/

Publicerad:

Nu ska Krämbolsområdet bli ett tillgängligt, tryggt och hållbart friluftsområde

Nu påbörjar vi arbetet med att utveckla Krämbolsområdet i sydvästra Katrineholm till ett tillgängligt, tryggt och hållbart friluftsområde. Vi kommer bland annat att förbättra delar av Krämbolsleden med bra och tillgängligt underlag och återskapa gamla våtmarker och betesmarker i området. Arbetet kommer att vara helt klart under 2024.

Två personer vandrar i en vacker grön skog.
Foto: Josefine Karlsson

Vi kommer att skapa ett tillgängligt, tryggt och hållbart friluftsområde där du som besökare kan uppleva skog, betesmarker, våtmarker, bad och vandring i en levande skog med stor biologisk mångfald säger Anneli Hedberg, service- och tekniknämndens ordförande.

Det här gör vi

  • Förbättrar delar av den befintliga vandringsleden Krämbolsleden Länk till annan webbplats. med bra och tillgängligt underlag samt sittplatser för vila och samvaro. Cirka 3,1 kilometer av leden kommer att förbättras.
  • Tillgänglighetsanpassar en rundslinga i Krämbolsskogen så att fler kan få tillgång till området.
  • Förbättrar och tillgänglighetsanpassar bryggan vid Krämbolsstugan.
  • Bygger en rastplats med eldstad och vindskydd i området.
  • Samarbetar med Katrineholms Äventyrsklubb och gör klubbens anläggning mer tillgänglig och attraktiv för besökare även utanför bokade öppettider.
  • Återställer gamla våtmarker för att bland annat minska koldioxidutsläpp och gynna den biologiska mångfalden.
  • Förstärker den biologiska mångfalden i området genom att återskapa tidigare betesmarker som funnits här. Det här gör vi tillsammans med betande kor från Sjöholms gård.
  • Återplanterar träd (efter angrepp av granbarkborre) för en mer hållbar skog som är motståndskraftig för klimatförändringar.

Nya våtmarker ska bidra till minskade koldioxidutsläpp och gynna den biologiska mångfalden

Flera våtmarkslägen har identifierats i Krämbolsområdet. Idag är dessa områden torrbelagda (saknar vatten) och behöver återvätas för att ha möjlighet att fungera på ett optimalt sätt. Förhoppningen är att dessa våtmarker ska fungera som kolsänkor och på så sätt binda koldioxid från atmosfären och motverka klimatförändringar.

Vi kommer att se till att återväta dessa våtmarker. Gamla våtmarker som idag saknar vatten släpper nämligen ut väldigt stora mängder koldioxid. Vi vet att utdikade torvmarker i svenska skogar läcker ungefär 7 miljoner ton koldioxid per år. Det är nästan lika mycket som utsläppen från landets alla personbilar. Det bästa sättet att stoppa läckaget är att se till att våtmarkerna får vatten och blir blöta igen, och det är precis det vi kommer att göra här i Krämbol, säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och vattensamordnare på Katrineholms kommun.

Våtmarker är även viktiga för den biologiska mångfalden och gynnar både växter och djur som lever i området samt nya arter som trivs i fuktigare miljöer. Våtmarker hjälper dessutom till att minska brandrisken då vattnet hålls kvar i skogsområdet och minskar risken för torka.

Statliga bidrag möjliggör utvecklingen av området

Katrineholms kommun har beviljats 935 000 kronor i statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt för delar av utvecklingen av Krämbolsområdet.

Återställandet av våtmarker i området finansieras genom återinvesterade pengar från avverkade granbarkborreträd.

Om LONA-bidraget

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar delar av genomförandet av detta projekt. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, ger både kommuner och lokala aktörer möjlighet att söka bidrag med upp till 50 procent av kostnaden för naturvårdsåtgärder och insatser för friluftslivet. Viktiga ledord för satsningarna är tätortsnära natur, friluftsliv, folkhälsa, natur och kultur samt integration.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Genom utvecklingen av Krämbolsområdet är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.. Tillsammans bidrar vi till att bland annat uppnå följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm