/

Publicerad:

Detaljplan för Igelkotten är på samråd

Detaljplan ska göra det möjligt att bebygga området med två flerbostadshus för trygghetsboende med sammanlagt cirka 60–65 lägenheter i sex våningsplan. Detaljplanen bekräftar även befintlig bebyggelse.

Kartbild av planområdet för Igelkotten

Här kan du se var planområdet för Igelkotten finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 22 juni - 3 augusti 2023. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 3 augusti 2023 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Plankarta Pdf, 819.5 kB.

Trafikbullerutredning Pdf, 2.7 MB.

Geoteknik Pdf, 1.2 MB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 3.9 MB.

Parkeringsutredning Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.