Inskolning till ny förskola kommer att genomföras under våren. Önskar man som vårdnadshavare en annan förskola lämnas ett önskemål om överflytt senast den 13 januari. Dessa önskemål kommer att ha företrädesrätt och besked kommer att lämnas så snart som möjligt. Ansökan görs digitalt via Lärknuten: larknuten.katrineholm.se Länk till annan webbplats..

- Det här har inte varit ett lätt beslut, det är det aldrig när man ska göra verksamhetsförändringar, berättar Ulrica Truedsson och fortsätter:

- Jag förstår att det här påverkar både personal och föräldrar och kan skapa oro hos barnen. Samtidigt handlar det om att vi måste göra det vi bedömer är rätt för att skapa bra förutsättningar för barnen att kunna utvecklas och för att vi ska kunna ha en god personaltäthet. Och utifrån det som förvaltningen presenterade för oss i nämnden är det vår bedömning att detta beslut är det bästa utifrån barnperspektivet.