/

Publicerad:

Höga halter av miljögiftet PFAS i sjön Näsnaren

Länsstyrelsen i Södermanlands län har tillsammans med Katrineholms kommun genomfört en undersökning av länets sjöar och vattendrag och hittat höga halter av miljögiftet PFAS i 11 av de 25 undersökta vattnen. Undersökningen av fisk visade för höga halter i fisk från sjön Näsnaren i nordvästra Katrineholm. Katrineholms kommun uppmanar nu tillsammans med Länsstyrelsen till försiktighet och att undvika att äta fisk från Näsnaren.

Sjön Näsnaren tillsammans med en byggnad som fungerar som ett fågeltorn. Bilden är tagen en solig sommardag med grönska och spegelblank sjö.
Sjön Näsnaren vid fågeltornet Tornstugan i nordvästra Katrineholm. Foto: Lena Hammarbäck

Vi vet sedan tidigare att Näsnaren har höga värden av miljögiftet PFAS. I dagsläget vet vi dock inte vad de uppmätta halterna i fisk innebär för människors hälsa, men vår rekommendation är att undvika att äta fisk från Näsnaren. Vi kommer även se till att förtydliga det här på plats med hjälp av skyltar, säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och vattensamordnare på Katrineholms kommun.

Vad är PFAS?

Per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av cirka 5000 syntetiskt framställda ämnen med många användbara kemiska egenskaper, vilket medfört att de använts brett inom många olika verksamheter. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Mer om Länsstyrelsens undersökning

Med finansiering från EU-projektet Life IP Rich Waters har Länsstyrelsen tillsammans med Katrineholms kommun undersökt PFAS-förekomsten i både vatten och fisk i länet. Vattenprovtagning genomfördes år 2020–2021 och då överskreds riktvärdet för miljökvalitetsnormen för PFOS (perfluoroktansulfonsyra, en av de vanligast förekommande PFAS-ämnena) i 11 av de 25 undersökta sjöarna och vattendragen. Den högsta halten av PFOS uppmättes i sjön Näsnaren utanför Katrineholm.

En uppföljande fiskprovtagning genomfördes hösten 2022 i de vatten där PFOS-halterna överskreds. Dessutom undersöktes ytterligare fisk från sjöar och vattendrag med bedömt undersökningsbehov. Fisken från Näsnaren stod återigen ut i resultatet, då provet var det enda som överskred riktvärdet. Viktigt att belysa är att den fisk som provtagits i denna undersökning inte klassas som matfisk då de är för små i storleken. Vilka halter som finns i matfisk är därför oklart.

Sammanfattningsvis påträffades PFAS i samtliga prov, vilket betyder att PFAS finns i mycket bred omfattning i länets vatten och fisk. De mycket höga halterna i Näsnaren kommer att följas upp.

Tillsammans med Länsstyrelsen kommer vi att genomföra en så kallad källspårning för att spåra föroreningen tillbaka till utsläppskällorna. Nästa steg blir att begränsa ytterligare tillflöde av PFAS till Näsnaren, avslutar Jenny Herbertsson.

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm