/

Publicerad:

Majoriteten presenterar budgetförslag för Katrineholm 2024-2026

I en tid präglad av snabba omvärldsförändringar och ekonomiska utmaningar drar Katrineholms kommun försiktigt i handbromsen. Budgetförslaget har fått namnet ”Återhållsamt med ansvar för framtiden”. Trots tuffare tider får bildningsnämnden och vård och omsorgsnämnden 14 respektive 15 miljoner kronor extra inför 2024. Detta är möjligt genom en lång rad av år då Katrineholm genom ansvarsfulla och välgrundade beslut skapat en stark ekonomisk grund.

Bild: Johan Söderberg, Anne Hofstedt (M) vice ordförande bildningsnämnden, Ulrica Truedsson (S) bildningsnämndens ordförande och Christer Sundqvist bläddrar i den politiska majoritetens budgetförslag för Katrineholm 2024 – 2026. Återhållsamt med ansvar för framtiden är titeln på budgetförslaget.

Bild: Johan Söderberg, Anne Hofstedt (M) vice ordförande bildningsnämnden, Ulrica Truedsson (S) bildningsnämndens ordförande och Christer Sundqvist bläddrar i den politiska majoritetens budgetförslag för Katrineholm 2024 – 2026. Återhållsamt med ansvar för framtiden, är titeln på budgetförslaget.

- Inför nästa år står vi inför betydande ekonomiska utmaningar, större än på mycket länge. Därför planerar vi att budgetera för2024 med ett nollresultat, det vill säga inget överskott eller underskott, utan en balans på 0 kronor. Redan året därpå förväntas förutsättningarna förbättras, vilket gör det möjligt för oss att för första gången budgetera med ett beräknat underskott för 2024. Detta underskott avser vi täcka med hjälp av resultatutjämningsreserven, RUR. För att inte bromsa ekonomin för hårt under 2024 kommer vi att lägga till ytterligare 14 miljoner kronor till bildningsnämnden och 15 miljoner till vård- och omsorgsnämnden, berättar Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att stödja och motivera Katrineholms ungdomar att slutföra gymnasieutbildningen är av avgörande betydelse för deras framtid på arbetsmarknaden, vilket också syns i majoritetens förslag till budget.

- Vi skjuter till 6 miljoner kronor extra till Katrineholms gymnasieskolor för fortsatt utveckling av skolan. Dessutom fortsätter vi att prioritera satsningen på sommarlovsaktiviteter och utökar antalet fria resor för ungdomar med skolbusskort, berättar Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det budgeterade resultatet för Katrineholms kommun nästa år är alltså 0 kr (inklusive RUR) för att kommande år hamna på 62,6 mnkr 2025 (2,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag) samt 70,5 mnkr 2026 (2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag). Skattesatsen kommer vara oförändrad 22,12 kr.

Majoritetens förslag till budget ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen den 25 oktober sedan i kommunfullmäktige den 20 november. Läs förslaget här. Pdf, 11.4 MB.

Planeringsprocessen inför 2024

16 januari: Kommunfullmäktige fastställde Kommunplan 2023-2026
26 april: Kommunstyrelsen beslutade om planeringsdirektiv för 2024-2026
31 augusti: Nämnder och bolag lämnade underlag till kommunstyrelsen för beredning av

Övergripande plan med budget 2024-2026

20 september: Regeringen presenterade budgetpropositionen
5 oktober: SKR publicerade ny skatteunderlagsprognos
25 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2024-2026
20 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2024-2026
December 2023: Nämnderna fastställer nämndens plan med budget 2024

Vad är Resultatutjämningsreserv, RUR?

De senaste årens lysande resultat har gjort att kommuner och regioner kunnat göra avsättningar till den så kallade resultatutjämningsreserven, RUR. Det är den lagliga möjlighet som balanskravet bjuder på för att kunna flytta över ett års överskott till att i stället finansiera drift kommande år. Källa: SKR

Kontakt